Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Tiheasustusalal üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2018, 22

Tiheasustusalal üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.03.2018 nr 13

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, looduskaitseseaduse § 45 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse tiheasustusaladel üksikpuude raiumiseks loa (edaspidi raieloa) andmise tingimused ja kord.

  (2) Määrust kohaldatakse üksikpuude raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 50% võra suurusest.

  (3) Üksikpuu (edaspidi puu) käesoleva määruse tähenduses on tiheasustusalal kasvav puu, mille rinnasdiameeter (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) on rohkem kui 15 sentimeetrit, välja arvatud viljapuud ja puud, mis moodustavad metsa metsaseaduse tähenduses.

  (4) Määrust ei kohaldata:
  1) tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudva ohtliku puu eemaldamisel;
  2) täielikult kuivanud puu raiumisel.

§ 2.   Raieloa taotleja

  Raieloa taotluse võib esitada:
  1) puu kasvukoha maa-ala omanik või omaniku esindaja;
  2) maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal kasvava puu puhul maa valitseja;
  3) Põhja-Pärnumaa valla poolt hooldataval maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal või Põhja-Pärnumaa valla omandis oleval maal kasvava puu puhul lepingu alusel nimetatud maadel heakorratöid tegev ettevõtja või volitatud esindaja;
  4) puu kasvukoha kinnistu naaberkinnistu omanik või omaniku esindaja või muu käesoleva paragrahvi punktides 2 ja 3 nimetatud isik, kui taotletakse üle piiri ulatuvate puu okste kõrvaldamist asjaõigusseaduse § 149 lõike 1 tähenduses ning sellega vähendatakse puu võra rohkem kui 25%.

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieloa taotlemiseks esitatakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) kirjalik vormikohane taotlus (edaspidi taotlus). Taotluse vormi töötab välja ametiasutuse majandusosakond.

  (2) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotleja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon, e-posti aadress jms);
  2) puu, mille raiumiseks raieluba taotletakse, andmeid (puu liik, raiutavate puude arv, asukoha aadress ja täpsem kirjeldus);
  3) põhjendust puu raiumiseks;
  4) informatsiooni selle kohta, et taotleja on käesoleva määruse §-s 2 nimetatud isik. Volitatud isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikirja koopia;
  5) puu äranäitamist asendiplaanil või joonist puu asukoha selgitamiseks või puu asukoha täpset kirjeldust;
  6) kinnitust selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puu raiumise järel heakord.

  (3) Käesoleva paragrahvi 2. lõike punktis 3 nimetatud põhjendust ei ole vaja esitada, kui taotletakse luba puu raiumiseks, mis on määratud raiumisele kehtiva detailplaneeringu kohaselt.

  (4) Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raiumiseks antakse luba koos ehitusloaga ning käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud taotlust selleks esitama ei pea.

  (5) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnistul, mis on kaasomandis, peab taotlusele olema lisatud kõigi kaasomanike nõusolek.

  (6) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud korteriühistu, peab taotlusele lisama vastava ühistu pädeva organi nõusoleku.

  (7) Kui puud soovitakse raiuda käesoleva määruse § 2 punkti 4 tähenduses, peab taotlusele lisama dokumendid, mis tõestavad, et asjaõigusseaduse § 149 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud.

  (8) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt, on enne loa taotlemist vaja saada nõusolek puu raiumiseks kaitstava loodusobjekti valitsejalt.

  (9) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnismälestisel või muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, on enne loa taotlemist vaja saada luba puu raiumiseks Muinsuskaitseametilt.

  (10) Koopia käesoleva paragrahvi lõigetes 5-9 nimetatud dokumendist lisatakse taotlusele.

§ 4.   Raieloa taotluse menetlemine ja raieloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab ametiasutuse keskkonnaspetsialist.

