Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vasalemma Huvikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2018, 20

Vasalemma Huvikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Vasalemma Huvikeskuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.  Nimetus ja asukoht

 (1) Asutuse nimetus on Vasalemma Huvikeskus (edaspidi huvikeskus).

 (2) Huvikeskuse asukoht on Ranna tee 8, Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, 76101 Harju maakond.

§ 3.  Hallatavad hooned, rajatised ja ruumid

  Huvikeskus haldab järgmisi hooneid, rajatisi ja ruume:
 1) Vasalemma seltsimaja aadressil Haapsalu mnt 7, Vasalemma alevik;
 2) Rummu spordihoone aadressil Aia tn 5, Rummu alevik;
 3) Rummu jalgpalliväljak Kooli tn 6a, Rummu alevik;
 4) Vasalemma tenniseväljak Ranna tee 8, Vasalemma alevik;
 5) käsitööringi ruumid Ranna tee 8, Vasalemma alevik.

§ 4.  Õiguslik seisund, pitsat ja sümboolika

 (1) Huvikeskus on Lääne-Harju Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Huvikeskus juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, Lääne-Harju Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Huvikeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab volikogu.

 (4) Huvikeskusel on tööandja õigused. Huvikeskuse töötajate koosseisu kinnitab huvikeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul vallavalitsus.

 (5) Huvikeskuse pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri "Vasalemma Huvikeskus". Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.

 (6) Huvikeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujundamise ja kasutamise korra kehtestab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 5.  Asjaajamise alused

 (1) Asjaajamine huvikeskuses toimub lähtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alustes sätestatust, vastavalt juhataja käskkirjaga kehtestatud ja nõukogu poolt heakskiidetud asjaajamiskorrale.

 (2) Huvikeskuse asjaajamiskeel on eesti keel.

§ 6.  Huvikeskuse tegevuse eesmärk

  Huvikeskuse tegevuse eesmärk on Lääne-Harju valla elanikele huvi- ja vaba aja tegevuste võimaldamine ning korraldamine huvikeskuse hallatavates hoonetes, rajatistes ja ruumides.

§ 7.  Huvikeskuse ülesanded

  Huvikeskuse ülesanded on:
 1) rahvakultuuri säilitamine ja edendamine;
 2) seltsielu toetamine;
 3) sportimiseks soodsate tingimuste loomine;
 4) spordi ja sellega seotud vaba aja veetmise kui edumeelse ja tervisliku elulaadi propageerimine vallaelanike seas;
 5) noorsootöö toetamine ja võimaldamine;
 6) kodanikualgatuse ja ühistegevuse toetamine vallaelanike vaba aja sisustamisel;
 7) huvikeskuse tegevuse reklaamimine ja kajastamine meedias;
 8) tema valdusesse ja kasutusse antud maa, hoonete, rajatiste, inventari ning muu vara heaperemehelik haldamine;
 9) muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

§ 8.  Eesmärkide saavutamine

  Eesmärkide saavutamiseks huvikeskus:
 1) korraldab huviringide tööd;
 2) võimaldab kultuuri-, haridus-, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustel, mittetulundus-ühingutel, seltsidel ja seltsingutel ning mis tahes Lääne-Harju valla kodanikuühendustel kasutada huvikeskuse hooneid, rajatisi ja ruume nende ürituste läbiviimiseks vastavalt kehtestatud ruumide kasutamise korrale;
 3) tagab võimalused noorsootööks;
 4) teeb koostööd teiste kultuuri- ja haridusasutustega, asutuste ja ettevõtetega;
 5) kindlustab vajalikud tingimused vaba aja sisustamiseks;
 6) otsustab ja korraldab huvikeskuse hoonete, rajatiste ja ruumide rendileandmist;
 7) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte.

§ 9.  Juhataja

 (1) Huvikeskust juhib juhataja.

 (2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

 (3) Juhataja on huvikeskuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

 (4) Juhataja ülesanne on juhtida huvikeskust eesmärgipäraselt.

 (5) Juhataja:
 1) esindab huvikeskust kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suheldes füüsiliste ja juriidiliste isikutega oma pädevuse piires;
 2) sõlmib oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
 3) täidab vallavalitsuse otsuseid ja korraldusi;
 4) tagab asutuse valdusse ja kasutusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
 5) teeb vallavalitsusele ettepanekuid asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise kohta;
 6) sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ning kinnitab ametijuhendid;
 7) annab oma pädevuse piires huvikeskuse töö korraldamiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi ja kontrollib nende täitmist;
 8) kinnitab käskkirjaga töökorralduse reeglid, huvikeskuse hoonetes, rajatistel ja ruumides kehtivad kodukorrad, tagab seal tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiunõuete täitmise;
 9) koostab ja avalikustab hoonete ja rajatiste kasutamise ajakava;
 10) koostab alaeelarve eelnõu ja esitab selle nõukogule kooskõlastamiseks ja vallavalitsusele menetlemiseks;
 11) vastutab alaeelarvega eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest;
 12) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 13) teeb volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid huvikeskuse sisulise ja majandusliku tegevuse kohta;
 14) koostab kooskõlastatult nõukoguga huvikeskuse tööplaani järgnevaks hooajaks ja esitab selle vallavalitsusele;
 15) otsustab hoonete, rajatiste ja ruumide kasutamine või rendileandmise väljaspool huvikeskuse ajakava kui vara kasutatakse spordi- või kultuuritegevuseks, lähtudes asutuse majanduslikust olukorrast ja elanikkonna vajadustest;
 16) teeb vallavalitsusele ettepaneku huvikeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu) koosseisu kinnitamiseks ja korraldab nõukogu koosolekute protokollimise.

