Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2018, 19

Pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 28.03.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Liiklusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  (1) Liiklusseaduse § 3 lõikes 5, § 15 lõike 2 punktis 2, § 92 lõikes 4, §-s 166, § 167 lõikes 4, § 187 lõigetes 1 ja 3 ja § 189 lõikes 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes).

  (2) Vallavalitsusel kui täitevorganil on õigus kehtestada liiklusseaduse rakendamiseks vajalikke regulatsioone.

§ 2.   Maa hindamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maa hindamise seaduse § 6 lõike 1 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavale teenistujale.

§ 3.   Maakatastriseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maakatastriseaduse § 18 alusel kohaliku omavalitsuse üksuse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 4.   Maamaksuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maamaksuseaduse § 51 lõigetes 31 ja 32 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutatavale teenistujale.

§ 5.   Maareformi seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 6.   Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Ruumiandmete seaduse § 20 lõikes 4, § 34 lõikes 2, §-des 54-57 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 7.   Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Veeseaduse § 32 lõikes 5 punktides 2, 3, 6 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele, kui ametiasutusele, punktides 4 ja 5 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele, kui täitevorganile ja punktis 1 sätestatud vee erikasutuseks nõusoleku andmine delegeeritakse vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavale teenistujale.

§ 8.   Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määrusest nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ tulenevate ülesannete delegeerimine

  Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määruses nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ § 12 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavale teenistujale.

§ 9.   Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm“ tulenevate ülesannete delegeerimine

  Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“ kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 10.   Raamatupidamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Raamatupidamise seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 11.   Korrakaitseseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Korrakaitseseaduse § 55 ja 56 lõike 3 punktis 2 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 12.   Asjaõigusseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõike 2 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 13.   Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine“

  Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruses nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine“ kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine ja punktis 10 sätestatud ülesanne vaadata läbi vastuväited ja otsustada, kas ehitis on peremehetu või mitte, delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tootsi Vallavolikogu 25. veebruari 2015 määrus nr 2 „Pädevuse delegeerimine“ (RT IV, 07.03.2015, 8);
  2) Halinga Vallavolikogu 17. juuni 2015 määrus nr 9 „Pädevuse delegeerimine“ (RT IV, 27.10.2015, 11);
  3) Halinga Vallavolikogu 21. veebruari 2007 määrus nr 9 „Otsustusõiguse delegeerimine“ (RT IV, 03.07.2012, 15);
  4) Vändra Alevivolikogu 20. novembri 2014 määrus nr 22 „Kohalikule omavalitsusele antud ülesannete lahendamise delegeerimine“ (RT IV, 23.03.2017, 6);
  5) Vändra Vallavolikogu 15. detsembri 2015 määrus nr 18 „Maakatastriseaduse kohaliku omavalitsusorgani või kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine valitsusele“ (RT, IV 18.12.2015, 53);
  6) Vändra Alevivolikogu 28. augusti 2014 määrus nr 16 „Korrakaitseseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine“ (RT IV, 03.09.2014, 14);
  7) Vändra Vallavolikogu 13. septembri 2016 määrus nr 13 „Ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamiseks loa andmise delegeerimine vallavalitsusele“ (RT IV, 16.09.2016, 15);
  8) Vändra Alevivolikogu 16. märtsi 2006 määruse nr 8 „„Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse“ § 13 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 08.08.1996. a määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine“ kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine“ (RT IV, 17.12.2013, 34).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json