SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2023, 29

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas

Vastu võetud 18.04.2018 nr 21
RT IV, 28.04.2018, 76
jõustumine 01.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.04.2023RT IV, 04.05.2023, 207.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lõike 1, § 16 lõike 1 ja § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas (edaspidi määrus) sätestab tugiisikuteenuse (edaspidi teenus) taotlemise, taotluse menetlemise ning teenuse osutamise tingimused ja korra Mulgi vallas.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  (1) Teenuse osutamise eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik ja/või perekond vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogilise või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

  (2) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse hooldustoimingute teostamine.

§ 3.   Teenuse sisu

  (1) Teenuse sisuks lapse puhul on:
  1) igapäevaelus toimetuleku õpetamine kodus ja väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
  2) abistamine ja juhendamine haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel;
  3) lapse turvalisuse jälgimine kodus ja haridusasutuses;
  4) emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste ja teabe vahendamine.

  (2) Teenuse sisuks täiskasvanud isiku või perekonna puhul on:
  1) juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
  2) toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
  3) vajadusel isiku saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumisel ja üritustel;
  4) emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste ja teabe vahendamine.

§ 4.   Teenuse saaja

  (1) Teenust on õigust saada rahvastikuregistri andmetel Mulgi vallas elavatel isikutel või peredel.

  (2) Teenus määratakse:
  1) puudega lapsele toimetuleku tagamiseks;
[RT IV, 04.05.2023, 2 - jõust. 07.05.2023]
  2) lapsele, kelle vanematel on raskusi tema eest hoolitsemisega;
  3) lapsevanemale või lapse hooldajale, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel;
  4) täiseealisele sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemidega inimestele toimetuleku tagamiseks;
  5) isikule, kes vajab abi kinnipidamiskohast vabanemise järgselt.

§ 5.   Teenuse osutajale esitatavad nõuded

  (1) Teenuse osutaja on nõuetele vastav füüsiline või juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (2) Vahetult tugiisikuteenust osutav isik (tugiisik) peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) peab olema täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik;
  2) on läbinud tugiisiku tööks vajaliku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv;
  3) ei ole karistusregistrisse kantud ja tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust;
  4) ei ole teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  5) ei ela teenuse saajaga alaliselt samas eluruumis.

§ 6.   Teenuse korraldaja

  Teenuse osutamist korraldab Mulgi Vallavalitsus.

§ 7.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele avalduse koos teenuse vajadust tõendavate dokumentidega. Teenuse taotlusele tuleb lisada:
  1) puude olemasolu korral koopia otsusest puude raskusastme kohta;
  2) koopia rehabilitatsiooniplaanist olemasolul.

  (2) Ettepaneku teenuse osutamiseks võib esitada kirjalikult vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik või haridusasutuse juhtkond, kus laps õpib/viibib.

  (3) Teenust osutatakse, tugiisik määratakse või määramisest keeldutakse vallavalitsuse korraldusega 30 kalendripäeva jooksul avalduse esitamisest. Juhul, kui otsuse tegemiseks on vajalik pikem tähtaeg, informeerib vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik sellest taotlejat kirjalikult.

  (4) Teenuse sisu, osutamise sagedus ja kestus on isiku vajadustest sõltuvalt erinev. Vajalikud teenused või tegevused, nende osutamise maht ja kestvus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist sõlmitavas lepingus teenuse saaja (või tema esindaja), tugiisiku ja vallavalitsuse vahel.

  (5) Teenust osutatakse vastavalt vajadusele teenuse saaja juures kodus ja/või väljaspool kodu. Teenuse osutamise koht lepitakse kokku sõlmitavas lepingus, teenuse osapoolte vahel.

  (6) Teenuse saamiseks esitatud avaldust ei rahuldata, kui teenuse osutamine ei ole põhjendatud. Võimalusel soovitab vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik isiku toetamiseks teisi sotsiaalteenuseid.

§ 8.   Teenuse osutamise lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamiseks sõlmitakse tähtajaline kirjalik leping (edaspidi leping) teenuse korraldaja, teenuse osutaja vahel.

  (2) Lepingusse märgitakse isikule teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu, teenuse osutamise koht.

  (3) Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel.

  (4) Teenuse osutamine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) teenuse saaja avalduse alusel;
  3) teenuse osutaja ettepanekul kooskõlastatult vallavalitsusega;
  4) kui teenuse saaja asub elama teise omavalitsusse;
  5) kui teenuse saaja on esitanud teenuse saamiseks teadlikult valeandmeid;
  6) muudel asjaoludel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 9.   Teenuse finantseerimine

  (1) Teenus, kui selle vajalikkuse on otsustanud sotsiaalkindlustusamet, on saajale üldjuhul tasuta.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse valla eelarvest või valla eelarvesse laekuvatest sihtotstarbelistest vahenditest vastavalt sõlmitud töövõtu ja/või käsunduslepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvele.

  (3) Teenuse finantseerimiseks võidakse kasutada mitmesuguste fondide, sihtkapitalide, samuti mittetulunduslikust tegevusest, annetustest ja sponsorlusest laekunud vahendeid, samuti võib teenuse osutamine olla korraldatud mõne koostööpartneri või projekti kaudu.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Teenuse tasu suuruse ja/või teenuse osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab Mulgi Vallavalitsus.

  (2) Kuni määruse jõustumiseni sõlmitud lepingud kehtivad kuni lepingu tähtaja lõpuni.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamast.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json