HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2020, 18

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 27.04.2017 nr 4
RT IV, 04.05.2017, 3
jõustumine 07.05.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.07.2020RT IV, 09.07.2020, 512.07.2020

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Kuusalu vallale (edaspidi vald) kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Valla lasteaeda võetakse lapsi, kelle enda ja vähemalt ühe vanema elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi, kes rahvastikuregistrisse ei ole kantud valla aadressiga, eelistades esmajärjekorras vallas alaliselt elavate, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

  (3) Erandkorras, kui selleks on põhjendatud vajadus, võib volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korralduse alusel võtta lapse lasteaeda väljaspool järjekorda.

  (4) Lapsevanemale on lasteaia valik vaba.

§ 3.   Lasteaia rühmade komplekteerimine

  (1) Alla pooleteise aastaseid lapsi lasteaeda ei võeta.

  (2) Samasse rühma paigutatakse lapsed, kes on sündinud aasta jooksul 01. oktoobrist järgmise aasta 30. septembrini.

  (3) Sõimerühma võetakse vastu 1,5 – 3 aastaseid lapsi.

  (4) Lasteaiarühmadesse võetakse vastu 3 – 7 aastaseid lapsi.

  (5) Liitrühmadesse võib olenevalt liitrühma vanuselisest struktuurist võtta vastu 1,5 – 7 aastaseid lapsi.

  (6) Direktor teavitab hiljemalt iga aasta 31. maiks lapsevanemaid, kas laps saab uuel õppeaastal lasteaiakoha või mitte.

  (7) Lõplikult komplekteerib direktor rühmad 31. augustiks. Vabadele kohtadele võetakse lapsi vastu kogu õppeaasta jooksul.

  (8) Direktor informeerib lasteaia hoolekogu (edaspidi hoolekogu) laekunud kohataotlusavaldustest ja rühmade komplekteerimisest.

§ 4.   Nõutavad dokumendid ja järjekorra pidamine

  (1) Lapsele lasteaia koha taotlemisel esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) lasteaia direktorile (edaspidi direktor) või vallavalitsusele vormikohase avalduse (määruse lisa) ja lapse sünnitõendi koopia.
[RT IV, 09.07.2020, 5 - jõust. 12.07.2020]

  (2) Lapse paigutamisel sobitusrühma, samuti lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise korral peab lapsevanem esitama vastava nõustamiskomisjoni otsuse.

  (3) Direktor registreerib laekunud avaldused elektroonilises järjekorraregistris (edaspidi e-järjekord), kus need avalduse esitamise kuupäeva ja koha soovimise aasta järgi automaatselt järjestatakse vanuserühmade kaupa.

  (4) Soovitud aastal lasteaiakohast ilmajäänud laste avaldused paigutuvad e-järjekorras avalduse esitamise kuupäeva ja lapse vanuserühma järgi järgmise aasta järjekorda.

  (5) Lapsevanemal on võimalik valla veebilehe kaudu jälgida oma lapse paiknemist ja liikumist kohataotlejate järjekorras.

  (6) Lapsevanem märgib avaldusele lasteaedade eelistuste järjekorra. Eelistuste muutmiseks esitab lapsevanem direktorile uue avalduse, mis registreeritakse e-järjekorras uuesti esitamise kuupäevaga, välja arvatud juhul kui elukoha muutus on tõendatud.

  (7) Lapsevanem, kes ei ole märkinud avaldusele lasteaedade eelistusi ja soovib seda teha hiljem, esitab oma eelistuste lisamise soovi kirjalikult.

  (8) Lapsevanem, kes on esitanud avalduse, kuid soovib hiljem lapse lasteaeda paigutamise aastat varasemaks muuta, esitab lasteaeda uue avalduse, mis registreeritakse e-järjekorras uuesti esitamise kuupäevaga.

  (9) Laste vastuvõtmisel lasteaeda pakub direktor kõigepealt kohta lapse vanematele, kes on antud lasteaia märkinud esimeseks eelistuseks, seejärel lapse vanematele, kellel see lasteaed on märgitud teiseks ja kolmandaks või neljandaks eelistuseks.

§ 5.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse väljaarvamine lasteaiast toimub:
  1) lapsevanema avalduse alusel;
  2) lapse kooliminekul;
  3)
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2020, 5 - jõust. 12.07.2020]
  4)
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2020, 5 - jõust. 12.07.2020]

  (2) Lapse ajutine väljaarvamine lasteaiast toimub lapsevanema avalduse alusel, kusjuures laps registreeritakse uuesti järjekorda, kuid esialgselt esitatud avalduse kuupäevaga.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. maist 2017.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Lasteaia koha taotlemise avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json