SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2019, 28

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 21.03.2018 nr 12
RT IV, 29.03.2018, 47
jõustumine 01.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2018RT IV, 04.01.2019, 807.01.2019
27.03.2019RT IV, 04.04.2019, 1107.04.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2019

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Toila vallas täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise korra.

  (2) Käesoleva määruse rakendamise eesmärgiks on puuetega isikutele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajavad abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks vajaliku abi tagamine.

  (3) Toetust on õigus taotleda sügava või raske puudega isikul, kelle tegelik elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Toila vald.

  (4) Toetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust vallavalitsus.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Hooldatav – kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega täisealine isik, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue;
  2) Hooldaja – kohaliku omavalitsuse poolt määratud teovõimeline isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve;
  3) Hooldus – vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega või kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varal;
  4) Hooldusvajadus – hooldatava abi, toetuse ja järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel;
  5) Hooldajatoetus – igakuiselt makstav rahaline toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks hooldajale;
  6) Hooldusvajaduse hindamine – isiku hooldusvajaduse väljaselgitamine sotsiaaltöötaja poolt hindamisakti abil;
  7) Kodukülastusakt – hooldusvajaduse hindamise instrument

2. peatükk Peatüki pealkiriHoolduse seadmise taotlemine ja hooldaja määramine ning hooldajatoetuse maksmine 

§ 3.   Hoolduse seadmine

  (1) Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule (edaspidi hooldatav), kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet igal ööpäeval.

  (2) Hooldust ei seata isikutele:
  1) kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps või lapselaps, vanavanem);
  2) kelle toimetulekut on võimalik tagada Toila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.

  (3) Erandkorras seatakse hooldus isikule, kellel on olemas seadusjärgsed ülalpidajad:
  1) kui hooldataval on raske või sügav puue ning hooldusvajaduse hindamise tulemusena selgub, et ta vajab kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet ööpäevaringselt;
  2) kui isik vajab pidevat järelevalvet vaimse seisundi tõttu.

  (4) Hooldus seatakse isikule, kelle elukohana on Rahvastikuregistrisse kantud Toila vald ja kelle tegelik elukoht on Toila vald.

§ 4.   Hoolduse seadmise ning hooldaja ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmist taotlev isik esitab vallavalitsusele taotluse, millele lisatakse:
  1) sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta;
  2) hooldaja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  3) hooldaja ja hooldatava kirjalikud nõusolekud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kohta.

  (2) Sotsiaaltöötaja teeb hooldatavale kodukülastuse, mille käigus viib läbi hindamisintervjuu ja täidab hooldusvajaduse ja/või sotsiaalteenuste määramise kodukülastusakti (edaspidi akt). Kodukülastuse põhjal selgitatakse välja hooldatava hooldusvajadus ja hooldaja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise ning järelevalve tagamiseks.

  (3) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaaltöötaja taotlejale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui seitse kalendripäeva.

§ 5.   Hoolduse seadmine ning hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja sotsiaaltöötaja ettepanekul vallavalitsuse korraldusega 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse esitamisest.
[RT IV, 04.01.2019, 8 - jõust. 07.01.2019]

  (2) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teavitatakse taotlejat kirjalikult, esitades teatises keeldumise põhjused.

  (3) Hooldajaks võib määrata teovõimelise isiku, kelle alaline elukoht võimaldab katta hooldatava hooldusvajaduse.

  (4) Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

  (5) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse ning hooldajatoetust makstakse kuni:
  1) vallavalitsuse korraldusega määratud tähtajani, kuid mitte kauem kui määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

  (6) Ühele hooldajale määratakse kuni kaks hooldatavat.

  (7) Hooldajale makstakse hooldajatoetust.

§ 6.   Hooldajatoetuse määr

  Toetust makstakse järgmistes suurustes:
  1) täisealise sügava puudega inimese hooldaja – kahekordne riikliku puuetega inimese sotsiaaltoetuse määr;
  2) täisealise raske puudega inimese hooldaja – 60% riikliku puuetega inimese sotsiaaltoetuse kahekordsest määrast.
[RT IV, 04.04.2019, 11 - jõust. 07.04.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2019]

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse otsuse tegemise päevale järgneva kuu 1. kuupäevast.

  (2) Hooldajatoetus kantakse igakuiselt hooldaja arvelduskontole arvestatava kuu 10. kuupäevaks.

  (3) Vallavalitsus maksab töövõimelises eas hooldaja eest vajadusel sotsiaalmaksu. Vallavalitsus korraldab sellise isiku andmete esitamise haigekassale ravikindlustuse andmekogusse.

§ 8.   Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
  1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
  2) tagama hooldatava ohutuse, arvestades tema füüsilisi ja vaimseid võimeid;
  3) teavitama sotsiaaltöötajat hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
  4) teavitama sotsiaaltöötajat hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest 10 kalendripäeva jooksul asjaolude tekkimisest.

3. peatükk Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise lõpetamine 

§ 9.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hoolduse seadmine ja hooldajaks määramine ning hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega kui:
  1) on ära langenud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise tinginud asjaolud;
  2) hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
  3) hooldatav on paigutatud ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse;
  4) hooldatav asub alaliselt elama teise omavalitsuse territooriumile;
  5) isiku hooldusvajadus tagatakse muul viisil;
  6) hooldaja ei täida või ei saa täita hooldaja kohustusi;
  7) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus sotsiaaltöötaja ettepanekul hoolduse seadmine ja hooldaja määramine ning hooldajatoetuse maksmine omal algatusel lõpetada ning enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

  (3) Toila Vallavalitsuse korraldusega seatud hooldused ja hooldaja määramised kehtivad kuni korralduses määratud tähtajani.

  (4) Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine ning hooldajatoetuse maksmine lõpeb:
  1) vallavalitsuse korraldusega määratud tähtaja möödumisel;
  2) hooldaja või hooldatava surma korral.

§ 10.   Järelevalve

  Sotsiaaltöötajal on õigus teostada järelevalvet hooldaja tegevuse üle ning vajadusel läbi viia korduvhindamist.

4. peatükk Rakendamine 

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 11 lõige 2 jõustub 01. mail 2018. a.

  (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2018. a.

/otsingu_soovitused.json