Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2019, 17

Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.03.2019 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord sätestab matusetoetuse maksmise tingimused ja korra Viljandi vallas.

  (2) Matusetoetus on Viljandi valla eelarvest selleks riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite arvelt matusekorraldajale matuse korraldamise kulude osaliseks hüvitamiseks makstav ühekordne toetus.

§ 2.   Matusetoetuse maksmise tingimused

  (1) Matusetoetust on õigus saada isiku matusekorraldajal, kui isiku viimaseks elukohaks oli Eesti rahvastikuregistris (edaspidi rahvastikuregister) Viljandi vald.

  (2) Erandkorras makstakse matusetoetust ka matusekorraldajale, kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudub rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei ole võimalik saada toetust ühestki teisest kohaliku omavalitsuse üksusest (sh surnult sündinud laps).

  (3) Erandkorras otsustab matusetoetuse maksmise Viljandi Vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) protokollilise otsusena 10 tööpäeva jooksul peale kõikide nõutud dokumentide esitamist matusekorraldaja poolt.

§ 3.   Matuse korraldamise kulud

  Matuse korraldamise kulud on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

§ 4.   Matusekorraldaja

  (1) Matusekorraldaja käesoleva määruse mõistes on füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud.

  (2) Matusekorraldaja võib olla ka Viljandi Vallavalitsus (ametiasutus).

§ 5.   Matusetoetuse taotlemine

  Matusetoetuse saamiseks esitatakse taotlus, millele lisatakse:
  1) vajadusel taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) registreeritud surma tõendi või isiku surma tõendava dokumendi koopia, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus, kui surm on registreeritud väljaspool Eestit või arstliku surmateatise koopia, kui isik sündis surnult;
  3) vajadusel muud asjakohased dokumendid.

§ 6.   Matusetoetuse suurus

  (1) Matusetoetuse suurus on 300,00 (kolmsada) eurot.

  (2) Matusetoetust makstakse lahkunu surmapäeval kehtinud suuruses.

§ 7.   Matusetoetuse määramine

  (1) Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse taotlus on esitatud kolme kuu jooksul surmapäevast arvates.

  (2) Matusetoetuse määramise otsuse teeb Viljandi Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist esimesel võimalusel, aga mitte hiljem, kui viie tööpäeva jooksul pärast kõikide nõutud dokumentide esitamist matusekorraldaja poolt.

  (3) Matusetoetuse määramata jätmise otsustab sotsiaalkomisjon.

§ 8.   Matusetoetuse määramata jätmise alused

  Matusetoetust ei määrata, kui:
  1) käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid ei ole täidetud;
  2) käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt määratud;
  3) kui mõnest teisest kohalikust omavalitsusest on õigus surnu või matusekorraldaja registreeritud elukoha järgi toetust taotleda;
  4) isiku surnuks tunnistamise korral;
  5) kui matusekorraldajaks on riigiasutus.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Matusetoetuse taotluse vormi kinnitab Viljandi Vallavalitsus (täitevorgan).

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 31.01.2018 määrus nr 13 „Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json