HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 30

Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused

Vastu võetud 26.04.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori valla põhikoolide ja gümnaasiumi (edaspidi üldhariduskoolide) ja huvikooli direktorite, õppealajuhatajate ning pedagoogide töötasustamise alused.

§ 2.   Üldhariduskoolide ja huvikooli direktori töö tasustamine, täiendavad tasud ja preemiad

  (1) Üldhariduskooli direktori töötasu baasmäär on 1200 eurot.

  (2) Üldhariduskooli direktorite töötasu arvutamiseks korrutatakse baasmäär töötasukoefitsiendiga, mille suurus sõltub õpilaste arvust ning töötulemustest üldhariduskoolis järgmiselt:

Õpilaste arvTöötasu koefitsient
kuni 1501,2 - 1,4
150-3501,5 – 1,7

  (3) Üldhariduskooli direktor võib vallavanema nõusolekul tööaja ja direktori töötasu sees teha vahetut õppetööd kuni kuus kontakttundi nädalas.

  (4) Huvikooli direktor võib vallavanema nõusolekul tööaja ja direktori töötasu sees teha vahetut õppetööd kuni kaksteist kontakttundi nädalas.

  (5) Üldhariduskooli ja huvikooli direktori töötasu kinnitab vallavanem.

  (6) Vallavanemal on õigus üldhariduskooli ja huvikooli direktorile asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) ühekordseid tasusid erakorraliste tööülesannete või töötulemuste eest, näidates milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud;
  2) ühekordseid preemiaid.

§ 3.   Üldhariduskooli õppealajuhataja töötasu alammäär

  Haridusasutuses täistööajaga töötava õppealajuhataja töötasu alammäär on 15% madalam vastava üldhariduskooli direktori töötasu ja töötasukoefitsiendi kogusummast tulenevast põhimäärast.

§ 4.   Üldhariduskooli pedagoogide töötasu alammäärad

  Üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärana rakendatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud õpetaja töötasu alammäära.

§ 5.   Tugispetsialisti töötasu alammäär

  Üldhariduskooli tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog ja psühholoog) töötasu alammäär on 1200 eurot.

§ 6.   Huvikooli pedagoogi ja üldhariduskooli ringijuhendaja töötasu alammäär

  Huvikooli pedagoogi ja üldhariduskooli ringijuhendaja töötasu alammäär on 978 eurot.

§ 7.   Üldhariduskooli ja huvikooli töötajatele makstavad lisatasud ja preemiad

  (1) Üldhariduskooli ja huvikooli direktoril on õigus haridusasutusele eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires maksta töötajatele:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest kuni 50% töötaja töötasust lisaülesannete täitmise perioodil. Täiendavaks tööülesandeks loetakse töölepingus ja/või ametijuhendis fikseerimata ülesannet, mis oluliselt suurendab töötaja töömahtu. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära täiendavate tööülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus kuus;
  2) lisatasusid ajutiselt puuduva töötaja asendamise eest kuni 50% asendatava või asendaja töötasust asendusperioodil. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära asendatava nimi ja asendusaeg, mille eest lisatasu makstakse. Töölepingust ja/või ametijuhendist tuleneva asendamise eest lisatasu ei maksta.
  3) silmapaistvate töötulemuste eest ühekordseid preemiaid.

  (2) Lisatasude ja preemiate maksmise täpsemad põhimõtted kehtestatakse asutuse palgakorralduse põhimõtetes.

§ 8.   Töötasu arvestamine

  (1) Haridusasutuse direktor koostab asutuse töötasu arvestuse pidaja poolt antud vormil ning kinnitab käskkirjaga, mille koostamise aluseks on riiklik õppekava, käesolev määrus ja haridusasutuse aastaeelarves töötasuks määratud summa.

  (2) Haridusasutuse direktor esitab käskkirja koos töötasu arvestuse tabeliga valla raamatupidamisele iga õppeaasta ja kalendriaasta alguses.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Sindi Linnavolikogu 10.08.2017 määrus nr 58 „Sindi linna haridusasutuste töötajate töötasustamise alused“;
  2) Are Vallavolikogu 18.08.2017 määrus nr 12 „Õpetajate töötasustamise alused“;
  3) Tori Vallavolikogu 16.08.2017 määrus nr 4 „Õpetajate töötasustamise alused;
  4) Sauga Vallavolikogu 16.02.2017 määrus nr 3 „Sauga valla kooli direktori, õppealajuhataja, huviringi ja pikapäevarühma töö tasustamise ja koolitöötajate lisatasude maksmise alused“.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json