HaridusKool

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide toetamise kord

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2018, 50

Eraüldhariduskoolide toetamise kord

Vastu võetud 26.03.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja arvestades erakooliseaduse § 22 lõiget 4 ja § 222 lõiget 1

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Elva valla eelarvest (edaspidi valla eelarve) eraüldhariduskoolide pidajatele toetuse andmise tingimusi ja korda.

§ 2.   Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) käesoleva määruse mõistes on äriregistrisse kantud eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.   Toetuse andmise tingimused

  Valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
  1) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
  3) erakooli pidajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
  4) erakoolis õppiva õpilase (edaspidi toetatav õpilane) ja alaealise õpilase puhul ühe seadusliku esindaja (edaspidi vanem) elukoht rahvastikuregistri andmetel on Elva vald;
  5) toetatava õpilase andmed on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS);
  6) toetatava õpilase eest ei maksa riik täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmise toetust.

§ 4.   Toetuse määr ja andmine

  (1) Elva valla eelarvest erakooli pidajale eraldatava toetuse suurus kalendrikuus õpilase kohta saadakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäära ja riigi poolt erakooli pidajale makstava õppekoha tegevuskulu maksumuse lahutamisel.

  (2) Erakooli pidajale antakse toetatava õpilase eest toetust kalendrikuu eest kuumäära ulatuses, kui on täidetud käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud tingimused.

  (3) Toetuse maksmise aluseks on erakooli pidaja poolt igakuiselt vallavalitsusele esitatud arve, milles on arvesse võetud õpilaste arv vastavas erakoolis antud kalendrikuu kümnenda kuupäeva seisuga EHIS-e alusel.

§ 5.   Toetuse sihtotstarve

  Erakooli pidaja võib käesoleva määruse kohaselt saadud toetust kasutada erakooli tegevuskulude katteks.

§ 6.   Erakooli pidaja teavitamiskohustus

  Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust riikliku järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 7.   Toetuse väljamaksmise peatamine ja tagasinõudmine

  (1) Elva Vallavalitsus peatab toetuse väljamaksmise, kui toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, erakooli pidaja ei esita nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

  (2) Kui pärast erakooli toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud või toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, on vallavalitsusel õigustasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi. Sellisel juhul on erakooli pidajal kohustus toetus tagasi maksta arve esitamise kuule järgneval kuul.

§ 8.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust, nõudes valla eelarvest toetatava erakooli pidajalt haridusteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kontrolli tegemiseks on haridusosakonnal õigus:
  1) nõuda Elva valla eelarvest toetatava erakooli pidajalt haridusteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide (sh andmeid vanemalt saadud õppemaksu kohta) esitamist;
  2) küsida Elva valla eelarvest toetatava õpilase vanemalt andmeid haridusteenuse kasutamise kohta;
  3) siseneda eelneval kokkuleppel Elva valla eelarvest toetatava haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse haridusteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

§ 9.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json