HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõgeva Valla Spordikooli põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2019, 5

Jõgeva Valla Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2019 nr 89

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimi

  Kooli nimi on Jõgeva Valla Spordikool (edaspidi kool).

§ 2.   Õiguslik seisund

  (1) Kool on Jõgeva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool.

  (2) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi osakond).

  (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Jõgeva valla õigusaktidest ja kooli põhimäärusest.

§ 3.   Kooli asukoht

  Kool asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas.

§ 4.   Õppekeel

  Õppetegevus ja asjaajamine toimub koolis eesti keeles.

§ 5.   Sümboolika

  (1) Kool võib kasutada oma sümboolikat. Koolil on oma nimega pitsat.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor.

§ 6.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Jõgeva vald. Kool võimaldab spordihariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas elavatele lastele.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli õpilasi kehtestatud korra alusel ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on laste ja noorte tervise tugevdamine ning arendamine, sportlike oskuste ja teadmiste õpetamine, spordimeisterlikkuse tõstmine ning spordielu edendamine.

§ 8.   Kooli ülesanded

  Eesmärkide saavutamiseks täidab kool järgmisi ülesandeid:
  1) arendab laste ja noorte võimeid, arvestades iga õppuri eripära, töövõimet ja tulevikusoove;
  2) annab huviharidust spordialade õppekavade alusel;
  3) loob lastele ja noortele tingimused sisustada vaba aega sportimisega;
  4) annab lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamisel ning spordikohtunikuna tegutsemisel;
  5) tagab õppuritele treeningtegevusega seoses arstliku kontrolli ning tervise kaitse;
  6) korraldab noortele spordiüritusi;
  7) teeb koostööd teiste huvi- ja üldhariduskoolide, spordiklubide ning noorteorganisatsioonidega;
  8) koordineerib Jõgeva valla laste ja noorte spordielu arendamist;
  9) tagab Eesti sporditraditsioonide järjepidevuse ja kasvatab Eesti koondvõistkondadele ettevalmistatud järelkasvu.

3. peatükk KOOLI STRUKTUUR JA ÕPPEKORRALDUS 

§ 9.   Struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded

  (1) Spordikooli allüksused on osakonnad ja õppe-treeninggrupid.

  (2) Spordikooli struktuuri ja struktuuriüksuste ülesanded kinnitab kooli direktor.

  (3) Õppetöö osakondades, mis on moodustatud spordialade kaupa ja kuhu kuuluvad vastava spordiala treenerid ja õppurid, toimub õppe-treeninggruppides.

  (4) Õppe-treeninggrupid moodustab direktor vastavalt kooli õppekavaga määratud õppurite arvule, õppurite vanusele ja sportlikule tasemele.

§ 10.   Õppekava

  (1) Õppetöö alusdokumendiks on koolis koostatud õppekava, mis määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja kestuse;
  2) õppeainete loendi;
  3) ainekavad vanuseastmete kaupa.

  (2) Kooli õppekava koondab endas spordialade õppekavad.

  (3) Kool koostab õppekava iga koolis õpetatava spordiala kohta.

§ 11.   Õppeperioodi ja õppevaheaegade kinnitamise kord

  (1) Õppetöö korraldamise aluseks on õppeaasta. Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppevaheajad on samal ajal üldhariduskoolide koolivaheaegadega. Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada erinevad õppevaheajad.

  (4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab direktor.

  (5) Õppurite nädalakoormus määratakse kooli õppekavaga.

§ 12.   Kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine ning kooli lõpetamise tingimused ja kord

  Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 13.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kes tagab kooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor täidab huvikooli seadusest, riigi ja Jõgeva valla õigusaktidest, töölepingust ja kooli põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib kooli igapäevast tegevust;
  2) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruannete õigeaegse esitamise eest;
  4) kasutab ja valdab kooli valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale;
  5) annab kooli sisemise töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  6) kinnitab kooli töötajate koosseisu, kooskõlastades selle enne vallavalitsusega;
  7) korraldab kooli arengukava koostamist vallavolikogu kehtestatud korras;
  8) kontrollib igakuiselt õppetasu laekumisi;
  9) koostab ja juhib valdkonnaga seotud projekte;
  10) kajastab kooli tegevust ajakirjanduses ja kodulehel;
  11) esitab iga õppeaasta alguses, hiljemalt 1. oktoobriks, vallavalitsusele hoolekogu uue koosseisu nimekirja;
  12) sõlmib, muudab ja lõpetab koolitöötajatega töölepingud.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 14.   Kooli õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu liikmeteks on kõik kooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad.

