HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema osalustasu kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 14

Lapsevanema osalustasu kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades

Vastu võetud 26.04.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Lapsevanema osalustasu

  Jõgeva Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) on vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr 30 eurot ühes kalendrikuus lapse kohta personali töötasude, sotsiaalmaksu, majandamiskulude ja õppevahendite kulude osaliseks katmiseks lasteaia eelarves.

§ 2.   Soodustused

  (1) Kui ühest perest käib Jõgeva valla lasteaedades samaaegselt kaks või enam last, saab lapsevanem soodustust:
  1) 50% teise lasteaias käiva lapse eest;
  2) 100% kolmanda ja iga järgmise lasteaias käiva lapse eest.

  (2) Koolimineku aastale eelneval aastal Jõgeva valla lasteaias käiva lapse eest tasub lapsevanem 60% osalustasu määrast.

  (3) Lapse eest, kes kasutab lasteaiakohta ilma toitlustamiseta vaid õppe- ja mänguaegadel, tasutakse 60% osalustasu määrast.

  (4) Lapse eest, kes alustab lasteaiakoha kasutamist pärast 15. kuupäeva või lõpetab lasteaiakoha kasutamise enne 15. kuupäeva, tasutakse 50% kuu osalustasu määrast.

  (5) Lapsevanem tasub osalustasu 11 kuud aastas.

§ 3.   Soodustuse kohaldamine

  (1) Soodustus kuulub kohaldamisele vaid juhul, kui ühe vanema ja soodustust saava lapse elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas ning nad elavad samas eluruumis.

  (2) Soodustuse saamiseks teavitab lapsevanem lasteaeda soodustuse saamise aluseks olevatest asjaoludest.

  (3) Lasteasutuse juht esitab soodustatud isikute nimekirja Jõgeva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale, kes kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid ning edastab nimekirja finantsosakonnale osalustasude arvestamiseks.

  (4) Soodustus hakkab kehtima soodustuse andmise aluseks olevate asjaolude Jõgeva Vallavalitsusele teatavaks saamisele järgnevast kuust ja lõpeb nimetatud asjaolude muutumisele järgnevast kuust.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Jõgeva Linnavolikogu 30. oktoobri 2014. a määrus nr 23 „Lapsevanema osalustasu kehtestamine Jõgeva linna lasteaedades“;
  2) Jõgeva Vallavolikogu 22. oktoobri 2015. a määrus nr 10 „Lapsevanema osalus Jõgeva valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel“;
  3) Torma Vallavolikogu 20. juuni 2017. a määrus nr 6 „Alushariduse muude kulude osaline katmine vanemate poolt“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json