HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 30

Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine

Vastu võetud 24.04.2018 nr 6
RT IV, 04.05.2018, 55
jõustumine 07.05.2018, rakendatakse alates 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2021RT IV, 02.07.2021, 4005.07.2021
26.04.2022RT IV, 30.04.2022, 1903.05.2022
20.12.2022RT IV, 29.12.2022, 1601.01.2023

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Keila linna koolieelse munitsipaallasteasutuse (edaspidi lasteasutus) muude kulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist ja diferentseerimist, tasumise korda ning eralasteaia Rukkilill lapsevanema poolt makstava osalustasu diferentseerimist.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) üksikvanem – lapsevanem, kelle lapsel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Erandjuhtudel on Keila Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) õigus teha soodustusi ka eelnimetatud tingimustele mittevastavatele isikutele, kes tõendavad, et kasvatavad last üksinda (dokumendid, mis tõendavad üksikvanemaks olemist: abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus, jne.);
  2) hooldaja – perekonnas hooldamise lepingu alusel määratud lapse esindaja;
  3) eestkostja – kohtu poolt määratud lapse seaduslik esindaja;
  4) suverühm – ühe Keila linna lasteasutuse juures töötav lasteaiarühm, mis on suveperioodil avatud teiste lasteaedade kollektiivpuhkuseks kinnioleku aegadel ning kuhu võetakse lasteaedades juba kohta kasutavaid lapsi vanema avalduse alusel.

§ 2.   Osalustasu määrad ja diferentseerimine
[RT IV, 29.12.2022, 16 - jõust. 01.01.2023]

  (1) Osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse, mõlema vanema või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on 12% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Diferentseeritud osalustasu määrad, kui lapse, mõlema vanema või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on:
  1) iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 9% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) samaaegselt lasteasutuses käivate mitmikute või iga kolmanda ja enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 3% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (3) Osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on 18% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (4) Diferentseeritud osalustasu määrad, kui lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on:
  1) iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 13% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) samaaegselt lasteasutuses käivate kaksikute või iga kolmanda ja enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (5) Osalustasu määr suverühma teenuse kasutamisel on:
  1) munitsipaallasteasutuses 18% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast
  2) eralasteaias Rukkilill eralasteaias Rukkilill kehtiv osalustasu määr.

  (6) Keila Linnavalitsusel (asutusena) on erandjuhul õigus otsustada osalustasu määr põhjendatud avalduse esitanud isikute puhul, kes ei vasta nõuetele Eesti rahvastikuregistris Keila linna elanikuna arvele võtmise tähtaja osas. Muudetud osalustasu määra rakendatakse avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

  (7) Keila Linnavalitsusel on erandjuhul õigus Keila Linnavalitsusele (asutusena) esitatud ettepanekust lähtuvalt otsustada korraldusega osalustasu määr muudel põhjendatud juhtudel.

  (8) Teistest kohalikest omavalitsustest Keila linna munitsipaallasteasutustes käivate laste puhul rakendatakse osalustasu määra 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (9) Eralasteaias Rukkilill käivate laste puhul rakendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 3 ja 4 sätestatud osalustasu määrasid.

  (10) Osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse suhtes kohaldatakse ajutist kaitset Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2022 korralduse nr 66 „Ajutise kaitse kohaldamine“ alusel, ja lapse ning ühe lapsevanema elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Keila linn, ja teise lapsevanema elukoht rahvastikuregistri andmetel ei asu Eesti Vabariigis, on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud osalustasu määr.
[RT IV, 29.12.2022, 16 - jõust. 01.01.2023]

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus tekib selle kuu esimesest päevast, mil jõustub lapse direktori käskkirjaga lasteasutuse nimekirja arvamine ja lõpeb lapse lasteasutusest väljaarvamise kuu viimasel päeval.

  (2) Osalustasu tuleb tasuda 1 kord kuus järgmise kuu 30-ndaks kuupäevaks perioodil 1.september kuni 31.august, välja arvatud kollektiivpuhkuse ajaks lasteasutuse ajutise sulgemise perioodil (juulikuus).

  (3) Osalustasu suurus ei sõltu lapse lasteasutuses viibimise päevade arvust kuus v.a. osaajakoha kasutamise puhul.

  (4) Osaajakoha kasutamisel tasub lapsevanem proportsionaalselt lapse lasteasutuses käidud päevade eest lähtuvalt § 2 lõikes 2 ja 3 ning lõikes 4 ja 5 kehtestatud määrast.

  (5) Kollektiivpuhkuse ajaks lasteasutuse ajutise sulgemise perioodil (juulikuus) maksavad vanemad osalustasu lapse eest, kes sellel perioodil suverühma teenust kasutab.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

  (3) Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json