Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Jõelähtme valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2013, 14

Jõelähtme valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 26.04.2012 nr 91
jõustumine 01.07.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 7 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Jõelähtme valla heakorraeeskirja kohaldamisala

  Jõelähtme valla heakorraeeskiri kohaldub valla territooriumil elavate, viibivate ja tegutsevate isikute ning valla territooriumil asuva kinnis- või vallasvara omanike suhtes.

§ 2.   Jõelähtme valla heakorraeeskirja ülesanne

  Jõelähtme valla heakorraeeskirja ülesanne on tagada vallas puhtus ja heakord.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht - iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav;
  2) haljasala - tiheasustusalal asuv avamaataimkattega ala;
  3) heakorratööd - tolmu, liiva, prügi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede ja tuulemurru koristamine;
  4) loodusliku maapinna reljeefi oluline muutmine – maapinna tõstmine või langetamine vähemalt poole meetri võrra;
  5) puhastusala – kinnisasja piiri ja sõidutee teekatte serva vahele jääv ala juhul, kui nimetatud ala laius ei ületa 10 meetrit;
  6) romusõiduk – mootorsõiduk või maastikusõiduk, mis on tehniliselt sõidukõlbmatu, või mis oma välimusega rikub asula esteetilist väljanägemist;
  7) tiheasustusala – Jõelähtme valla üldplaneeringuga või detailplaneeringuga määratud tiheasustusega ala.

§ 4.   Teiste isikute võrdsustamine kinnisasja kasutaja ja omanikuga

  (1) Käesoleva määruse tähenduses on kinnisasja omanikega võrdsustatud isikud, kelle kasuks on seatud kinnisasjale piiratud asjaõigus, või kes kasutab kinnisasja seaduslikul alusel.

  (2) Käesoleva määruse tähenduses on kinnisasja omanikuga võrdsustatud ehitise kui vallasasja omanik ja isik, kes kasutab ehitist seaduslikul alusel. Käesolevas lõikes nimetatud on kinnisasja isikutel kinnisasja omaniku kohustused ehitise ja selle teenindamiseks vajaliku maa-ala osas.

2. peatükk ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 5.   Lapsevanemate ja eestkostjate kohustused

  Lapsevanemad ja eestkostjad on kohustatud valvama enda laste ja eestkostetavate järgi ning tagama, et lapsed ja eestkostetavad ei rikuks heakorraeeskirja.

§ 6.   Kinnisasja omaniku kohustused

  (1) Kinnisasja omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnisasja piirdeaia ja –heki;
  2) tagama tema kasutuses oleval või temale kuuluval kinnisasjal liigvee tõrgeteta äravoolu;
  3) vältima kinnistul asuvate hoonete muutumist varisemisohtlikuks;
  4) tegema korda kinnistul asuvad varisemisohtlikud hooned;
  5) sulgema sissepääsud kinnistul asuvatele varisemisohtlikesse hoonetesse;
  6) kõrvaldama kinnisasjale omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami. Sätet kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaamkandjate ja välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinnitusvahendite suhtes;
  7) kärpima põõsaste ja puude oksad, mis kasvavad väljapoole kinnisasja piire ja varjavad liiklust reguleerivat vahendit või takistavad jalakäija või mootorsõiduki liiklust;
  8) rakendama meetmeid kinnisasja reostamise ja risustamise vältimiseks;
  9) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala või kinnisasja piiresse. Maa-aluse tehnovõrgu luuk peab olema teekattega ühel tasapinnal. Kui maa-aluse tehnovõrgu luuk asub haljasalal, peab see olema haljasalaga samal tasapinnal või kõrgemal;
  10) hoidma korras kinnisasjal asuvad sõidu- ja kõnniteed, kallasrajad, pargid ja haljasalad ning nendega külgnevad kõnniteed;
  11) hoidma korras torustike, trasside, kaablite ja muude kommunikatsioonide juurdepääsuteed;
  12) hoidma korras tuletõrje veehoidlate juurdepääsuteed;
  13) hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ning juurdepääsud neile;
  14) remontima või kehtestatud korras lammutama lagunenud ehitised;
  15) hoidma korras hoone vihmaveerennid ja -torud, kõrvaldama nendesse kogunenud prügi;
  16) koheselt kõrvaldama hoonetelt ohtliku lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid ja muud ohtlikud kehalised esemed;
  17) tagama käesoleva paragrahvi punktis 16 nimetatud tööde teostamise ajal ohutu liiklemise kõnniteel;
  18) kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise võimaluse;
  19) hoidma kinnistul prügi ja tahkete jäätmete paigutamiseks tervisekaitsenõuetele vastavat prügikonteinerit, kindlustama selle õigeaegse tühjendamise ja väljaveo selleks ettenähtud kohta ning pesema ja desinfitseerima seda;
  20) tagama kinnisasjal asuva kuivkäimla vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele;
  21) tagama loomakasvatushoone vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma ümbruse korras ja vältima selle saastumist virtsa ja sõnnikuga;
  22) hoidma tootmistegevuses tekkivat müra lubatud piires;
  23) tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse;
  24) maatulundusmaal - lähimast elamust, äri- või tootmishoonest lähemal kui 50 meetrit niitma rohu vähemalt korra aastas, hiljemalt 31. juuliks.
  25) tagama kinnisasjal asuva üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel libedusetõrje tegemise;
  26) tagama kinnisasjal asuva heitvee kogumiskaevu korrasoleku, veepidavuse, korrektse sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  27) koristama kinnisasjalt risu ja reostuse;
  28) säilitama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist tõendavat dokumentatsiooni vähemalt kaks aastat.

