Teksti suurus:

Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2019, 13

Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 28.03.2019 nr 94

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised vallavolikogude määrused:
 1) Illuka Vallavolikogu 24.10.2016. a määrus nr 17 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse ning koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Illuka Vallavalitsusele“;
 2) Illuka Vallavolikogu 25.01.2001. a määrus nr 35 „Illuka valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine“;
 3) Illuka Vallavolikogu 24.04.2008. a määrus nr 34 „Illuka valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine“;
 4) Illuka Vallavolikogu 30.11.2004. a määrus nr 17 „Illuka valla maanteede nimekirja kinnitamine“;
 5) Tudulinna Vallavolikogu 02.11.2007. a määrus nr 10 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Tudulinna vallas“;
 6) Tudulinna Vallavolikogu 23.12.2003. a määrus nr 24 „Prügiveo hinna kehtestamine“.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees