Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2016, 60

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 30.05.2013 nr 5
RT IV, 04.06.2013, 63
jõustumine 07.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2016RT IV, 09.04.2016, 2812.04.2016

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lg 1 p-de 11 ja 13, ning § 15 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse korruptsiooni ennetamise korraldust Vastse-Kuuste vallas, sealhulgas määratakse kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseis.

§ 2.  Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama vallavanemat või vallavolikogu esimeest talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.  Huvide deklareerimise kohustus

 (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige, vallavanem, valla ametiasutuse hallatava asutuse juht ning valla valitseva mõju all oleva äriühingu juhtorgani liige.

 (2) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

 (3) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.  Registrile alusandmete esitamine

 (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile vallasekretär.

 (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.  Deklaratsiooni kontrollimine

 (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadust mööda ning süüteokahtluse korral.

 (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
 1) vallavolikogu esimees - juhib komisjoni tööd;
 2) vallavanem;
 3) vallasekretär.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 kuni 3 nimetatud isikutel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

 (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
 1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
 2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

 (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

 (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige viivitamatult vallavolikogu esimeest, kes edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.  Vallavanema ülesanded

 (1) Vallavanem tagab:
 1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
 2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
 3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes;
 4) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli ATS § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

 (2) Iga aasta 30. septembriks esitab vallavanem vallavalitsusele ülevaate käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmise kohta. Kokkuvõtlik ülevaade esitatakse ka vallavolikogu esimehele.

§ 7.  Korruptsiooniennetuse koordineerimine

  Korruptsiooniennetust valla ametiasutuses koordineerib vallasekretär.

§ 71.  Seotud isikute andmete esitamise kohustus

 (1) Korruptsioonivastase seaduse tähenduses seotud isikute andmed on kohustatud esitama määruse § 3 lõikes1 nimetatud isikud;

 (2) Seotud isikute andmed esitatakse iga aasta 1. märtsiks vallavalitsuse finantsnõunikule;

 (3) Isikute andmed tuleb esitada määruse lisana kehtestatud vormil.
[RT IV, 09.04.2016, 28 - jõust. 12.04.2016]

§ 8.  Üleminekusätted

 (1) 2013. aastal kohaldatakse majanduslike huvide deklareerimisele enne 1. aprilli 2013 kehtinud korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276) §-des 7-15, 16 ja 18 ning Vastse-Kuuste Vallavolikogu 22.02.2005 määrusega nr 14 kinnitatud korruptsioonivastase seaduse rakendamise eeskirjast.

 (2) Määruse § 4 rakendatakse 2014. aasta 1. jaanuarist.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa  Seotud isikute andmete deklaratsioon
[RT IV, 09.04.2016, 28 - jõust. 12.04.2016]