EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 44

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 26.04.2018 nr 19
jõustumine 01.07.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja reklaamiseaduse § 13 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib välireklaami paigaldamise ning likvideerimise tingimusi Pärnu linna haldusterritooriumil.

  (2) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades reklaamiseadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

  (3) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseadustikus sätestatud ehitise tunnustele, toimub reklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine valdkonda reguleerivate õigusaktide alusel.

  (4) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja asub Pärnu linna valduses oleval rajatisel või selle osal (edaspidi linnarajatis) või Pärnu linna omandis oleval kinnistul või selle osal (edaspidi linnakinnistu), lähtutakse reklaamikandja paigaldamiseks linnarajatise või kinnistu kasutusse andmisel valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse tähenduses.

  (2) Reklaamikandja käesoleva määruse tähenduses on välireklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, konstruktsioon (reklaampost, -tahvel jms), haagis või ühissõiduk.

2. peatükk LINNAVALITSUSE, LINNAVALITSUSE STRUKTUURIÜKSUSTE JA OSAVALLAKESKUSTE PÄDEVUS VÄLIREKLAAMI VALDKONNA KORRALDAMISEL 

§ 3.   Linnavalitsuse pädevus

  Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) pädevus välireklaami valdkonna korraldamisel on järelevalve teostamine välireklaami suhtes ja järelevalve teostamiseks volituse andmine ametiisikule.

§ 4.   Planeerimisosakonna pädevus

  Linnavalitsuse planeerimisosakonna (edaspidi planeerimisosakond) pädevus välireklaami valdkonna korraldamisel on:
  1) menetlustoimingutega seotud dokumendivormide kinnitamine;
  2) reklaamilubade taotluste läbivaatamine;
  3) reklaamilubade väljastamine ja muutmine;
  4) reklaamilubade väljastamisest keeldumine;
  5) reklaamilubade kehtetuks tunnistamine.

§ 5.   Linnavara- ja heakorrateenistuse pädevus

  Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse (edaspidi linnavara- ja heakorrateenistuse) pädevus välireklaami valdkonna korraldamisel on linnarajatise või -kinnistu kasutusse andmine reklaamikandja paigaldamiseks.

§ 6.   Taristu- ja ehitusteenistuse pädevus

  Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse (edaspidi taristu- ja ehitusteenistuse) pädevus välireklaami valdkonna korraldamisel on:
  1) liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa andmine välireklaami paigaldamiseks teemaale kohalikul teel ja tee kaitsevööndi alal;
  2) loa andmine reklaamikandja ühendamiseks tänavavalgustuse võrguga.

§ 7.   Osavallakeskuse pädevus

  Osavallakeskuse pädevus välireklaami valdkonna korraldamisel on selle osavalla haldusterritooriumil linnarajatise või -kinnistu kasutusse andmine reklaamikandja paigaldamiseks.

3. peatükk NÕUDED VÄLIREKLAAMI AVALIKUSTAMISE VIISILE JA KOHALE 

§ 8.   Välireklaami avalikustamise õiguslik alus

  Välireklaami paigaldamine on lubatud planeerimisosakonna väljastatud reklaamiloa alusel.

§ 9.   Reklaamiloa taotlemine

  (1) Reklaamiloa taotlemiseks esitab reklaami avalikustaja planeerimisosakonnale järgmised dokumendid:
  1) vormikohase taotluse;
  2) välireklaami ja reklaamikandja kavandi koos mõõtude ja värvilahendusega;
  3) asendiskeemi, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht;
  4) hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaži koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
  5) omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maatükile või ühissõidukile;
  6) struktuuriüksuse lubava otsuse või nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse linnarajatisele ja linnakinnistule;
  7) Maanteeameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa, kui välireklaam paigaldatakse teemaale riigimaanteel või teekaitsevööndi alal;
  8) taristu- ja ehitusteenistuse väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa, kui välireklaam paigaldatakse teemaale kohalikul teel või teekaitsevööndi alal;
  9) tehnovõrgu või –rajatise omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku või loa, kui välireklaam paigaldatakse tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni või ühendatakse tänavavalgustuse võrguga;
  10) Muinsuskaitseameti kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale või muinsuskaitseala kaitsevööndisse, kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse, välireklaami paigaldamiseks teostatakse kaevetöid arheoloogiamälestisega alal või ajaloolise linnakindlustuse vööndis;
  11) kasutusteatise, kui see on nõutav ehitusseadustikuga.

  (2) Kui reklaami avalikustaja poolt jäetakse koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab planeerimisosakond taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 5 tööpäeva. Viimasel juhul loetakse taotluse menetlemise algusajaks hetke, kui taotlusest on kõrvaldatud puudused või esitatud lisadokumendid. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 10.   Reklaamiloa väljastamine

  (1) Reklaamiluba väljastatakse reklaami avalikustajale planeerimisosakonna otsusega 5 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

  (2) Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Reklaamiloa tähtaja möödumisel tuleb taotleda uut reklaamiluba juhul, kui välireklaami ei likvideerita.

