Teksti suurus:

Keila Linnavalitsuse 09.02.2018 määruse nr 2 „Keila Kooli statsionaarsesse õppesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 58

Keila Linnavalitsuse 09.02.2018 määruse nr 2 „Keila Kooli statsionaarsesse õppesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 27.04.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lõike 1, Keila Linnavolikogu 30. novembri 2010 määruse nr 20 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele” § 1, Keila Linnavolikogu 25. märtsi 2011 määruse nr 5 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord” ja Keila Linnavalitsuse 4. märtsi 2016 määruse nr 1 „Keila Kooli põhimäärus” § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Keila Linnavalitsuse 9.veebruari 2018 määruses nr 2 „Keila Kooli statsionaarsesse õppesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord” (edaspidi Määrus) tehakse järgmised muudatused:


1) Määruse pealkiri muudetakse, jättes pealkirjast välja sõnad „statsionaarsesse õppesse”;


2) Määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:
§ 71. Mittestatsionaarsesse õppesse vastuvõtt
(1) Gümnaasiumisse astumisel esitab sisseastuja või alla 18-aastase õpilase puhul Vanem Koolile:
1) kirjaliku taotluse (blankett Kooli veebilehel www.keilakool.ee);
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või dokumendi koopia v.a sisseastuja poolt digiallkirjaga kinnitatud taotluse puhul;
3) kui taotluse esitaja on Vanem, siis Vanema isikut tõendava dokumendi või dokumendi koopia v.a digiallkirjaga kinnitatud taotluse puhul;
4) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja koos hinnetelehega;
5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust, kui sisseastuja on juba gümnaasiumiastmes õppinud;
6) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinnetelehe kursuse hinnetega, kui sisseastuja on kooli statsionaarsest õppest välja arvatud õppeaasta kestel.
(2) Põhikooli vastuvõtmine:
1) Kool tagab võimaluse põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud;
2) koolikohustuslikke isikuid võetakse põhikooli mittestatsionaarsesse õppesse erandkorras koolivälise nõustamismeeskonna otsusega.
(3) Põhikooli astumisel esitab sisseastuja või alla 18-aastase õpilase puhul Vanem Koolile:
1) taotluse (blankett Kooli veebilehel www.keilakool.ee);
2) oma isikut tõendava dokumendi või dokumendi koopia v.a digiallkirjaga kinnitatud taotluse puhul;
3) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või dokumendi koopia;
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
5) eelmise õppeaasta tunnistuse;
6) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinnetelehe, kui sisseastuja on kooli statsionaarsest õppest välja arvatud õppeaasta kestel.
(4) Vabade kohtade olemasolul Koolis võetakse õpilasi vastu ka õppeaasta kestel.”;


3) määruse § 8 lõikes 6 asendatakse sõnad 5 tööpäeva sõnadega ühe nädala ning paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Vastuvõtmise mittestatsionaarsesse õppesse otsustab direktor esitatud dokumentide (ja vajadusel vestluse) alusel ning teeb otsuse teatavaks ühe nädala jooksul e-kirjaga.”

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Avaldada käesolev määrus Riigi Teatajas.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enno Fels
Linnapea

Maris Mäger
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json