  (2) Kinnisasja omanikul on keelatud:
  1) olme- või heitvee laskmine sademetevee kraavi või –kanalisatsiooni, samuti sademeteveekraavi või -kanalisatsiooni reostamine muul viisil;
  2) sademetevee kraavi kinniajamine;
  3) sademetevee suunamine kraavist torusse ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  4) prüginõude ja –konteinerite paigaldamine kinnisasja piiridest välja poole, kui see pole kooskõlastatud vallavalitsuses.

§ 7.   Tiheasustusalal asuva kinnisasja omaniku kohustused

  (1) Kinnisasjal ja puhastusalal on kinnisasja omanik kohustatud:
  1) elamu-, äri- tootmismaal, samuti õuemaaks oleval maatulundusmaal niitma muru piisavalt sageli, et vältida muru kasvamist kõrgemaks kui 30 sentimeetrit;
  2) maatulundusmaal - lähimast elamust, äri- või tootmishoonest lähemal kui 50 meetrit niitma rohu vähemalt korra aastas, hiljemalt 31. juuliks.
  3) tagama, et umbrohi ei leviks tema kinnisasjalt naaberkinnisasjadele;
  4) pügama hekki;
  5) hoidma korras kinnisasjal asuvate ehitiste fassaadi. Korras hoitud on kinnisasja fassaad, mille elemendid on terved ja välimus esteetiline;
  6) lokaalsete kanalisatsioonisüsteemide puhul koguma reo ja heitvett kanalisatsiooni abil kogumismahutisse nii, et need ei levitaks lõhna ja oleksid ohutud inimestele ja ümbritsevale keskkonnale;
  7) puhastama tema kinnisasjal asuvate kuivenduskraavide põhja ja kaldad rohust, võsast ja puudest;
  8) tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse ning puhastustööde ajal ohutu liiklemise tänaval;
  9) tagama hoonete, elumajade ja korterite numeratsioonile õige numbri- või nimemärgi olemasolu, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal.

  (2) Puhastusalal on kinnisasja omanik kohustatud:
  1) teostama heakorratöid;
  2) tegema puhastusalal asuval kõnniteel lume- ja libedusetõrjet. Lumetõrje tegemisel on keelatud lume paigutamine sõiduteele, kui seeläbi halveneb sõidutee läbitavus. Libedusetõrjel tohib kasutada liiva, peent killustikku või töödeldud kruusa. Lume- ja libedusetõrjet tuleb puhastusalal asuval kõnniteel teha hiljemalt kella 7:00-ks. Vajadusel tuleb puhastusalal asuval kõnniteel teha lume- ja libedusetõrjet päeva jooksul, et tagada puhastusalal asuva kõnnitee läbitavus.

