Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Puhja Seltsimaja põhimäärus

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2018, 23

Puhja Seltsimaja põhimäärus

Vastu võetud 26.03.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Seltsimaja nimi ja asukoht

 (1) Seltsimaja nimi on Puhja Seltsimaja (edaspidi seltsimaja).

 (2) Seltsimaja asukoht on Viljandi tee 24, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond.

§ 2.  Seltsimaja õiguslik seisund

 (1) Seltsimaja moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Elva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ettepanekul.

 (2) Seltsimaja on vallavalitsuse hallatav asutus. Seltsimaja registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

 (3) Seltsimaja tegutseb talle vallaeelarves ettenähtud vahendite piires.

 (4) Seltsimaja ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

 (5) Seltsimaja töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab ning seda muudab vallavalitsus.

 (6) Seltsimaja juhindub oma tegevuses seadustest, Elva valla (edaspidi vald) õigusaktidest ning seltsimaja põhimäärusest.

§ 3.  Seltsimaja sümboolika

  Seltsimajal võib olla oma nimega sümboolika.

§ 4.  Seltsimaja ülesanded ja tegevusalad

 (1) Seltsimaja põhiülesanded on:
 1) rahvakultuuri ja kohalike kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine;
 2) professionaalse kunsti vahendamine;
 3) elanike kultuurilis-meelelahutuslik teenindamine;
 4) piirkonna kultuurielu edendamine koostöös teiste kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega ning muude asutustega;
 5) elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine;
 6) osalemine valla kultuurielus;
 7) kaasaaitamine vabariiklike ja maakondlike tantsu- ja laulupidude läbiviimisele;

 (2) Seltsimaja tegevusalad on:
 1) taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine;
 2) elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine;
 3) kultuuriliste kursuste, õpperingide korraldamine;
 4) kultuuriürituste, riiklike ja valla tähtpäevade, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
 5) piirkonna kultuurielu koordineerimine ja kultuurikalendri koostamine;
 6) tegevuse kajastamine valla lehes ja valla kodulehel;
 7) reklaamkuulutuste paigaldamine;
 8) erinevate huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega koostööl tegemine;
 9) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine.

§ 5.  Seltsimaja õigused ja kohustused

 (1) Seltsimajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult ja vallavalitsuselt;
 2) sõlmida ülesannete täitmiseks oma eelarve piires lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega;
 3) anda lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks ruume, inventari jne vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
 4) korraldada huviringe, seminare ja kursusi ning osutada muid tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
 5) korraldada tasulisi üritusi;
 6) osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
 7) teostada muid õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud seltsimaja edukaks tegevuseks.

 (2) Seltsimaja kohustub:
 1) olema Puhja piirkonna kultuurielu juhtiv korraldaja;
 2) kasutama sihtotstarbeliselt seltsimaja kasutusse antud vara vastavalt valla õigusaktides sätestatud korrale.

§ 6.  Juhtimine ja töökorraldus

 (1) Seltsimaja tegevust juhib seltsimaja juhataja, kes:
 1) esindab vastavalt volitustele vallavalitsust oma valdkonda puudutavates küsimustes vallas ja väljaspool valda;
 2) tegutseb seltsimaja nimel ja esindab seda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 3) kavandab ja organiseerib kultuuriüritusi, taidlus- ja huvialaringide tööd ja vastutab asutusele pandud ülesannete eest;
 4) hoiab, arendab ja tutvustab piirkonna kultuurilist eripära;
 5) osaleb valla kultuurikalendri koostamisel;
 6) aitab kaasa kolmanda sektori kultuurilisele tegevusele;
 7) koostab seltsimaja eelarve projekti;
 8) kasutab seltsimaja vara ja eelarvelisi rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
 9) vastutab seltsimaja vara säilimise ja korrasoleku eest;
 10) teeb ettepaneku vallavalitsusele struktuuri ja koosseisu muutmiseks;
 11) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
 12) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
 13) kehtestab asjaajamise korra;
 14) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid;
 15) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees.

 (2) Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

 (3) Seltsimaja juhataja ülesanded, vastutusala, õigused, kohustused ja tööülesannete kirjeldus tulenevad valla õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja ametijuhendist.

 (4) Seltsimaja struktuuri kuuluvate töötajatega ja ringijuhtidega sõlmib töölepingu seltsimaja juhataja.

 (5) Juhatajat asendab vallavanema poolt määratud isik.

§ 7.  Seltsimaja vara, eelarve ja rahastamine

 (1) Seltsimaja varad ja vahendid moodustuvad vallavalitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud seltsimaja tegevuse käigus.

 (2) Seltsimaja eelarve tulu moodustavad eraldised valla eelarvest, laekumised, eraldised ja annetused muudelt organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning seltsimaja tegevustest saadud tulust, sh piletitulu.

 (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab seltsimaja juhataja ettepanekul vallavalitsus.

§ 8.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Seltsimaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet seltsimaja ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 9.  Tegevuse ümberkorraldamine, -kujundamine ja lõpetamine

 (1) Seltsimaja tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavolikogu.

 (2) Seltsimaja tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ja seda korraldab vallavalitsus.

 (3) Seltsimaja ümberkorraldamisest või ümberkujundamisest teatakse personalile ja ringijuhtidele vähemalt kaks kuud ette.

 (4) Seltsimaja ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb seltsimaja ühinemises või jagunemises.

 (5) Seltsimaja ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

§ 10.  Lõppsätted

 (1) Seltsimaja põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

 (2) Tunnistada kehtetuks Puhja Vallavolikogu 25. aprilli 2012. a määrus nr 3 „Puhja Seltsimaja põhimäärus“

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json