SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäära kehtestamine

Tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 71

Tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 25.04.2018 nr 5
rakendatakse tagasiulatuvalt 1. maist 2018. a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja Haljala Vallavolikogu 17.04.2018.a määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 1 lg 4 alusel

§ 1.  Tasuliste sotsiaalteenuste hinnad

  Tasuliste sotsiaalteenuste hinnad on järgmised:
 1) koduteenus 3,50 eurot tund;
 2) isikliku abistaja teenus 3,50 eurot tund;
 3) sotsiaaltransporditeenuse omaosalus 0,10 eurot kilomeetri kohta.

§ 2.  Teenuste eest tasumine

 (1) Teenuse osutamise aja sisse arvatakse kogu teenuse osutamiseks kulunud aeg sh aeg, mis kulub teenuse osutajal teenuse täitmiseks.

 (2) Koduteenusele kulunud aega hakatakse arvestama alates 5-st tunnist kuus.

 (3) Vähekindlustatud, teenusele õigustatud isikud võivad taotleda sotsiaalosakonna kaudu toetust teenuste eest tasumiseks.

 (4) Sotsiaaltöö juhi põhjendatud taotluse alusel võib vallavalitsus osutada teenusele õigustatud isikule teenuseid tasuta.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 22.03.2016 määrus nr 5 „Koduteenuste loetelu, tasuliste sotsiaalteenuste hindade ja eluruumi kohandamise teenuse piirmäära kehtestamine“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 15.01.2014.a määrus nr 1 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. maist 2018. a.

Leo Aadel
Vallavanem

Riina Must
Vallasekretär