  (2) Raieloa andmise menetluses keskkonnaspetsialist:
  1) kontrollib taotluses ja sellele lisatud dokumentides märgitud andmete ja asjaolude õigsust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi;
  3) vaatab taotluses märgitud puu üle selle kasvukohas ning hindab raiumise vajalikkust ja põhjendatust;
  4) kaasab vajadusel puu ülevaatamisse ja raiumise vajalikkuse hindamisse eksperte või teisi ametiasutuse ametnikke.

  (3) Keskkonnaspetsialistil on õigus:
  1) nõuda taotlejalt täiendavaid tõendeid puu raiumise põhjendamiseks (dendroloogi või muu eksperdi hinnang puu seisundi, selle väheväärtuslikkuse või ohtlikkuse kohta vms);
  2) teha taotlejale ettepanek uue puu istutamiseks ning määrata istutatava puu liik, istutuskoht ja istutamise tähtaeg.

  (4) Keskkonnaspetsialist võib raieloa andmisest keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid või keeldub keskkonnaspetsialist nõutavate andmete esitamisest;
  2) kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseamet ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks, kuid selline nõusolek on õigusaktide alusel nõutav;
  3) puu raiumise soov ei ole piisavalt põhjendatud;
  4) puu on dendroloogiliselt väärtuslik, terve, elujõuline ning ohutu ümbritsevale keskkonnale, inimeste tervisele ja varale;
  5) puu raiumine on vastuolus kehtiva detailplaneeringu või haljastusprojektiga;
  6) raieluba taotletakse puu raiumiseks lindude pesitsusajal ning raieloas märgitud puul asub lindude pesitsuskoht;
  7) muudel juhtudel, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid ning avalike huvide ja erahuvide kaalumise tulemusi.

  (5) Juhul, kui taotluses nimetatud puu raiumise põhjus on võimalik kõrvaldada puu üksikute okste eemaldamise või võra kärpimisega, on keskkonnaspetsialistil õigus puu likvideerimiseks taotletud raieloa andmise või raieloa andmisest keeldumise asemel anda raieluba puu võra kärpimiseks.

  (6) Raieloa väljastab või raieloa andmisest keeldumise haldusakti annab keskkonnaspetsialist 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja kõigi selle juurde nõutavate dokumentide esitamisest arvates.

  (7) Raieloas märgitakse vähemalt:
  1) raieloa saaja andmed;
  2) raiutava puu liik, arv ja asukoht;
  3) raieloa kehtivuse aeg;
  4) raiumise lisatingimused (andmed teiste isikute ja asutuste antud nõusolekute ja tingimuste kohta, raietööl nõutavad kohustuslikud ohutusabinõud, ettepanek uue puu istutamiseks, selle puu liik, istutuskoht ja –tähtaeg jms).

  (8) Raieloa kehtivusaeg on üks aasta arvates selle teatavakstegemisest.

§ 5.   Raietöö tegemine

  (1) Raietöö tehniliselt õigesti ja ohutult tegemise ning raietöö koha korrastamise peab tagama isik, kellele raieluba väljastati.

  (2) Raietööga kolmandatele isikutele kahju tekitamise ja ebamugavuste põhjustamise, avaliku korra rikkumise või keskkonnale kahju tekitamise eest vastutab isik, kellele raieluba väljastati.

  (3) Tööde algus kooskõlastatakse maapealsete rajatiste valdajate või haldajatega (elektri- ja sideliinid, tänavavalgustus).

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Halinga Vallavolikogu 21. detsembri 2005 määrus nr 34 „Üksikpuude raieloa andmise kord“ (RT IV, 03.07.2012, 8);
  2) Tootsi Vallavolikogu 22. mai 2008 määrus nr 17 „Üksikpuude raieloa andmise kord“ (RT IV, 31.05.2014, 59);
  3) Vändra Alevivolikogu 22.01.2009 määrus nr 1 „Raieloa andmise tingimused ja kord“ (RT IV, 16.11.2013, 50).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json