Ehitus

Teksti suurus:

Ehitustegevuse ja planeerimisalase tegevuse korraldamine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2023, 19

Ehitustegevuse ja planeerimisalase tegevuse korraldamine

Vastu võetud 21.06.2017 nr 9
RT IV, 28.06.2017, 41
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2023RT IV, 04.04.2023, 101.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses (edaspidi: ehitusmäärus) sätestatakse Rakvere linna omavalitsusorganite ja ametiasutuse ülesannete jaotus ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses kohalikule omavalitsusele antud ülesannete täitmisel.

§ 2.   Ehitustegevuse ja planeerimisalase tegevuse korraldaja

  Rakvere linnas korraldavad ehitustegevust ja planeerimisalast tegevust:
  1) Rakvere linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu);
  2) Rakvere linnavalitsus linnavolikogu poolt moodustatud täitevorganina (edaspidi linnavalitsus);
  3) Rakvere Linnavalitsus ametiasutusena (edaspidi ametiasutus), sh ametiasutuse poolt haldusmenetluse seaduse § 8 p 2 alusel ülesannet täitma määratud ametnik või ametnikud.

2. peatükk Planeerimisalane tegevus 

§ 3.   Üldplaneering

  (1) Linnavolikogu:
  1) otsustab üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise ning üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise lõpetamise
  2) otsustab üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmise
  3) kehtestab üldplaneeringu
  4) otsustab üldplaneeringu muutmise või kehtetuks tunnistamise;
  5) vaatab üle üldplaneeringu.

  (2) Linnavalitsus
  1) valmistab ette üldplaneeringu koostamise algatamise eelnõu koos üldplaneeringu lähteseisukohtadega ning üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise eelnõu ja esitab linnavolikogule;
  2) kinnitab pärast üldplaneeringu koostamise algatamist üldplaneeringu koostamist juhtiva isiku, üldplaneeringut koostava isiku (planeerija) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdi;
  3) kehtestab vajadusel ajutise planeerimis- ja ehituskeelu üldplaneeringu koostamise ajaks;
  4) otsustab üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ettepanekutega arvestamise ja annab põhjendatud seisukoha üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike arvamuse kohta;
  5) otsustab avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel üldplaneeringus muudatuste tegemise;
  6) valmistab ette üldplaneeringu ülevaatamise eelnõu.

§ 4.   Rakvere linna eriplaneering

  (1) Rakvere linna eriplaneeringu koostamise algatamisele, koostamisele ja kehtestamisele rakendatakse määruses üldplaneeringu kohta sätestatut, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (2) Linnavolikogu kinnitab eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse.

  (3) Linnavalitsus:
  1) kehtestab ajutise planeerimis- ja ehituskeelu eriplaneeringu detailse lahenduse koostamise ajaks;
  2) korraldab eriplaneeringu detailse lahenduse koostamist.

§ 5.   Detailplaneering

  (1) Linnavolikogu:
  1) otsustab detailplaneeringu koostamise algatamise olulise avaliku huvi olemasolul alal, kus see ei ole kohustuslik või juhul, mida ei ole ette nähtud planeerimisseaduse § 125 lõikes 1 ja 2;
  2) kehtestab detailplaneeringu planeerimisseaduse § 130 lõikes 2 sätestatud juhtudel ning juhul, kui detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse on teinud linnavolikogu;
[RT IV, 04.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023]
  3) tunnistab detailplaneeringu kehtetuks.

  (2) Linnavalitsus:
  1) otsustab detailplaneeringu koostamise algatamise või sellest keeldumise;
  2) võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata projekteerimistingimuste alusel ehitamist või laiendamist;
  3) otsustab detailplaneeringu koostamise algatamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse;
  4) otsustab detailplaneeringu koostamise lõpetamise;
  5) otsustab detailplaneeringu vastuvõtmise;
  6) kehtestab planeerimis- ja ehituskeelu detailplaneeringu koostamise ajaks;
  7) annab seisukoha detailplaneeringu osas esitatud kirjalike arvamuste kohta;
  8) linnavalitsus koostab detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu ning esitab selle kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele;
  9) kehtestab detailplaneeringu juhtudel, mis ei ole linnavolikogu pädevuses.