 (6) Juhatajal on õigus:
 1) saada oma tööks vajalikku informatsiooni volikogult, vallavalitsuselt ja teiste asutuste juhtidelt;
 2) saada tööks vajalikku täienduskoolitust huvikeskuse eelarves personali täienduskoolituseks ettenähtud vahenditest;
 3) anda täitmiseks kohustuslikke korraldusi huvikeskuse hoonetes ja rajatistel viibivatele isikutele;
 4) teha volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid kultuuritöö korraldamise üldküsimustes, huvikeskusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks, täiskasvanute, noorte ja laste vaba aja veetmise korraldamiseks ja vastavate tingimuste loomiseks, muudes huvitegevusega seotud küsimustes;
 5) korraldada üritusi ja osutada teenuseid, millega huvikeskus teenib omatulu;
 6) kirjutada huvikeskuse eesmärkide täitmiseks projekte ja neid juhtida.

§ 10.  Huvikeskuse nõukogu

 (1) Huvikeskuse tegevuse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, huvikeskuse töö hindamiseks ja muude huvikeskuse tööd puudutavate küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse huvikeskuse nõukogu.

 (2) Nõukogu on seitsmeliikmeline. Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab huvikeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsus. Nõukogusse nimetatakse volikogu esindaja.

 (3) Nõukogu koosseis kinnitatakse neljaks aastaks. Juhataja ametist lahkumise korral on vallavalitsusel õigus uue juhataja ettepanekul muuta nõukogu koosseisu.

 (4) Nõukogu töövorm on koosolek. Liikmed valivad endi hulgast esimehe. Koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Nõukogu koosolekute protokollimise tagab juhataja

 (5) Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui neli korda aastas, nende ettevalmistamise korraldab juhataja.

 (6) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul vanim kohalolev nõukogu liige. Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku juhataja. Juhatajal on vajadusel õigus nõukogu kokku kutsuda.

 (7) Nõukogu pädevuses on:
 1) ettepanekute tegemine kõigis huvikeskuse tööd puudutavates küsimustes;
 2) huvikeskuse tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine juhatajale ja vallavalitsusele;
 3) huvikeskuse alaeelarve eelnõu läbivaatamine ja arvamuse avaldamine;
 4) huvikeskuse ringide ja treening-gruppide asutamise ning hindade kehtestamise läbivaatamine ja arvamuse avaldamine;
 5) huvikeskuse asjaajamiskorra heakskiitmine ja järgmise hooaja tööplaani läbivaatamine ning arvamuse avaldamine;
 6) huvikeskuse sümboolika kujundamise ja kasutamise korra kohta arvamuse avaldamine.

 (8) Nõukogu töös osaleb sõnaõigusega juhataja.

§ 11.  Huvikeskuse vara

 (1) Huvikeskuse vara ja vahendid moodustavad vallavalitsuselt tema valdusesse ja kasutusse antud maa, hooned, rajatised, ruumid, inventar ning muu vara, mis on talle antud või omandatud huvikeskuse tegevuse käigus.

 (2) Huvikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.

 (3) Huvikeskuse hooned, rajatised ja ruumid antakse kolmandatele isikutele kasutada vallavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 märgitud juhtudel.

 (4) Huvikeskuse hooneid, rajatisi ja ruume kasutavad Lääne-Harju valla kultuuri-, haridus-, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutused, mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud ning muud kodanikuühendused tasuta.

 (5) Huvikeskuse varade inventeerimist korraldab vallavalitsus.

§ 12.  Rahalised vahendid

 (1) Huvikeskust finantseeritakse Lääne-Harju valla eelarvest. Huvikeskuse alaeelarve kinnitab volikogu koos vallaeelarve kinnitamisega ja selle täitmist kontrollib juhataja ning vallavalitsus.

 (2) Huvikeskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide, sponsorite ja üksikisikute poolt eraldatud summadest, ringide osalustasudest, õppemaksudest, tasulistest üritustest ja teenustest, oksjonitest, annetustest jm tuludest.

 (3) Alaeelarve eelnõu koostamiseks esitab juhataja vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud.

 (4) Huvikeskuse raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

 (5) Juhataja korraldab huvikeskuse tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 13.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Huvikeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet huvikeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Vasalemma Vallavolikogu 27.11.2012 määrus nr 14 „Vasalemma Valla Huvikeskuse põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2018.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees