Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Tori valla hankekord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 28

Tori valla hankekord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja lõike 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hankekorra kehtestamise eesmärk on sätestada kohustuslikud reeglid riigihanke korraldamisel Tori vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes.

  (2) Tori valla nimel korraldab riigihanke vallavalitsuse struktuuriüksus või vallavalitsuse hallatav asutus (edaspidi koos nimetatud struktuuriüksus), kui seadusest või vallavolikogu poolt pandud ülesandest lähtuvalt on riigihanke korraldamine kohustuslik ning kui struktuuriüksuse eelarves on vastava tegevuse jaoks vajalikud vahendid kavandatud.

  (3) Riigihanke õiguspärase ja õigeaegse korraldamise eest vastutab riigihanget korraldava struktuuriüksuse juht.

§ 2.   Tori valla hankeplaan

  (1) Vallavalitsus kinnitab ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist jooksva aasta hankeplaani.

  (2) Hankeplaani kantakse kõik jooksval aastal planeeritavad hanked, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot või rohkem, ning planeeritavad ideekonkursid, ehitustööde ja teenuste kontsessiooni andmiseks korraldatavad hanked.

  (3) Hankeplaanis näidatakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu eeldatav käibemaksuta maksumus;
  4) hanke väljakuulutamise ligikaudne aeg;
  5) hankelepingu eeldatav täitmise aeg või periood;
  6) hankesse kaasatud erialaliste teadmistega isik, kes koostab hanke tehnilise kirjelduse, määrab pakkumuse hindamiskriteeriumid, hankelepingu eeldatava täitmise aja ja koostab nõuded pakkujate tehnilisele ja kutsealasele pädevusele;
  7) hanke korraldamise eest vastutav isik;
  8) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (4) Vallavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus hankeplaani korrigeerida, sh lisada hankeplaani täiendavaid andmeid ning hankeid, mille hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piirmäärasid.

§ 3.   Riigihanke korraldamine

  (1) Riigihanke hankemenetluse korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, milles määratakse kindlaks:
  1) riigihanke nimetus;
  2) kasutatav hankemenetluse liik;
  3) riigihanke eest vastutav isik;
  4) vajadusel komisjoni moodustamine;
  5) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (2) Hankemenetluse alustamise, pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise või kõigi pakkumuste tagasilükkamise või hanke nurjunuks tunnistamise otsuse teeb vallavalitsus, kui eeldatav hinnapakkumus ilma käibemaksuta on väiksem, võrdne või ületab RHS § 14 lõikes 1 nimetatud lihthanke piirmäärasid.

§ 4.   Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ja teenuste ning ehitustööde tellimise kord

  (1) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on alla 4 000 euro ilma käibemaksuta ning ehitustöö tellimisel alla 5 000 euro ilma käibemaksuta (edaspidi otseost) võib struktuuriüksuse juht teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Konkurentsi ära kasutades tuleb tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine selliselt, et ostu teostamise protsess toimuks võimalikult efektiivselt ehk kaasneks võimalikult väike aja-, raha- ja tööjõukulu.

  (2) Otseostu puhul teeb pakkumuse edukaks tunnistamise või hankelepingu sõlmimise otsuse struktuuriüksuse juht kooskõlastades selle eelnevalt vallavanemaga või vastava valdkonna juhiga.

  (3) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on vähemalt 4 000 kuid väiksem kui 30 000 eurot ilma käibemaksuta ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on vähemalt 5 000 kuid väiksem kui 60 000 eurot ilma käibemaksuta (edaspidi väikehange), tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks teeb struktuuriüksuse juht ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule. Alla kolme pakkumise saamise korral selgitab struktuuriüksuse juht konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (5) Väikehanke puhul teeb pakkumuse edukaks tunnistamise või hankelepingu sõlmimise otsuse struktuuriüksuse juhi ettepaneku alusel vallavalitsus.

  (6) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (7) Erandina on lubatud teha ettepanek pakkumuse esitamiseks ilma asjade, teenuste või ehitustööde tehnilist kirjeldust koostamata, andes pakkujale võimaluse tutvuda riigihanke objektiga kohapeal.

  (8) Kui väikehanget ei korraldata riigihangete registris, tuleb hankega seotud dokumendid vormistada Tori vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis.

§ 5.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke korraldamisega seotud isikud on kohustatud viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis informeerima oma vahetut juhti asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul määratakse vallavalitsuse korraldusega asendaja.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tori Vallavolikogu 18.03.2015 määrus nr 7 „Tori valla hankekord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Sindi Linnavolikogu 10.09.2009 määrus nr 15 „Riigihanke piirmäärast väiksema maksumusega hangete korraldamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Sauga Vallavolikogu 19.12.2013 määrus nr 20 „Sauga valla hankekord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Are Vallavolikogu 31.05.2012 määrus nr 14 „Hankekord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json