Teksti suurus:

Volikogude määruste muutmine korraldatud olmejäätmeveoga liitumisest vabastamise osas

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 31

Volikogude määruste muutmine korraldatud olmejäätmeveoga liitumisest vabastamise osas

Vastu võetud 26.04.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 365 alusel.

§ 1.   Audru Vallavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 18 „Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine“ muutmine

  (1) Audru Vallavolikogu 2. juuni 2011 määruses nr 18 „Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 22 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:
„ (3) Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus (edaspidi linnavara- ja heakorrateenistus) võib vabastada jäätmevaldaja tema põhjendatud avalduse alusel korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.
(4) Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise otsustab linnavara- ja heakorrateenistus oma otsusega, milles sätestatakse:
1) olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise põhjused;
2) mitteliitunuks lugemise ajaline kestvus.“;

  2) paragrahvi 22 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:
“(7) Linnavara- ja heakorrateenistus teavitab avalduse esitajat kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest või avalduse rahuldamata jätmisest.”;

  3) paragrahvi 22 lõiked 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:
“(9) Olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine lõpeb linnavara- ja heakorrateenistuse otsuses märgitud tähtaja möödumisel. Olmejäätmete valdajal on õigus esitada uus avaldus.
(10) Linnavara- ja heakorrateenistusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine, kui olmejäätmete valdaja ei esita õigeaegselt käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kinnitust oma jäätmete käitlemise kohta või esitab valeandmeid.”.

§ 2.   Tõstamaa Vallavolikogu 17. juuni 2011 määruse nr 20 „Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine“ muutmine

  (1) Tõstamaa Vallavolikogu 17. juuni 2011 määruses nr 20 „Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi § 22 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:
„ (3) Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus (edaspidi linnavara- ja heakorrateenistus) võib vabastada jäätmevaldaja tema põhjendatud avalduse alusel korraldatud olmejäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.
(4) Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise otsustab linnavara- ja heakorrateenistus oma otsusega, milles sätestatakse:
1) olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise põhjused;
2) mitteliitunuks lugemise ajaline kestvus.“;

  2) paragrahvi 22 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:
“(7) Linnavara- ja heakorrateenistus teavitab avalduse esitajat kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest või avalduse rahuldamata jätmisest.”;

  3) paragrahvi 22 lõiked 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:
“(9) Olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine lõpeb linnavara- ja heakorrateenistuse otsuses märgitud tähtaja möödumisel. Olmejäätmete valdajal on õigus esitada uus avaldus.
(10) Linnavara- ja heakorrateenistusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine, kui olmejäätmete valdaja ei esita õigeaegselt käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kinnitust oma jäätmete käitlemise kohta või esitab valeandmeid.”.

§ 3.   Paikuse Vallavolikogu 21. jaanuari 2013 määruse nr 2 „Korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend“ muutmine

  (1) Paikuse Vallavolikogu 21. jaanuari 2013 määruses nr 2 „Korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus (edaspidi linnavara- ja heakorrateenistus) võib vabastada jäätmevaldaja tema põhjendatud taotluse alusel korraldatud jäätmeveoga liitumisest.“;

  2) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Linnavara- ja heakorrateenistus võib lugeda jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks järgmistel juhtudel:
1) kui vabastust taotletakse kinnistul, mis pole alaline elukoht ja seal ei tekitata segaolmejäätmeid;
2) kui jäätmevaldaja ei ela teatud perioodi jooksul kinnistul ja seal ei toimu majandustegevust;
3) kui jäätmeveoki ligipääs kinnistule on halbade teeolude tõttu alaliselt või ajutiselt takistatud.“;

  3) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
„3) segaolmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise otsustab linnavara- ja heakorrateenistus oma otsusega, milles sätestatakse jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise põhjused ja mitteliitunuks lugemise ajaline kestvus.“;

  4) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
“(2) Linnavara- ja heakorrateenistus teavitab taotluse esitajat kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest või taotluse rahuldamata jätmisest.”;

  5) paragrahvi 9 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:
“(4) Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine lõpeb linnavara- ja heakorrateenistuse otsuses fikseeritud tähtaja möödumisel. Jäätmevaldajal on õigus esitada uus avaldus.
(5) Linnavara- ja heakorrateenistusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine, kui:
1) jäätmevaldaja ei esita õigeaegselt käesoleva korra § 8 lõikes 5 nõutud aruannet oma jäätmete käitlemise kohta või esitab valeandmeid;
2) mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma segaolmejäätmete käitlemist;
3) langeb ära käesoleva korra § 8 lõikes 6 nimetatud mitteliitunuks lugemise alus”.

§ 4.   Paikuse Vallavolikogu 17. mai 2010 määruse nr 4 „Jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

  Paikuse Vallavolikogu 17. mai 2010 määruse nr 4 „Jäätmehoolduseeskiri“ § 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus võib erandkorras jäätmevaldaja kirjaliku põhjendatud taotluse alusel teatud tähtajaks lugeda jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hillar Talvik
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json