  (3) Kehtestatud detailplaneeringute elluviimist jälgib ametiasutus. Ametiasutus on kohustatud üle vaatama detailplaneeringud, mille kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja mida ei ole asutud ellu viima. Ülevaatamise tulemused esitatakse linnavolikogule.
[RT IV, 04.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 04.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023]

§ 51.   Haldusleping
[RT IV, 04.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023]

  (1) Halduslepingu detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga sõlmib:
  1) ametiasutus, kui haldusleping sõlmitakse detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmiseks;
  2) muudel juhtudel linnavalitsus.

  (2) Haldusleping sõlmitakse enne detailplaneeringu koostamise algatamise otsustamist. Halduslepingu võib sõlmida pärast detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse tegemist, kui algatamise käigus ei selgunud avalikuks kasutamiseks ette nähtud rajatiste vajadust. Sellisel juhul tuleb haldusleping sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist.

  (3) Kui detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik keeldub halduslepingu sõlmimisest, siis detailplaneeringu koostamist ei algatata, detailplaneeringu koostamine lõpetatakse või detailplaneeringut ei kehtestata.

  (4) Ametiasutus avalikustab sõlmitud halduslepingud Rakvere linna veebilehel.

  (5) Linnavalitsusel on õigus haldusleping ühepoolselt lõpetada halduslepingus ja halduskoostöö seaduses sätestatud korras, kui halduslepingu sõlminud isik ei ole võimeline täitma halduslepingus kokku lepitud ülesannet. Sellisel juhul huvitatud isikule detailplaneeringu koostamisega juba tehtud kulusid ei hüvitata.
[RT IV, 04.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023]

§ 52.   Detailplaneeringukohaste rajatiste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude kandmine
[RT IV, 04.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023]

  (1) Ametiasutus selgitab detailplaneeringu koostamise taotluse läbivaatamisel välja, missugused rajatised tuleb detailplaneeringu elluviimiseks välja ehitada.

  (2) Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab detailplaneeringukohaste rajatiste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste (edaspidi rajatised) väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise (edaspidi kulude kandmine) eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) kui rajatis või rajatised on vajalikud ainult selle detailplaneeringu elluviimiseks;
  2) rajatiste väljaehitamist ei ole ette nähtud linna arengukavas või vastava valdkonna arengukavas (edaspidi arengukava) ning eelarvestrateegias;
  3) rajatiste väljaehitamine on ette nähtud arengukavas ja eelarvestrateegias, kuid planeeringulahenduse elluviimiseks on vajalik rajatiste varasem väljaehitamine arengukavas ja eelarvestrateegias kavandatud tähtajast.

  (3) Linn võib kanda rajatiste väljaehitamise kulud täielikult või osaliselt, kui kuluga on arvestatud linnaeelarves või eelarvestrateegias, rajatis antakse pärast valmimist linna omandisse või rajatis määratakse avalikuks kasutamiseks.

  (4) Rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude tasumise kord ja tähtajad lepitakse kokku käesoleva määruse §-s 51 sätestatud halduslepingus, s h:
  1) rajatiste valmimise tähtaeg;
  2) ehitus- ja kasutuslubade andmise järjekord. Linn võib halduslepingus sätestada, et esimesena antakse ehitusload rajatiste ehitamiseks. Linn ei anna kasutuslubasid detailplaneeringualal asuvatele ehitistele enne rajatiste valmimist ja rajatistele kasutusloa andmist;
  3) vajadusel meetmed rajatiste väljaehitamise kohustuse täitmise tagamiseks (garantii, tagatisraha, hüpoteek vms);
  4) rajatiste linnale üleandmise tingimused või avaliku kasutamise tingimused.

