HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Türi valla haridustöötajate premeerimise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2013, 51

Türi valla haridustöötajate premeerimise kord

Vastu võetud 29.05.2013 nr 16

Määrus on antud lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 2 ja § 22 lõike 1 punktist 5 ning haldusmenetluse seaduse § 90 lõikest 2.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega sätestatakse Türi valla haridustöötajate premeerimise põhimõtted.

  (2) Määruse eesmärk on tagada õiguslik alus Türi valla haridustöötajatele Türi valla eelarvest preemia maksmiseks.

§ 2.   Haridustöötaja

  Haridustöötaja käesoleva määruse mõttes on Türi valla haridusasutuse, s.o Türi valla üldhariduskooli, huvikooli ning koolieelse lasteasutuse töötaja või isik, kelle töö või tegevus on seotud õpetamise, kasvatamise või haridusasutuse arendamisega.

§ 3.   Haridustöötajate tunnustamine

  (1) Türi vald premeerib iga aasta sügisel kolme haridustöötajat, kelle eelmise õppeaasta panus hariduseesmärkide saavutamisel on olnud silmapaistev ning kelle igapäevane tegevus haridustöötajana on kogukonnas tunnustatud.

  (2) Haridustöötajat premeeritakse igal aastal korraldatud konkursi korras.

  (3) Konkursi võitnud haridustöötajatele määratakse Türi valla eelarvest pedagoogi ametijärguga õpetaja kuupalga alammääraga võrdne rahaline preemia ning talle omistatakse tiitel Türi valla haridustöötaja (aasta nr).

  (4) Konkursile esitatud nominente premeeritakse mälestusesemetega.

§ 4.   Konkurss

  (1) Konkursi kuulutab igal aasta augustis välja Türi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Konkurss kuulutatakse välja arvestusega, et kandidaate saab esitada konkursi väljakuulutamisest vähemalt kahe nädala jooksul.

  (3) Ettepanekuid haridustöötajate premeerimiseks võivad teha kõik isikud ja asutused arvestusega, et iga isik või asutus võib esitada ainult ühe kandidaadi.

  (4) Kandidaatide hindamiseks ja laureaatide väljaselgitamiseks moodustab vallavalitsus ajutise kolmeliikmelise komisjoni, kuhu peavad kuuluma vähemalt Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakonna esindaja ning Türi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esindaja. Komisjon tegutseb Türi valla põhimäärusega vallavalitsuse ajutisele komisjonile sätestatud korras.

  (5) Konkursi laureaadid kinnitab vallavalitsus komisjoni ettepanekul.

§ 5.   Kandidaatide hindamise alused

  (1) Kandidaate hinnatakse eelkõige kandidaadi esitaja kirjaliku ettepaneku alusel. Kandidaadi esitaja peab ettepanekus välja tooma kandidaadi isikliku panuse Türi valla hariduselu edendamisel ja hariduseesmärkide saavutamisel ning põhjendama, miks kandidaat väärib Türi valla hariduspreemiat.

  (2) Komisjon lähtub kandidaatide hindamisel käesoleva määruse § 3 lõikes 1 kirjeldatud kirteeriumidest.

§ 6.   Preemia maksmine

  Preemia makstakse laureaadi arvelduskontole vallavalitsuse määratud tähtaja jooksul.

§ 7.   Määruse rakendamine

  2013. aastal määratakse ja makstakse hariduspreemiaid kahele haridustöötajale 2012/2013. õppeaasta tulemuste alusel.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. augustist 2013.

Raivo Pink
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json