SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Mulgi vallas

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2023, 35

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Mulgi vallas

Vastu võetud 23.05.2018 nr 40
RT IV, 06.06.2018, 68
jõustumine 09.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.04.2023RT IV, 04.05.2023, 807.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 38 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) taotlemise, määramise ja osutamise tingimusi Mulgi vallas.

  (2) Määruse eesmärgiks on võimaldada puudega isikul või eakal, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
[RT IV, 04.05.2023, 8 - jõust. 07.05.2023]

§ 2.   Mõisted

  Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.

§ 3.   Teenuse saaja ja teenuse osutaja

  (1) Teenust on õigustatud saama isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Mulgi vald ning kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
[RT IV, 04.05.2023, 8 - jõust. 07.05.2023]

  (2) Teenus on ette nähtud tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (3) Teenuse korraldajaks on Mulgi Vallavalitsus.

  (4) Teenust vahetult osutav isik on lepingu alusel tegutsev füüsiline või juriidiline isik, kes transpordib teenuse saajaid ning vajadusel abistab neid sõidukisse sisenemisel, väljumisel ja sihtkohta siirdumisel.

§ 4.   Teenuse taotlemine, määramine ja osutamine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja, hooldaja või tema seaduslik esindaja Mulgi Vallavalitsusele kirjaliku avalduse.

  (2) Avalduses märgitakse järgmised andmed:
  1) isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
  2) esindaja olemasolul tema kontaktandmed;
  3) koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest;
  4) sotsiaaltransporditeenuse vajaduse põhjendus, teenuse osutamise kuupäev, lähte -ja sihtkoht;
  5) isikuandmed seadusjärgsete ülalpidajate kohta;
  6) saatja vajadus;
  7) erivajadused, millega tuleb teenuse osutamisel arvestada.

  (3) Sotsiaaltööspetsialist menetleb avaldust ja vajaduse korral võib nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (4) Avalduse teenuse saamiseks võib jätta rahuldamata kui:
  1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
  2) tegu on korduvtaotlejaga, kellel on vallavalitsuse ees võlgnevusi;
  3) isik on jätnud korduvalt teenuse vajaduse ära langemisel taotluse tühistamata.

  (5) Teenus määratakse sotsiaaltööspetsialisti otsuse alusel.

  (6) Kui isik mingil põhjusel ei soovi kokkulepitud ajal teenust saada, peab ta sellest teenuse osutajat koheselt või vähemalt 1 päev ette teavitama.

§ 5.   Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saaja tasub sotsiaaltranspordi eest täies ulatuses või soodustingimustel vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

  (2) Soodustingimustel teenust on õigus saada isikul, kes on vähekindlustatud. Vähekindlustatud isik on leibkond, kelle iga liikme netosissetulek kuus on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2-kordse määra.
[RT IV, 04.05.2023, 8 - jõust. 07.05.2023]

  (3) Teenuse eest tasumine toimub kilomeetrihinna ja/või ootetunnitasu alusel.

  (4) Sotsiaaltranspordi kasutamisel muuks eesmärgiks, kui käesoleva korra § 3 lõikes 2 välja toodu, tuleb isikul tasuda sõidu eest täies ulatuses vallavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel.

  (5) Kui käesoleva määruse § 3 lõikes 2 seonduvate sõitude puhul soovitakse transporti kasutada ka muuks otstarbeks (näit kaupluste ja apteegi külastamine, kalmistul käimine vm), tuleb selle aja eest tasuda ooteaja tasu.

  (6) Juhul, kui puudub tasuta parkimise võimalus, tasub teenust kasutav isik ka parkimistasu.

  (7) Teenuse osutamisel läbitud kilomeetrite kohta ja kujunenud teenuse maksumuse kohta peab sõidulehel arvestust teenust vahetult osutav isik.

§ 6.   Järelevalve ja vaidluste lahendamine

  (1) Arvestust teenuse osutamise üle teostab sotsiaaltööspetsialist.

  (2) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (3) Teenuse osutamisega seotud probleemide ilmnemisel informeerib teenuse saaja või teenuse osutaja koheselt vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti või vallavalitsust, kes kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled ning kaasab vajadusel vastava teenuseala asjatundjaid.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json