Teksti suurus:

Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 61

Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 22 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnu linnas tegutsevatele eraharidusasutustele toetuse taotlemise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise kord.

 (2) Toetuse andmise eesmärgiks on mitmekülgsemad ja laiemad võimalused noorte ja laste loome- ja arengupotentsiaali avamiseks läbi eralasteaedade, erahuvikoolide ja erakutseõppeasutuste toetamise.

 (3) Eraharidusasutustele toetuse andmisel ei arvestata isikutega, keda võetakse arvesse samale taotlejale eraldatava sporditegevuse toetuse või kultuuriühingute tegevustoetuse määramisel.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) eraharidusasutus – eralasteaed, erahuvikool ja erakutseõppeasutus;
 2) õppur - laps või noor vanuses kuni 19 aastat (v.a erakutseõppeasutus), kelle elukohana Eesti rahvastikuregistrisse on kantud Pärnu linn.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED JA TOETUSE SUURUS 

§ 3.  Toetuse andmise alused

 (1) Toetus antakse eraharidusasutuse õpetajate töötasude, õpperuumide majandamiskulude ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks.

 (2) Toetus antakse:
 1) eralasteaiale Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) registreerimisele järgnevast kalendriaastast. Eralasteaiale antakse toetust tingimusel, et lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt õppuri eest, kelle kohta antakse eralasteaiale toetust, makstav õppemaks on toetuse summa võrra väiksem.
 2) erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele EHIS-es registreerimisele järgnevast kalendriaastast.

 (3) Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
 1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
 2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
 3) taotleja peab olema nõuetekohaselt esitanud aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
 4) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

§ 4.  Eralasteaiale antava toetuse suurus

 (1) Eralasteaiale antakse toetust õppuri eest, kes on kantud eralasteaia nimekirja ja kes kasutab tegelikult kohta. Aja eest, kui eralasteaed on suletud, toetust ei anta.

 (2) Eralasteaiale toetuse määramisel õppuri kohta kuus loetakse täiskohaks teenuse osutamist vähemalt 5 päeva nädalas ja 10 tundi päevas.

 (3) Õppuri eest, kes kasutab osaajalist kohta, antakse toetust proportsionaalselt koha kasutamisega.

 (4) Toetuse suuruse arvestusliku maksumuse kehtestab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 5.  Erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse suurus

 (1) Erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antakse toetus EHIS-es registreeritud õppekavade ja kinnitatud õppurite arvu alusel 1. oktoobri seisuga toetuse taotlemisele eelneval kalendriaastal.

 (2) Toetuse suuruse määramisel erahuvikoolidele ja erakutseõppeasutustele on aluseks arvestuslik maksumus ühe õppuri kohta aastas.

 (3) Toetuse suuruse arvestusliku maksumuse kehtestab linnavalitsus.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TOETUSE ANDMINE 

§ 6.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks esitab eraharidusasutus Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonnale (edaspidi haridusosakond) vormikohase taotluse hiljemalt 5. oktoobriks toetuse taotlemisele eelneval kalendriaastal.

 (2) Eelarvevahendite olemasolul võib erahuvikool erandkorras taotleda toetust jooksvaks kalendriaastaks.

 (3) Taotluse vorm või pääs elektroonsesse toetuste haldamise süsteemi keskkonda avalikustatakse Pärnu linna veebilehel. Info taotluse esitamise võimaluste kohta avalikustab haridusosakond kohalikus meedias.

§ 7.  Taotluse menetlemine

 (1) Haridusosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

 (2) Taotlust menetleval teenistujal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib haridusosakond sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud taotlus ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

 (4) Kui haridusosakond tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 8.  Toetuse eraldamine

 (1) Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus haridusosakonna ettepanekul.

 (2) Haridusosakond teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest pärast lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmist.

4. peatükk TOETUSE KASUTAMINE 

§ 9.  Toetuse kasutamise leping

 (1) Haridusosakond sõlmib eraharidusasutusega lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

 (2) Lepinguga määratakse:
 1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
 2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtajad;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) toetuse kasutamise aruandlus;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud lepingus olulised tingimused.

§ 10.  Toetuse kasutamise aruanne

 (1) Toetuse kasutamise kohta peab eraharidusasutus eraldi arvestust.

 (2) Toetuse kasutamise kohta esitab eraharidusasutus haridusosakonnale vormikohase aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise lõppu.

§ 11.  Toetuse kasutamise järelevalve

 (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise ja esitatud andmete õigsuse üle teostab haridusosakond.

 (2) Haridusosakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

 (3) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on haridusosakonnal õigus:
 1) leping lõpetada ja nõuda eraldatud toetus tagasi;
 2) vähendada toetuse suurust;
 3) peatada toetuse väljamaksmine.

 (4) Eraharidusasutusele, mis linnaeelarvest antud toetust on kasutanud mittesihtotstarbeliselt või on antud toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid, järgmisel kalendriaastal linnaeelarvest toetust ei anta.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.  Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
 1) Pärnu Linnavolikogu 26. juuni 2016 määrus nr 15 „Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord“;
 2) Audru Vallavolikogu 10. aprilli 2014 määrus nr 16 „Audru valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra kehtestamine“.

§ 13.  Rakendussätted

 (1) Paikuse osavalla ja Tõstamaa osavalla erahuvikooli õppurite eest antakse toetust tagasiulatuvalt käesolevas määruses sätestatud alustel alates 1. jaanuarist 2018.

 (2) Kuni 01.09.2018 on Audru osavalla erahuvikooli õppurite toetamise aluseks Audru Vallavolikogu 10. aprilli 2014 määruse nr 16 „Audru valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra kehtestamine“ alusel välja antud/antavad garantiikirjad.

 (3) 2018. aastal Pärnu linna eraharidusasutustele eraldatud toetust kasutatakse vastavalt Pärnu Linnavolikogu 26. juuni 2016 määrusele nr 15 „Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord“ ja määruse alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel.

§ 14.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Hillar Talvik
volikogu aseesimees