Teksti suurus:

Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 29

Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ning § 49 lõike 44 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Tori Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmete ning volikogu esimehe ja vallavanema teenistuslähetusse saatmise, lähetuse vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.   Teenistuslähetus

  (1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on volikogu esimehe, volikogu liikme, vallavanema või vallavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks (kauemaks kui üks päev) täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta.

  (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.   Lähetusse saatmine

  (1) Volikogu esimees saadetakse lähetusse volikogu aseesimehe käskkirjaga.

  (2) Volikogu liige ja vallavanem saadetakse lähetusse volikogu esimehe või tema asendaja käskkirjaga.

  (3) Vallavalitsuse liige saadetakse lähetusse vallavanema või tema asendaja käskkirjaga.

  (4) Lähetuse vormistamise aluseks on taotlus või volikogu esimehe või vallavanema ettepanek. Taotlus sisaldab lähetatava nime, ametinimetust, lähetuse aega, sihtkohta ja üritust või sündmust, millega seoses taotlus esitatakse.

§ 4.   Lähetuse vormistamine

  (1) Käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja lähetuse eesmärk.

  (2) Välislähetuse käskkirjas märgitakse lähetuse sihtkoht, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määr.

  (3) Volikogu esimehe ja vallavanema käskkirja valmistab ette ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab valla kantselei.

§ 5.   Avansi taotlemine

  Lähetatul on õigus nõuda lähetuskulude katteks avanssi lähetuskulude eeldatavas suuruses mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Avansi mittesaamise korral võib lähetatav lähetusest keelduda.

§ 6.   Isikliku sõiduauto kasutamine lähetusel

  (1) Lähetusse saatja nõusolekul võib volikogu või valitsuse liige minna lähetusse isikliku sõiduautoga. Vastava loa annab lähetusse saatja lähetuse käskkirjas, kus sätestatakse sellisel juhul isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise alus.

  (2) Isikliku sõiduauto hüvitise määramisel lisatakse lähetuse käskkirjale sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia või omaniku koostatud volikiri.

§ 7.   Lähetuse aruandlus

  (1) Lähetusest saabumisel koostab lähetatu aruande ja esitab selle hiljemalt viiendal tööpäeval pärast lähetusest naasmist kinnitamiseks lähetusse saatjale.

  (2) Lähetusaruanne sisaldab:
  1) tegevusaruannet, milles peab kajastuma oluline teave lähetuse sisust mahus, mis võimaldab hinnata lähetuse eesmärgi täitmist. Kui lähetus rahastatakse projekti summadest ja see on seotud projekti eesmärkide täitmisega, tuleb tegevusaruandes märkida projekti nimetus;
  2) kuluaruannet, millele on lisatud kuludokumendid.

  (3) Lähetuskulude aruande ja kulusid tõendavad dokumendid esitab volikogu esimees volikogu aseesimehele, volikogu liige ja vallavanem volikogu esimehele ning vallavalitsuse liige vallavanemale kinnitamiseks.

§ 8.   Lähetuskulude hüvitamine

  (1) Lähetatule hüvitatakse lähetuse aruandluses esitatud lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras, vormikohase lähetuskulude õiendi alusel. Riigisisese lähetuse korral ei maksta käesoleva määruse alusel päevaraha.

  (2) Lähetuskulude hüvitise summa kantakse vastavalt lähetatu soovile tema arvelduskontole pärast käskkirja esitamist raamatupidamisele.

  (3) Lähetuskulude hüvitatavat summat vähendatakse saadud avansi võrra.

  (4) Kui lähetatu tegelikud lähetuskulud on avansina saadud summast väiksemad, peetakse avansi enammakse lähetatu kirjalikul nõusolekul kinni palgast või kannab lähetatu kasutamata avansisumma üle vallavalitsuse arveldusarvele või maksab kassasse. Lähetuskulude hüvitamise või avansi tasaarvelduse tähtajaks on üks kuu, arvates lähetuse aruande raamatupidamisele esitamise päevale järgnevast tööpäevast.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Sauga Vallavolikogu 20.03.2014 määrus nr 12 „Sauga Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json