HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 55

Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine

Vastu võetud 24.04.2018 nr 6
, rakendatakse alates 1. septembrist 2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Keila linna koolieelse munitsipaallasteasutuse (edaspidi lasteasutus) muude kulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist ja diferentseerimist, tasumise korda ning eralasteaia Rukkilill lapsevanema poolt makstava osalustasu diferentseerimist.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) üksikvanem – lapsevanem, kelle lapsel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Erandjuhtudel on Keila Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) õigus teha soodustusi ka eelnimetatud tingimustele mittevastavatele isikutele, kes tõendavad, et kasvatavad last üksinda (dokumendid, mis tõendavad üksikvanemaks olemist: abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus, jne.);
  2) hooldaja – perekonnas hooldamise lepingu alusel määratud lapse esindaja;
  3) eestkostja – kohtu poolt määratud lapse seaduslik esindaja;
  4) suverühm – ühe Keila linna lasteasutuse juures töötav lasteaiarühm, mis on suveperioodil avatud teiste lasteaedade kollektiivpuhkuseks kinnioleku aegadel ning kuhu võetakse lasteaedades juba kohta kasutavaid lapsi vanema avalduse alusel.

§ 2.   Osalustasu määrad ja diferentseerimine

  (1) Osalustasu määrad ühe kalendrikuu kohta kehtestatakse perioodiks 1.september 2018 kuni 31.august 2021.

  (2) Osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse, mõlema vanema või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn, on 70 eurot.

  (3) Diferentseeritud osalustasu määrad, kui lapse, mõlema vanema või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn, on:
  1) iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 50 eurot;
  2) samaaegselt lasteasutuses käivate mitmikute või iga kolmanda ja enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 17 eurot.

  (4) Osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn, on 95 eurot.

  (5) Diferentseeritud osalustasu määrad, kui lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn, on:
  1) iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 70 eurot;
  2) samaaegselt lasteasutuses käivate kaksikute või iga kolmanda ja enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 23 eurot.

  (6) Osalustasu määr suverühma teenuse kasutamisel:
  1) kui suverühma teenust osutatakse munitsipaallasteasutuses, on osalustasu määr 95 eurot;
  2) kui suverühma teenust osutatakse eralasteaias Rukkilill, on osalustasu määraks eralasteaias Rukkilill kehtiv osalustasu määr.

  (7) Keila Linnavalitsusel (asutusena) on erandjuhul õigus otsustada osalustasu määr põhjendatud avalduse esitanud isikute puhul, kes ei vasta nõuetele Eesti rahvastikuregistris Keila linna elanikuna arvele võtmise tähtaja osas. Muudetud osalustasu määra rakendatakse avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

  (8) Keila Linnavalitsusel on erandjuhul õigus Keila Linnavalitsusele (asutusena) esitatud ettepanekust lähtuvalt otsustada korraldusega osalustasu määr muudel põhjendatud juhtudel.

  (9) Teistest kohalikest omavalitsustest Keila linna munitsipaallasteasutustes käivate laste puhul rakendatakse osalustasu määra 95 eurot.

  (10) Eralasteaias Rukkilill käivate laste puhul rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud perioodil käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatud osalustasu määrasid.
14.09.2018 10:55
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud § 2 lõike 10 ekslikult puudunud tekst, Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ja arvestades Keila Linnavalitsuse 12.09.2018 taotlust nr 3.1-1/1147

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus tekib selle kuu esimesest päevast, mil jõustub lapse direktori käskkirjaga lasteasutuse nimekirja arvamine ja lõpeb lapse lasteasutusest väljaarvamise kuu viimasel päeval.

  (2) Osalustasu tuleb tasuda 1 kord kuus järgmise kuu 30-ndaks kuupäevaks perioodil 1.september kuni 31.august, välja arvatud kollektiivpuhkuse ajaks lasteasutuse ajutise sulgemise perioodil (juulikuus).

  (3) Osalustasu suurus ei sõltu lapse lasteasutuses viibimise päevade arvust kuus v.a. osaajakoha kasutamise puhul.

  (4) Osaajakoha kasutamisel tasub lapsevanem proportsionaalselt lapse lasteasutuses käidud päevade eest lähtuvalt § 2 lõikes 2 ja 3 ning lõikes 4 ja 5 kehtestatud määrast.

  (5) Kollektiivpuhkuse ajaks lasteasutuse ajutise sulgemise perioodil (juulikuus) maksavad vanemad osalustasu lapse eest, kes sellel perioodil suverühma teenust kasutab.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavolikogu 30.septembri 2014 määrus nr 8 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

  (3) Määrust rakendatakse alates 1.septembrist 2018.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json