  (5) Kui linna osalus rajatiste väljaehitamisega seotud kulude kandmisel on 50% või rohkem, korraldab rajatiste väljaehitamiseks vajaliku riigihanke linn.
[RT IV, 04.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023]

§ 6.   Planeerimisseaduses sätestatud muude ülesannete täitmine

  (1) Planeerimisseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid, mis käesoleva määrusega või muu õigusaktiga ei ole antud kellegi teise pädevusse, täidab ametiasutus.

  (2) Linna esindamise riigi üldplaneeringu, riigi eriplaneeringu ja teiste planeeringute, mille korraldajaks ei ole Rakvere linn, menetluses otsustab linnavalitsus.

3. peatükk Ehitustegevus 

§ 7.   Projekteerimistingimused

  (1) Projekteerimistingimused annab välja või nende andmisest keeldub linnavalitsus.

  (2) Projekteerimistingimuste taotlus esitatakse ehitisregistri kaudu ametiasutusele. Ametiasutus kontrollib taotluse nõuetele vastavust. Ametiasutus tagastab taotluse läbi vaatamata, kui projekteerimistingimuste andmine on ilmselgelt võimatu.

  (3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse ja projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena otsustab linnavalitsus. Ametiasutus korraldab keskkonnamõju hindamise ja viib läbi avatud menetluse ning teeb vajalikud toimingud.

  (4) Projekteerimistingimuste eelnõu koostab ametiasutus ning esitab eelnõu vajadusel kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ehitusseadustikus nimetatud isikutele ja asutustele. Esitatud märkused võtab arvesse või põhjendab arvestamata jätmist ametiasutus.

  (5) Projekteerimistingimused tunnistab kehtetuks linnavalitsus.

§ 8.   Ehitusteatis

  (1) Ehitusteatis esitatakse ehitisregistri kaudu ametiasutusele. Kui see ei ole võimalik, esitatakse ehitusteatis ametiasutusele ning ametiasutus kannab andmed ehitisregistrisse.

  (2) Ametiasutus võib nõuda ehitisteatise esitamist ehitise kohta, mida ei sisaldu ehitusseadustiku lisas 1.

  (3) Ametiasutus kontrollib vajadusel ehitisteatises märgitud andmeid. Kontrolli tulemusena võib ametiasutus esitada täiendavaid nõudeid ning esitada ehitusteatise kooskõlastamiseks pädevale asutusele ja arvamuse avaldamiseks ehitusseadustikus nimetatud isikule või asutusele.

§ 9.   Ehitusluba

  (1) Linnavalitsus annab välja ehitusloa ja määrab ehitusloa kehtivuse tähtaja, otsustab keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse ning keeldub ehitusloa andmisest. Linnavalitsus võib anda ehitusloa või nõuda selle andmist ehitise kohta, mida ei sisaldu ehitusseadustiku lisas 2.

  (2) Ehitusloa taotlus ja sellega seotud dokumendid esitatakse ehitisregistri kaudu ametisutusele. Kui see ei ole võimalik, esitatakse taotlus koos dokumentidega ametiasutusele ning ametiasutus kannab andmed ehitisregistrisse.

  (3) Ametiasutus:
  1) kontrollib ehitusloa taotluse vastavust nõuetele. Kui ehitusloa andmine on ilmselgelt võimatu, jätab ametiasutus taotluse läbi vaatamata ning tagastab selle koos põhjendustega;
  2) esitab nõude ehitusuuringute tegemiseks või olemasolevate uuringute täpsustamiseks;
  3) kaasab menetlusse kinnisasja omaniku ja vajadusel kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku;
  4) koostab ehitusloa andmise eelnõu ja esitab selle vajadusel kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ehitusseadustikus nimetatud isikutele ja asutustele;
  5) võtab esitatud märkused arvesse või põhjendab arvestamata jätmist.

  (4) Ehitamise alustamise teatis esitatakse ametiasutusele.

  (5) Ehitusloa tunnistab kehtetuks linnavalitsus.

