Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Teenistus- ja välislähetusse saatmise kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 76

Teenistus- ja välislähetusse saatmise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel.

§ 1.  Teenistus- ja välislähetusse saatmine

 (1) Riigisisene teenistuslähetus on Järva Vallavolikogu esimehe, vallavolikogu liikme, vallavanema ja Järva Vallavalitsuse liikme (edaspidi koos nimetatud lähetatav) saatmine kindlaksmääratud ajavahemikus täitma teenistusülesannet väljaspool alalise ametikoha asukohta või koolitusele väljaspool alalise ametikoha asukohta.

 (2) Järva Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimees ja vallavanem otsustavad ise oma osalemise riigisiseses teenistuslähetuses.

 (3) Riigisisesesse teenistuslähetusse saadetakse:
 1) volikogu liige volikogu esimehe või tema asendaja otsuse alusel;
 2) Järva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liige vallavanema või tema asendaja otsuse alusel.

 (4) Välislähetus on lähetus välisriiki. Välislähetusse saadetakse:
 1) volikogu esimees ja volikogu liige volikogu otsuse alusel;
 2) vallavanem vallavalitsuse otsuse alusel;
 3) vallavalitsuse liige vallavanema või tema asendaja otsuse alusel.

 (5) Teenistus- ja välislähetusse saatmisel arvestatakse olulisi asjaolusid, mis võivad takistada isikul lähetuses viibida. Isikut, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast või puudega alaealist last, võib lähetusse saata üksnes tema kirjalikul nõusolekul.

 (6) Lähetatav (v.a lõikes 7 nimetatud isik) esitab lähetajale lähetustaotluse, milles märgib lähetuse sihtkoha, vastuvõtva asutuse, lähetuse kestuse ning lähetuse ülesande.

 (7) Lähetustaotlust ja lähetuse aruannet ei pea esitama lähetatu, kes nimetatakse Järva valla delegatsiooni volikogu või vallavalitsuse poolt Järva valla põhimääruses sätestatud korras.

 (8) Lähetuse ajaks säilitatakse volikogu esimehele, vallavanemale ja vallavalitsuse liikmele palk ja ametikoht.

§ 2.  Lähetuse vormistamine

 (1) Volikogu esimehe ja vallavanema riigisisene teenistuslähetus vormistatakse vastavalt volikogu esimehe käskkirjaga ja vallavanema käskkirjaga, kui lähetus on mitmepäevane. Volikogu esimees ja vallavanem allkirjastavad ise oma käskkirja.

 (2) Volikogu esimehe ja volikogu liikme välislähetus vormistatakse volikogu otsusega.

 (3) Volikogu liikme riigisisene teenistuslähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

 (4) Vallavanema välislähetus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (5) Vallavalitsuse liikme teenistus- ja välislähetus vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

 (6) Välislähetuse otsuses või käskkirjas märgitakse lähetuse sihtkoht, organisatsioon, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määr.

§ 3.  Lähetuskulude hüvitamine ja päevaraha maksmine

 (1) Lähetatava lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

 (2) Volikogu esimehele ja volikogu liikmele hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulu ning muu lähetusülesande täitmisega seotud kulu ja makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Järva valla eelarves volikogule eraldatud vahenditest.

 (3) Isikliku sõiduauto lähetuses kasutamise hüvitamisel hüvitatakse lähetusega otseselt seotud kulu, välja arvatud remondi- ja hoolduskulu, lähtudes tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktist 2. Kulu hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Majutuskulu hüvitatakse mõistlikus summas.

 (4) Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmele makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Järva valla eelarves vallavalitsusele eraldatud vahenditest.

 (5) Riigisisese teenistuslähetuse korral päevaraha ei maksta.

 (6) Välislähetuse päevaraha suuruse määramisel lähtutakse tulumaksuseaduse §-st 13 ja Vabariigi Valitsuse määrusest „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“.

 (7) Kui vallavanemale ja vallavalitsuse liikmele maksab päevaraha muu isik või organisatsioon, on ta kohustatud esitama muu isiku või organisatsiooni kinnituse päevaraha maksmise kohta või ise kinnitama selle saamist ning päevarahana makstakse päevaraha määra ja muu isiku või asutuse makstava summa vahe.

§ 4.  Lähetuse aruandlus

 (1) Teenistus- ja välislähetusest saabumisel koostab lähetatu lähetuse aruande (lisa) ja esitab selle hiljemalt viiendal tööpäeval pärast lähetusest naasmist kinnitamiseks lähetajale. Lähetusaruanne sisaldab:
 1) tegevusaruannet, milles peab kajastuma lähetuse sisu mahus, mis võimaldab hinnata lähetuse eesmärgi täitmist. Kui lähetus rahastatakse projekti summadest ja see on seotud projekti eesmärkide täitmisega, tuleb tegevusaruandes märkida projekti nimetus;
 2) kuluaruannet, millele on lisatud kuludokumendid.

 (2) Lähetaja kinnitab lähetuse aruande, kui lähetus vastas tegevusaruande põhjal eesmärgile ning kuluaruandes kajastuvad lähetusega seotud dokumenteeritud kulud.

§ 5.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

 (1) Imavere Vallavolikogu 18.09.2014 määrus nr 30 „Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Koeru Vallavolikogu 19.06.2015 määrus nr 13 „Vallavanema teenistuslähetusse saatmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Lisa Lähetuse aruanne