Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sillamäe linna 2019. aasta I lisaeelarve

Sillamäe linna 2019. aasta I lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2019, 34

Sillamäe linna 2019. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 28.03.2019 nr 34

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõigete 1 ja 3 alusel ning kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 506 lõigetega 1 ja 6.

§ 1.  Sillamäe linna 2019. aasta I lisaeelarve

 (1) Võtta vastu Sillamäe linna 2019. aasta I lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

 (2) Kinnitada:
 1) põhitegevuse tulud 16 320 602 eurot vastavalt lisaeelarve lisale 1;
 2) põhitegevuse kulud 15 642 897 eurot vastavalt lisaeelarve lisale 2;
 3) investeerimistegevus vastavalt lisaeelarve lisale 3.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Sillamäe linna 2019. aasta I lisaeelarve

Lisa 1 Põhitegevuse tulud

Lisa 2 Põhitegevuse kulud

Lisa 3 Investeerimistegevus