§ 11.   Reklaamiloa väljastamisest keeldumine

  Planeerimisosakond võib reklaamiloa väljastamisest keelduda, kui:
  1) reklaamiloa taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid;
  2) välireklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) välireklaam ei vasta nõuetele välireklaami paigaldamiseks;
  4) reklaami avalikustaja ei ole taotluse esitamise hetkeks täitnud Pärnu linna ees varem võetud kohustusi;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 12.   Reklaamiloa kehtetuks tunnistamine

  Planeerimisosakonnal on õigus reklaamiluba kehtetuks tunnistada juhul, kui:
  1) välireklaam ei ole paigaldatud kahe kuu jooksul reklaamiloa väljaandmise kuupäevast arvates;
  2) reklaami avalikustaja ei ole välireklaami paigaldamisest arvates 5 tööpäeva jooksul esitanud linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistusele vormikohast maksudeklaratsiooni;
  3) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb välireklaami paigaldamise asukoha maa, hoone või ühistranspordivahendi omanik;
  4) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaami avalikustaja;
  5) välireklaam ei ole paigaldatud kooskõlas nõuetega välireklaami paigaldamiseks;
  6) reklaami avalikustaja on jätnud täitmata linnavalitsuse poolt volitatud ametiisiku ettekirjutuse;
  7) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 13.   Reklaami avalikustaja kohustused

  Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) tagama enne välireklaami avalikustamist reklaamiloa olemasolu;
  2) paigaldama välireklaami vastavalt reklaamiloale;
  3) paigaldama välireklaami kooskõlas nõuetega välireklaami paigaldamiseks;
  4) paigaldama välireklaami kooskõlas ehitusseadustikuga;
  5) tagama välireklaami korrektse väljanägemise kogu reklaamiloa kehtivuse ajal;
  6) esitama planeerimisosakonnale teatise välireklaami avalikustamise ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 5 tööpäeva ette;
  7) likvideerima välireklaami 3 päeva jooksul pärast reklaamiloa tähtaja möödumist juhul, kui reklaami avalikustaja ei ole taotlenud uut reklaamiluba;
  8) täitma linnavalitsuse poolt volitatud ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
  9) esitama vormikohase maksudeklaratsiooni viie tööpäeva jooksul reklaamiloa väljastamisest arvates.

4. peatükk NÕUDED VÄLIREKLAAMI PAIGALDAMISEKS 

§ 14.   Üldnõuded

  (1) Välireklaam peab olema oma välisilmelt antud paika sobilik, eelkõige:
  1) sobima miljöölisse ja arhitektuursesse keskkonda;
  2) sobima ajaloolisesse konteksti;
  3) vastama heale tavale ja olema esteetiliselt kõlblik.

  (2) Välireklaami ei paigaldata olemasoleva välireklaami vahetusse lähedusse, et mitte kahjustada vaadet varem paigaldatud välireklaamile, samuti ei tohi välireklaam varjata hoone arhitektuuri olulisi detaile ja linnaruumis olulisi vaateid.

  (3) Välireklaami ei paigaldata parkidesse, välja arvatud alal, mis on ettenähtud sõidukiga liiklemiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei rakendata juhul, kui tegemist on kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste välireklaamiga.

  (5) Välireklaami ei paigaldata sildadele.

  (6) Välireklaam ei tohi varjata liikluskorraldusvahendit, ega asetseda liikluskorraldusvahendiga samal alusel.

  (7) Välireklaami võib teele ja tee kaitsevööndi alale paigaldada juhul, kui see:
  1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
  2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;
  3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
  4) ei piira nähtavust ristmikul.

  (8) Paberkandjal reklaamkuulutused ja plakatid paigutatakse ainult linnavalitsuse või osavallakeskuse poolt selleks ettenähtud reklaamikandjatele (kuulutusestendid, -tulbad, jne).

5. peatükk VÄLIREKLAAMI KEELUPIIRKOND 

§ 15.   Alkoholi välireklaami keelupiirkond

  Koolieelse lasteasutuse, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte- ja projektlaagri kasutuses oleva ehitise ja territooriumi vahetus läheduses olevaks piirkonnaks, kus vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi reklaam on keelatud, loetakse 150 meetri suurust perimetraalset ala eelnimetatud asutuse kinnistu piirist arvates.

6. peatükk JÄRELEVALVE KORRALDAMINE 

§ 16.   Järelevalve

  (1) Linnavalitsus teostab käesoleva määruse üle järelevalvet volitatud ametiisikute kaudu.
07.11.2023 10:20
Veaparandus. Parandatud ilme ebatäpsus sõnas "käesoleva" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  (2) Käesoleva määruse rikkumise eest karistatakse reklaamiseaduse alusel ja korras.

7. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 17.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 18. oktoobri 2012 määrus nr 24 “Välireklaami paigaldamise eeskiri“.

§ 18.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018.

Hillar Talvik
volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json