§ 10.   Kasutusteatis

  (1) Kasutusteatis esitatakse ehitisregistri kaudu ametiasutusele. Kui see ei ole võimalik, esitatakse kasutusteatis ametiasutusele ning ametiasutus kannab andmed ehitisregistrisse.

  (2) Ametiasutus võib nõuda kasutusteatise esitamist ehitise kohta, mida ei sisaldu ehitusseadustiku lisas 2.

  (3) Ametiasutus kontrollib vajadusel kasutusteatises märgitud andmeid. Kontrolli tulemusena võib ametiasutus esitada täiendavaid nõudeid ning esitada kasutusteatise kooskõlastamiseks pädevale asutusele ja arvamuse avaldamiseks ehitusseadustikus nimetatud isikule või asutusele.

§ 11.   Kasutusluba

  (1) Linnavalitsus annab välja kasutusloa, otsustab keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse või keeldub kasutusloa andmisest. Linnavalitsus võib anda kasutusloa või nõuda selle andmist ehitise kohta, mida ei sisaldu ehitusseadustiku lisas 2.

  (2) Kasutusloa taotlus ja sellega seotud dokumendid esitatakse ehitisregistri kaudu ametisutusele Kui see ei ole võimalik, esitatakse taotlus koos dokumentidega ametiasutusele ning ametiasutus kannab andmed ehitisregistrisse.

  (3) Ametiasutus:
  1) kontrollib kasutusloa taotluse vastavust nõuetele. Kui kasutusloa andmine on ilmselgelt võimatu, jätab ametiasutus taotluse läbi vaatamata ning tagastab selle koos põhjendustega;
  2) kaasab menetlusse kinnisasja omaniku ja vajadusel kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku;
  3) koostab kasutusloa andmise eelnõu ja esitab selle vajadusel kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ehitusseadustikus nimetatud isikutele ja asutustele;
  4) võtab esitatud märkused arvesse või põhjendab arvestamata jätmist.

  (4) Kasutusloa tunnistab kehtetuks linnavalitsus.

§ 12.   Tee

  (1) Ehitusseadustikus sätestatud tee omaniku ülesandeid Rakvere linnale kuuluvate kohalike teede osas täidab ametiasutus.

  (2) Eratee avalikuks kasutamiseks määramisel linnavalitsus:
  1) otsustab eratee määramise avalikuks kasutamiseks;
  2) sõlmib teealuse maa kasutamiseks piiratud asjaõiguse seadmise lepingu või taotleb selleks sundvalduse seadmist;
  3) sõlmib tee omanikuga eratee avalikuks kasutamiseks halduslepingu.

  (3) Avalduse kinnistusraamatusse ostueesõiguse märke tegemiseks esitab ametiasutus, kui detailplaneeringus nähakse ette olemasoleva või kavandatava tee avalikuks kasutamiseks määramine. Kinnisasja müümisel otsustab ostueesõiguse kasutamise linnavolikogu.

  (4) Talihooldustööde korraldamise lepingu raudteeülesõidukoha talihooldustööde kohta sõlmib linnavalitsus.

  (5) Tee projekteerimistingimused või ehitusloa annab linnavalitsus. Ehitusteatis ja kohaliku tee ehitamise dokumendid esitatakse ametiasutusele.

§ 13.   Eriehitiste ja erinõuete täitmisega seotud ülesanded

  (1) Rakvere linnale kuuluva kaitsevööndiga ehitise omaniku ehitusseadustikus sätestatud õigusi ja kohustusi teostab ametiasutus.

  (2) Rajatava puurkaevu või puuraugu taotluse kooskõlastab või keeldub kooskõlastamisest ametiasutus.

§ 14.   Ehitusseadustikus sätestatud muude ülesannete täitmine

  Ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid, mis käesoleva määrusega või muu õigusaktiga ei ole antud kellegi teise pädevusse, täidab ametiasutus.

4. peatükk Määruse kehtetuks tunnistamine 

§ 15.   Ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json