Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord Mulgi vallas

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2023, 28

Üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord Mulgi vallas

Vastu võetud 16.10.2019 nr 107
RT IV, 29.10.2019, 38
jõustumine 01.11.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.04.2023RT IV, 04.05.2023, 107.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib hooldust vajavale isikule väljaspool kodu ööpäevaringse üldhooldusteenuse (edaspidi teenus) osutamise korraldamist ja rahastamist Mulgi vallas.

  (2) Määrus ei reguleeri hoolekandeteenuse korraldamist ja finantseerimist, kui teenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustusega isik on võimeline hoolekandeasutuses hooldamise korraldama ja selle eest finantseerimise ise täies mahus tagama või kui isik suunatakse riigi rahastatavale hoolekandeteenusele (erihoolekandeteenusele).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Teenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav väljaspool isiku kodu osutatav teenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Mulgi vald osaleb teenuse eest tasumises, kui isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Mulgi vald ja kelle võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks ning kellel puuduvad ülalpidajad perekonnaseaduse mõistes.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) üldhooldusteenust vajav isik – isik, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil;
  2) üldhooldusteenus – hoolekandeasutuses osutatav ööpäevaringne hooldusteenus, mis vastab hooldatava isiku vajadustele;
  3) hooldatava ülalpidamiskulu – kulu, mis on vajalik hooldatava ülalpidamiseks hoolekandeasutuses;
  4) ülalpidamiskohustuslane(sed) – perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku abikaasa, täisealised esimese astme ülenejad ja alanejad (lapsed) sugulased.
[RT IV, 04.05.2023, 1 - jõust. 07.05.2023]

§ 4.   Teenuse taotlemine ja teenusevajaduse hindamine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitatakse Mulgi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotlus, milles märgitakse taotleja:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  3) abivajaduse kirjeldus;
  4) pereliikmete/lähedaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed;
  5) isikut tõendava dokumendi koopia.

  (2) Sotsiaaltööspetsialist hindab isiku teenusevajadust. Hooldusvajaduse hindamiseks on sotsiaaltööspetsialistil õigus külastada taotleja kodu ning vajadusel nõuda täiendavaid dokumente.

  (3) Sotsiaaltööspetsialistil on õigusteha sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri vahendusel asjakohaseid päringuid ning vajaduse korral nõuda avaldajalt ja/või tema lähedastelt/pereliikmetelt täiendavaid andmeid majandusliku olukorra kohta.

  (4) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui vajaduse hindamisest ei tulene teenuse vajalikkus.

§ 5.   Teenusele suunamine

  (1) Otsuse teenusele suunamise või mittesuunamise kohta teeb vallavalitsus korraldusega.

  (2) Juhul, kui isik tuleb tema terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel viivitamatult suunata teenusele, kogub sotsiaaltööspetsialist käesoleva korra paragrahvis 3 nõutud dokumendid mõistliku aja jooksul.

  (3) Teenusele suunamisel sõlmitakse vallavalitsuse, teenuseosutaja ja teenuse saaja vahel leping.

§ 6.   Teenuse rahastamine

  (1) Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kellel puuduvad ülalpidamiskohustusega isikud või nende osalus ei võimalda teenuse eest täies ulatuses maksta, on õigustaotleda teenuse osalist rahastamist Mulgi valla eelarvest.

  (2) Teenust rahastatakse valla eelarvest ulatuses, mis tagab hoolekandeteenuse maksumuse tasumise. Valla eelarvest makstakse hoolekandeteenuse maksumuse see osa, mis jääks tasumata, kui teenust vajav isik ja tema ülalpidamiskohustuslane on tasunud hoolekandeteenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

  (3) Teenuse saaja omaosalus ning valla eelarvest makstav teenuse maksumusest puudujääv osa määratakse vallavalitsuse korraldusega juhtumipõhiselt, arvesse võttes teenuse mahtu, teenuse maksumust ning teenust saava isiku ja tema ülalpidamiskohustuslaste majanduslikku olukorda.

  (4) Teenuse kulud kaetakse üldjuhul teenuse saaja sissetulekutest (pension, toetused, hüvitised jms).

  (5) Juhul, kui teenuse saaja ja/või tema ülalpidamiskohustuslaste majanduslik olukord on oluliselt halvenenud, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on teenuse saajal õigustaotleda Mulgi valla eelarvest makstava osa suurendamist.

  (6) Teenusel viibival isikul ja/või tema ülalpidamiskohustuslasel on kohustus ühe kuu jooksul teavitada vallavalitsust oma varaliste võimaluste muutumisest. Sotsiaaltööspetsialist hindab muudatuste mõju teenuse rahastamisele ning vajadusel suurendatakse või vähendatakse või lõpetatakse teenuse osaline rahastamine Mulgi valla eelarvest.

  (7) Vallavalitsusel on õigus valla eelarvest enammakstud summad teenust vajavalt isikult või tema ülalpidamiskohustusega isikult tagasi nõuda.

  (8) Enne uut eelarveaastat vaatab sotsiaaltööspetsialist hiljemalt 1. detsembriks läbi teenuse rahastamise korraldused, kontrollides teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustuslike isikute majandusliku seisu. Juhul kui teenust saava isiku ja/või ülalpidamiskohustuslike isikute majanduslik seisukord on muutunud ja teenust saav isik või tema lähedased on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, muudab vallavalitsus valla eelarvest teenuse eest makstava osa suurust või lõpetab teenuse eest tasumise.

§ 7.   Erandid valla eelarvest teenuse rahastamisel

  (1) Kui isik vajab kiiresti teenust, tasub vallavalitsus isiku eest puudujääva osa kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustuslase varalise olukorra väljaselgitamiseni.

  (2) Kui teenust vajaval isikul on ülalpidamiskohustuslased, on vallavalitsus õigustatud nõudma neilt valla eelarvest tasutud teenuse kulud sisse ulatuses, millest nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisel.

  (3) Kui teenust vajav isik ja/või ülalpidamiskohustuslased jätavad maksmata vallavalitsuse määratud omaosaluse, on vallavalitsusel võlaõigusseaduses sätestatud käsundita asjaajajana tegutsemise sätete alusel õigus maksmata jäänud osa sisse nõuda.

§ 8.   Teenusele suunamise ja valla eelarvest rahastamise lõpetamine ning teenuseosutaja vahetamine

  (1) Teenusele suunamine ja rahastamine lõpetatakse eelkõige:
  1) teenusevajaduse lõppemisel;
  2) teenuse saaja soovil;
  3) teenust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased, keda ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustust ei ole vähendatud, keelduvad põhjendamatult tasumast nende kanda jäävat osa ülalpidamiskulust;
  4) hoolekandeasutus lõpetab teenust vajava isikuga lepingu;
  5) teenuse eest on võimalik täielikult tasuda teenust vajaval isikul endal ja/või tema ülalpidamiskohustuslasel;
  6) teenust vajav isik sureb.

  (2) Teenuse rahastamine ja/või teenusele suunamine lõpetatakse vallavalitsus korraldusega, sh ka juhtudel, kui teenusel olev isik sureb.

  (3) Teenuseosutaja vahetamine toimub teenuse saaja avalduse alusel või vallavalitsuse algatusel vallavalitsuse korralduse alusel. Kui teenuse saaja poolt soovitud uue teenuseosutaja kohamaks on kõrgem, otsustab vallavalitsus ümberpaigutamise lubamise korral ka valla rahastatava osa suuruse.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json