Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2019, 18

Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 27.03.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 ja § 93 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 533 lg 1 p-de 1 ja 3, psühhiaatrilise abi seaduse § 13 lg-te 1, 11 ja 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 105 lg 4, § 1302 lg 2 ning isikut tõendavate dokumentide seaduse § 113 lg 1 ja § 122 lg 1  alusel.

§ 1.  Ülesannete delegeerimine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile

 (1) Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile delegeeritakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 533 lõike 1 punktis 1 ja psühhiaatrilise abi seaduse § 13 lõigetes 1, 11 ja 5 nimetatud ülesanded psüühiliselt haige isiku tema tahteta või tahte vastaselt psühhiaatriahaiglasse paigutamise menetlustes.

 (2) Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile delegeeritakse Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine" § 1 lõikes 1 Tallinna Linnavalitsusele delegeeritud ülesanne korraldada sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist. Ülesanne delegeeritakse edasi järgmises ulatuses:
 1) raske ja sügava puudega alaealiste sotsiaalhoolekandelise abi vajaduse hindamine;
 2) raske ja sügava puudega täisealiste sotsiaalhoolekandelise abi vajaduse hindamine olukordades, kus linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond vajab puudespetsiifiliste teadmistega asjatundjate abi;
 3) Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit saatjata alaealiste abivajaduse hindamine ja juhtumite korraldamine.

§ 2.  Ülesannete delegeerimine linnaosade vanematele

  Linnaosade vanematele delegeeritakse edasivolitamise õigusega:
 1) tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 533 lõike 1 punktis 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse §-s 105 nimetatud ülesanded psüühiliselt haige isiku tema tahteta või tahte vastaselt hoolekandeasutusse ööpäevaringsele erihooldusteenusele paigutamise menetlustes;
 2) tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 533 lõike 1 punktis 3 ja sotsiaalhoolekande seaduse §-s 1302 nimetatud ülesanded kinnisesse lasteasutusse paigutamise menetlustes.

§ 3.  Ülesannete delegeerimine linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade juhatajatele

  Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade juhatajatele delegeeritakse edasivolitamise õigusega isikut tõendavate dokumentide seaduse § 113 lõikes 1 ja § 122 lõikes 1 linnavalitsusele antud ülesanded biomeetriliste andmeteta dokumendi väljaandmise taotluse edastamiseks ja dokumendi kättesaamiseks, kui Eestis viibiva taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda tal dokumendi väljaandmise taotluse esitamiseks või dokumendi kättesaamiseks isiklikult pöörduda selleks pädevasse asutusse.

§ 4.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:
 1) 13. oktoobri 1999 määrus nr 86 „Alaealiste komisjonide moodustamine";
 2) 28. septembri 2005 määrus nr 95 „Tallinna linna hoolekandeasutuste töötajate töötasustamise alused ja hoolekandealaste ametikohtade kvalifikatsiooninõuded";
 3) 18. aprilli 2007 määrus nr 31 „Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend";
 4) 19. detsembri 2012 määrus nr 77 „Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid";
 5) 9. märtsi 2016 määrus nr 13 „Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine".

Taavi Aas
Linnapea

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json