  (2) Õppenõukogu kutsub kokku ja juhatab direktor või tema asendajaks määratud isik.

  (3) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu koosolek toimub vähemalt kolm korda õppeaastas.

  (4) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse liikmetele seitse päeva ette.

  (5) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

  (6) Erakorralisest õppenõukogu koosolekust informeeritakse õppenõukogu liikmeid kolm päeva ette.

  (7) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest.

  (8) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (9) Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalejate lihthäälteenamusega, võrdsete häälte korral saab otsustavaks õppenõukogu juhataja hääl. Otsused jõustuvad nende vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti ja nende täitmine on kohustuslik kõigile koolitöötajatele ja õppuritele neid otseselt puudutavates küsimustes.

  (10) Õppenõukogu ülesanne on kooli õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (11) Õppenõukogu koosolekule võib vajadusel kutsuda õppurite esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid, kelle osavõttu peab koosoleku juhataja vajalikuks.

§ 15.   Hoolekogu töökord

  (1) Kooli hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Hoolekogu liikmete volituste tähtaeg on kolm aastat.

  (2) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub vähemalt kaks korda aastas kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme ettepanekul.

  (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt üle poole hoolekogu liikmetest.

  (6) Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustav hoolekogu esimehe hääl.

  (7) Hoolekogu vastuvõetud otsused protokollib ja allkirjastab koosoleku juhataja.

  (8) Kooli hoolekogu:
  1) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku kooli tegevuse üle järelevalve tegemiseks;
  2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarve kavandi ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
  4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJATE JA ÕPPURITE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 16.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad (juhtkond, treenerid) ja kooli teenindav personal.

  (2) Koolitöötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töökorralduse reeglites, töötaja töölepingus ja ametijuhendis.

§ 17.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Lisaks huvikooli seaduses sätestatud õigustele on õppuril õigus:
  1) saada õppekavale vastavaid teoreetilisi teadmisi ja praktilist õpet;
  2) kasutada treeningtöös kooli inventari, spordivarustust ja spordiehitisi.

  (2) Lisaks huvikooli seaduses sätestatud kohustustele on õppuril kohustus:
  1) osaleda regulaarselt kooli õppe- ja treeningtöös õppekavaga määratud mahus;
  2) tasuda õppetasu;
  3) teavitada esimesel võimalusel puudumisest haiguse tõttu või muul mõjuval põhjusel;
  4) järgida treeneri määratud sportlikku režiimi;
  5) seista kooli hea maine eest;
  6) täita kooli kodukorda;
  7) järgida Eesti Olümpiakomitee dopinguvastaseid reegleid.

6. peatükk KOOLI FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 18.   Kooli finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Koolil on Jõgeva valla eelarves iseseisev eelarve.

  (2) Kooli finantseerimise allikateks on:
  1) Jõgeva valla eelarve;
  2) riigieelarve;
  3) õppetasu;
  4) laekumine õppekavavälistest tasulistest teenustest;
  5) laekumine sihtfondidest;
  6) annetused.

  (3) Koolis õppimine on tasuline.

  (4) Õppekavajärgse õppe õppetasu suuruse kehtestab vallavolikogu.

  (5) Koolil on õigus osutada õppekavaväliseid tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab vallavalitsus.

  (6) Kooli raamatupidamist peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

  (7) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

  (8) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (9) Kooli asjaajamisel juhindutakse vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ühtsetest teabehalduse põhimõtetest.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE ÕPETAMINE 

§ 19.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus.

  (2) Kooli ümberkorraldamine seisneb kooli ühinemises või jagunemises.

  (3) Kooli tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
  3) kui kooli järele puudub vajadus;
  4) teistel volikogu põhjendatud juhtudel.

  (4) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

8. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE 

§ 20.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Põhimääruse muutmise võivad algatada kooli hoolekogu, õppenõukogu, direktor, vallavalitsus ja vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse muudatuse kinnitab vallavolikogu.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json