  (3) Kinnisasjal on keelatud oluliselt muuta selle loodusliku maapinna reljeefi, välja arvatud juhul, kui kinnisasja loodusliku maapinna reljeefi oluline muutmine on ette nähtud ehitus- või haljastusprojektis.

  (4) Tiheasustusalal asuva kinnisasja kasutajal ja omanikul on keelatud:
  1) pesu kuivatamine rõdu piirdest kõrgemal;
  2) riiete ja vaipa kloppimine mitmekorterilise elamu rõdul, aknal ja uksel.

§ 8.   Tehnovõrgu või -rajatise omaniku kohustused

  (1) Tehnovõrgu või -rajatise omanik on kohustatud tähistama hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu. Tehnovõrgu või –rajatise korrasolek väljendub järgnevas:
  1) tehnovõrk või –rajatis on seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu või -rajatise kohal või all;
  2) maa-aluse tehnovõrgu luuk on teekattega ühel tasapinnal. Kui maa-aluse tehnovõrgu luuk asub haljasalal, peab see olema haljasalaga samal tasapinnal või kõrgemal;
  3) tehnovõrgu või –rajatise osaks olev post on sirge.

  (2) Kui tehnovõrk on kasutusest välja langenud, tuleb see koheselt lammutada.

§ 9.   Kaupleja ja kaubandustegevuse korraldaja kohustused

  Kaupleja või kaubandustegevuse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse 10 meetri ulatuses müügikohast või kuni sõidutee ääreni juhul, kui sõidutee asub müügikohast vähem kui 10 meetri kaugusel;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist;
  3) pärast müügiperioodi lõppemist korrastama müügikoha ja ära viima kõik seoses müügitegevusega kohale paigaldatud esemed.

§ 10.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused

  Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori ja prügi ning tolmu või muu lendsodi kandumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule. Selle tagamiseks peab ehitus- või remonditöö tegija katma objekti tööpinna kattega alates tellingute paigaldamisest, rajama veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna, tagama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ning koheselt koristama ehitusobjektilt üle ehituspiirete kandunud lendsodi ja muu prügi;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee kohe, kui lõpetatakse töö objektil, kuid mitte harvem kui kord 24 tunni jooksul;
  4) saama vallavalitsuse loa ehitusmaterjali avalikus kohas ladustamiseks;
  5) alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest rajama ning hoidma korras ehitusplatsi välispiiri märgistamiseks ja piiristamiseks mõeldud piirdeaia, milline paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
  6) tagama ehitusjäätmete pideva äraveo;
  7) enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses;
  8) kaitsma ehitusobjektil kasvavat kõrghaljastust kaitsepiiretega.

§ 11.   Vallas viibiva isiku kohustused

  Vallas viibivale isikule on keelatud:
  1) jäätmete ja prügi ära viskamine selleks mitte ettenähtud kohta;
  2) valla territooriumi reostamine ja risustamine;
  3) haljastuse rajamine, puude ja põõsaste istutamine üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  4) kivide, postide ja muude liiklemist või teehooldustöid segavate tõkete püstitamine;
  5) mootor- või maastikusõidukiga laste mänguväljakul, kalmistul või tähistatud spordirajatistel sõitmine ja parkimine;
  6) mootor- või maastikusõidukiga omaniku loata haljasalal sõitmine ja parkimine;
  7) romusõiduki parkimine avalikus kohas või õue tänavaäärses osas;
  8) romusõiduki parkimine korterelamu maal ilma maavaldaja loata;
  9) veekogu reostamine;
  10) mootor- või maastikusõiduki pesemine avalikus kohas;
  11) jäätmete, prügi, okste ning kulu põletamine. Erandina võib põletada kokku kogutud lehti ja heina, kui sellest on eelnevalt informeeritud vallavalitsust ja Päästeametit;
  12) lõkke tegemine avalikus kohas ilma vallavalitsuse ja Põhja-Eesti Päästekeskuse kooskõlastuseta. Avalikus kohas lõkke tegemine peab olema kooskõlastatud vallavalitsusega.
  13) ilma vallavalitsuse nõusolekuta avalikus ja selleks mitte ette nähtud kohas telkimine ja ööbimine;
  14) ehitiste seinale, müürile, piirdeaiale, pingile kritseldamine;
  15) üldotstarbelisse prüginõusse või -konteinerisse vedelate jäätmete, kivi- või betoonijäätmete, puisteliiva, hõõguva söe, suurjäätmete ja ehitusjäätmete tulise tuha paigutamine;
  16) prüginõu või –konteineri kaane lahti jätmine;
  17) naftasaaduste või nende jääkide valamine maapinnale, mürgiste ainete hoidmine kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine maapinnasesse;
  18) jäätmete matmine pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
  19) koduloomade karjatamine avalikel haljasaladel;
  20) igapäevaelu ja –tegevust häiriva valju müra tekitamine ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  21) igapäevaelu ja –tegevust häiriva vibratsiooni tekitamine ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  22) puude külge tarade, traatide ja siltide paigaldamine;
  23) avalikus kohas murukamara rikkumine;
  24) avalikult kasutatava teekatte kahjustamine;
  25) kütte-, ehitus- ja muude materjalide ladustamine väljaspool temale kuuluva või tema kasutuses oleva kinnisasja piiri või kinnisasjal asuva piirdeaia või –heki ja kinnisasjaga piirneva avalikult kasutatava tee vahel;
  26) mootorsõiduki parkimine selleks mitte ettenähtud kohta;
  27) ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta sõita asfaltkattega teedel roomikmasinaga, mille roomikud on metallist, ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega.

