Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saarepeedi Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2019, 19

Saarepeedi Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2019 nr 65
, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2019

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Saarepeedi Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav avalik raamatukogu, mis on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi ametiasutus).

 (2) Raamatukogu aadress on Saarepeedi küla, Viljandi vald, 70201 Viljandi maakond.

 (3) Raamatukogu struktuuri kuulub teeninduspunkt Karula külas.

 (4) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Viljandi vallas järgmised külad: Aindu, Auksi, Karula, Kokaviidika, Moori, Peetrimõisa, Saarepeedi, Taari, Tobraselja, Tõnissaare, Võistre, Välgita.

 (5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, kultuuriministri 12.07.2004 määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest Eesti Vabariigi ja Viljandi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (6) Raamatukogul on õigus kasutada Viljandi Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) poolt kooskõlastatud sümboolikat.

 (7) Raamatukogu tööd koordineerib ametiasutuse vastava valdkonna ametnik.

§ 2.  Raamatukogu eesmärgid, ülesanded ja tegevused

 (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (2) Raamatukogu põhiülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejatele kättesaadavaks neile vajalikud eriliigilised ja -laadilised teavikud ning avalikud andmebaasid.

 (3) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab põhiteenuseid - teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ja üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjale;
 2) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud;
 3) korraldab tasuta koduteeninduse valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ajutiselt või alaliselt raamatukogu külastama või kelle jaoks see on raskendatud;
 4) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid, skaneerimine, jm). Eriteenuste loetelu ja tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;
 5) raamatukogu teeb teatme-bibliograafiatööd, vastab päringutele;
 6) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks raamatukogu teeninduspiirkonna kohta käivaid koduloolisi materjale;
 7) komplekteerib kogud liigiliselt ja laadiliselt vastavalt teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele;
 8) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ning avalikud elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 9) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
 10) korraldab teeninduspunkti tegevust piirkonna elanikele;
 11) korraldab elanikele individuaalset lugejakoolitust ja digikirjaoskuse õpet;
 12) korraldab näitusi ja teisi kultuuriloolisi üritusi;
 13) teeb koostööd erinevate asutustega;
 14) täidab kooliraamatukogu põhiülesannet.

§ 3.  Juhtimine ja töö korraldamine

 (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kellel on kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastav haridus ja kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

 (2) Direktor:
 1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ja kannab vastutust raamatukogu arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 2) esindab raamatukogu ja tegutseb raamatukogu nimel ilma täiendavate volitusteta;
 3) koostab raamatukogu eelarve projekti vastavalt kehtestatud korrale;
 4) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid;
 5) sõlmib raamatukogu nimel lepinguid oma pädevuse piires;
 6) esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ette nähtud aruandeid maakonnaraamatukogule ning ametiasutuse vastava valdkonna ametnikule statistilise aruande 15. jaanuariks ja tekstilise aruande 1. veebruariks;
 7) osaleb raamatukogu puudutavate küsimuste aruteludel kohaliku omavalitsuse organites;
 8) osaleb maakonnaraamatukogu poolt korraldatavatel õppepäevadel;
 9) vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, raamatukogule antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilitamise ning korrashoiu eest;
 10) vastutab tuleohutuse üldnõuete täitmise eest;
 11) teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimäärusesse ning kasutuse eeskirja.

§ 4.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Vallavalitsus moodustab raamatukogu nõukogu vallavolikogule ja vallavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, töö hindamiseks ja muude rahvaraamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks. Nõukogul on kuni 9 liiget.

 (2) Nõukogu liikmed määrab vallavalitsus kaheks aastaks. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

 (3) Nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

 (4) Raamatukogu nõukogu ülesanded:
 1) nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine;
 2) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
 3) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;
 4) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

 (5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

§ 5.  Vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

 (2) Raamatukogul on oma eelarve Viljandi valla eelarve koosseisus.

 (3) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) valla eelarvest;
 2) riigieelarvest.

 (4) Raamatukogule annetatud vara võetakse ametiasutuse poolt arvele ja kasutatakse sihtotstarbeliselt.

 (5) Raamatukogu vara arvestust ja aruandlust korraldab ametiasutuse finantsvaldkond.

 (6) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ette nähtud aruandeid.

§ 6.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

 (3) Eriteenuste loetelu ja tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

§ 7.  Kontroll ja järelvalve

 (1) Kontrolli raamatukogude tegevuse üle teostatakse Viljandi valla põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstabekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 8.  Põhimääruse muutmine, raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu põhimääruse ja selle muutmise kinnitab vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

 (3) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus vastavalt rahvaraamatukogu seadusele.

§ 9.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
 1) Saarepeedi Vallavolikogu 19.06.2008 määrus nr 57 „Saarepeedi Raamatukogu põhimäärus“;
 2) Saarepeedi Vallavolikogu 19.06.2008 määrus nr 58 „Karula Raamatukogu põhimäärus“.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2019.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees