Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2022, 18

Erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord

Vastu võetud 28.04.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 5 ja 37 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord sätestab Setomaa valla haldusterritooriumil asuvate erateede tasuta talihoolduse teostamise tingimused ja korra.

§ 2.   Tasuta lumetõrje teenuse saamise nõuded

  (1) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Setomaa vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja keda ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

  (2) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Setomaa vallas asuvatele erateedele, mida kasutatakse aastaringselt alalise elukohana ning eratee vastab järgmistele tingimustele:
  1) tee servad ja tee ääres asuvad kraavid on tähistatud viisil, mis tagab tee asukoha määratavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata (tähistuseks on soovituslik kasutada puidust või plastikust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid);
  2) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
  3) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses mõlemalt poolt teed;
  4) tee kõrval on ruumi, kuhu lund lükata;
  5) tee laius ja kurvikõverad võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje ohutut tegemist.

  (3) Tasuta lumetõrje teenust ei osutata:
  1) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;
  2) erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 30 meetri kaugusel mööda nimetatud erateed;
  3) õuemaal;
  4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.

  (4) Tasuta lumetõrje teenust võidakse erandina osutada ka § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele mittevastavate erateede osas või hilinenult esitatud taotluse puhul, kui selleks on mõjuvad põhjused, milleks on eelkõige taotleja või tema leibkonna halb tervislik seisund, kõrge iga, sotsiaalne seisund või muu samane olukord.

§ 3.   Tasuta lumetõrje teenuse osutamise tingimused

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamist alustatakse 3 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist ning juhul kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 10 cm.

  (2) Tasuta lumetõrje teenuse osutamisel tuleb tööd lõpetada 30 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist. Eriolukorra puhul pikeneb aeg 48 tunnini.

  (3) Tasuta lumetõrje teenus ei sisalda libedusetõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist ja lume laadimist ning äravedu.

  (4) Tasuta lumetõrje teenuse osutaja ei vastuta kahju tekitamise eest tee omanikule või taotlejale, kui kahju tekkimise põhjustas eratee seisundi mittevastavus määruse või õigusaktide nõuetele (nt ebatasane tee, rööpad, vajumised).

  (5) Tee osalise mittevastavuse korral määruses sätestatud nõuetele osutatakse tasuta lumetõrje teenust vaid nõuetele vastava teelõigu osas, kui see on tehniliselt võimalik.

  (6) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlemisel isik nõustub teenuse osutamisega käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

§ 4.   Tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlemine

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks või varasemalt esitatud andmete muutumisel esitatakse Setomaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks.

  (2) Ühe eratee ääres elavad taotlejad võivad soovi korral esitada ühise taotluse.

  (3) Määruse § 2 lõikes 2 sätestatud erandi tegemise taotlemiseks tuleb taotlejal esitada lisaks vormikohasele taotlusele ka vabas vormis kirjalik põhjendus.

§ 5.   Tasuta lumetõrje teenuse osutamise otsustamine

  (1) Vallavalitsuse määratud ametnik kontrollib taotluse, taotleja ja eratee vastavust määruses sätestatud nõuetele ja hindab § 2 lõike 2 alusel esitatud taotluse põhjendatust ning puuduste esinemise korral annab taotlejale täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Teenuse osutamise taotluse rahuldamise otsustab vallavalitsuse määratud ametnik eratee lisamisega või lisamata jätmisega valla teede lumetõrje nimekirja.

  (3) Määruse § 2 lõikes 2 sätestatud erandi tegemise otsustab vallavalitsuse määratud ametnik.

  (4) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise kohta tehakse otsus viieks aastaks.

  (5) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlus ei vasta nõuetele ning puudusi ei kõrvaldata tähtajaks;
  2) tasuta lumetõrje teenuse saamiseks puudub õigus määruse § 2 lõike 3 alusel;
  3) tasuta lumetõrje teenust taotletakse erateele, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata või kus elavad elanikud ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Setomaa valla elanikud;
  4) tasuta lumetõrje teenust taotletakse erateele, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 30 meetri kaugusel;
  5) tasuta lumetõrje teenust taotletakse õuealale või erateele, mis ei vasta määruse § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele;
  6) tasuta lumetõrje teenuse osutamine seab ohtu taotleja, teeomaniku, teenuse osutaja või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil isikute õigusi.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitab vallavalitsuse määratud ametnik taotlejat kirjalikult.

  (7) Vallavalitsuse määratud ametnik teavitab taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest ühe kuu jooksul arvates määruse § 4 lõikes 1 sätestatud taotluste esitamise tähtaja saabumisest või taotluse esitamisest.

§ 6.   Tasuta lumetõrje teenuse osutamise lõpetamine

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid:
  2) eratee seisund ei vasta § 2 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
  3) teenuse saaja alaline elukoht ei ole enam Setomaa vallas asuv majapidamine või muud teenuse osutamise aluseks olevad asjaolud on ära langenud;
  4) kinnistu omanik esitab avalduse lumetõrje teenuse lõpetamiseks.

  (2) Vallavalitsuse määratud ametnik teavitab tasuta lumetõrje teenuse saajat teenuse osutamise lõpetamisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsus määrab korraldusega ametniku, kes menetleb tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlusi, otsustab taotluste rahuldamise ja lisab teed lumetõrje teostamise nimekirja või otsustab taotluse rahuldamata jätmise ning teavitab sellest taotlejat.

  (2) Vallavalitsus kinnitab korraldusega tasuta lumetõrje teenuse saamise taotluse vormi.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Sarja
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json