§ 12.   Veose vedaja kohustused

  Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist tänavale. Veose vedaja peab koheselt eemaldama peale- ja mahalaadimisel ning sõidu ajal mahapudenenud asjad.

§ 13.   Põllutööde tegija kohustused

  Põllutööde tegijal on keelatud:
  1) reostada valla avalikke teid ja haljasalasid tööde tegemisel ja põllutöömasinatega liikumisel. Reostuse tekitamisel on reostuse tekitaja kohustatud selle koheselt koristama;
  2) mürkainete, pestitsiidide ja väetiste kasutamine kehtestatud eeskirjade vastaselt.

§ 14.   Laste mänguväljaku haldaja ja omaniku kohustused

  Laste mänguväljaku haldaja või omanik on kohustatud:
  1) tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt korra aastas, enne 15. maid;
  2) tagama, et laste mänguväljakul ei oleks lastele ohtlikke mänguvahendeid ega väikevorme.

§ 15.   Avaliku ürituse ja avaliku koosoleku korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldaja on kohustatud:
  1) ürituse või koosoleku toimumise paika paigaldama vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid;
  2) heakorrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

§ 16.   Ühistranspordiliini operaatori kohustused

  (1) Ühistranspordiliini operaator on kohustatud tagama, et ühissõiduki peatuse ooteala on tähistatud, jalakäijate ülekäigurada ja –koht peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket.

  (2) Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja.

§ 17.   Sõidutee hooldustööde teostaja kohustused

  Sõidutee hooldustööde teostaja peab lume ja jää paigutamisel kõnniteele jätma jalakäijatele vähemalt kui 1,1 m käiguruumi.

§ 18.   Avalikku kohta paigaldatud teisaldatavate väikevormide omaniku kohustused

  Avalikku kohta paigaldatud lillevaaside, prügiurnide, pinkide, tõkkepiirete, reklaamstendide ja teiste teisaldatavate väikevormide omanik on kohustatud tagama nende korrashoiu ja hoolduse.

§ 19.   Raietööde tegija kohustused

  (1) Tiheasustusalal raietööde tegija on puu mahavõtmiseks kohustatud hankima kinnisasja omaniku loa ja vallavalitsuse kooskõlastuse.

  (2) Keelatud on rikkuda murukamarat, teekatet, kinnitada puude külge tarasid, traate ja silte.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 20.   Heakorraeeskirja nõuete rikkumise eest karistamine

  Heakorraeeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 21.   Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 20 nimetatud alusel toime pandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 26.11.2002.a määrusega nr 2 kehtestatud „Jõelähtme valla avaliku korra eeskiri, heakorra- ja kaevetööde eeskiri ning koerte ja kasside pidamise eeskiri“ alajaotuse “Jõelähtme valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri” peatükk “II. Heakorraeeskiri.”

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2012.a.

Toomas Laanejõe
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json