SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Albu valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2014, 6

Albu valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.05.2014 nr 6
RT IV, 04.06.2014, 6
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Albu valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste liigid, taotlemise ja maksmise tingimused ning kord.

§ 2.  Toetuste liigid

  Valla eelarvest makstavad sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused on:
 1) toetus ravimite ja prillide ostmiseks;
 2) toetus meditsiiniliste abivahendite ostmiseks ja laenutamiseks;
 3) raviteenuste transpordi toetus;
 4) toetus raviteenuse ja haiglavoodipäevatasu hüvitamiseks;
 5) toetus kriisiolukorra puhul;
 6) hooldajatoetus;
 7) tugiisiku toetus;
 8) sünnitoetus;
 9) eaka tervisetoetus;
 10) matusetoetus;
 11) ranitsatoetus;
 12) kooli lõpetamise toetus.

§ 3.  Toetuse andmise alused

 (1) Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise eesmärgiks on rahalise toetuse abil soodustada isiku või perekonna toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi säilimisele.

 (2) Määruses sätestatud toetusi, välja arvatud matusetoetust, makstakse riikliku rahvastikuregistri andmetel Albu vallas elavatele isikutele.

 (3) Riskigruppi kuuluvatena mõistetakse määruses lastega peresid, puuetega inimesi, vanureid ja töötuid, kellel oma võimete, võimaluste ja vajaduste tõttu võivad tekkida toimetulekuraskused ning vajadus taotleda sotsiaaltoetust.

§ 4.  Toetuse taotlemine ja maksmine

 (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Albu Vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
 1) toetuse saaja nimi, isikukood ja aadress;
 2) millist käesoleva määruse §-s 2 nimetatud toetust taotletakse;
 3) taotluse põhjendus;
 4) toetuse saaja pangakonto number.

 (2) Taotlusele lisatakse dokumendid, mis põhjendavad toetuse saamise vajadust ja/või hüvitamisele kuuluvate kulude tegemist.

 (3) Taotlus suunatakse menetlemiseks sotsiaal- ja lastekaitsenõunikule, kes kontrollib taotluse põhjendatust ja esitab ettepaneku toetuse maksmise kohta vallavalitsusele. Sünnitoetuse ja matusetoetuse määramise otsustab sotsiaal- ja lastekaitsenõunik.

 (4) Vallavalitsus või sotsiaal- ja lastekaitsenõunik vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse toetuse määramise või sellest keeldumise kohta, näidates ära põhjenduse, hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse esitamisest. Vallavalitsus otsustab toetuse andmise oma korraldusega.

 (5) Toetuse määramisest keeldutakse, kui:
 1) taotleja on toetuse saamiseks esitanud valeandmeid;
 2) taotleja on kasutanud eelnevalt määratud toetusi mittesihipäraselt;
 3) taotlejale on jooksva kalendriaasta jooksul juba makstud toetust määruses sätestatud piirmäära ulatuses;
 4) taotleja pole taotlusele lisanud kulutusi või toetuse vajalikkust tõendavaid dokumente juhul, kui see on toetuse saamiseks vajalik.

 (6) Toetus kantakse üle taotleja pangakontole või makstakse taotleja soovil välja sularahas vallavalitsuse kassast.

§ 5.  Toetus ravimite ostmiseks

03.07.2014 10:38
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 5 pealkirjas. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Albu Vallavalitsuse taotlust 02.07.2014 nr 14-4.2/583

 (1) Toetust retseptiravimite ostmiseks makstakse raske puudega isikule ja riikliku toimetulekutoetuse saajale.

 (2) Toetust ravimite ostmiseks makstakse sügava puudega isikule.

 (3) Toetuse suurus on kuni 51 eurot aastas.

§ 6.  Toetus prillide ostmiseks

 (1) Toetust prillide ostmiseks makstakse kuni 16 aastastele lastele ning 17-18 aastastele päevases õppevormis õppivatele noortele kuni 50% prillide maksumusest, kuid mitte rohkem kui 32 eurot.

 (2) 18 aastasele ja vanemale raske või sügava nägemispuudega isikule makstakse toetust prillide ostmiseks kuni 64 eurot prillide maksumusest.

 (3) Lõikes 2 sätestatud toetust võib taotleda uuesti mitte varem kui kolme aasta möödumisel eelmisest toetuse maksmisest.

§ 7.  Toetus meditsiiniliste abivahendite ostmiseks või laenutamiseks

  Toetust makstakse haiguse või puude tõttu meditsiinilist abivahendit vajavale isikule abivahendi ostmiseks või laenutamiseks kuni 25% ulatuses isiku kanda jäävast maksumusest ja lapsele ning raske või sügava puudega isikule kuni 50% isiku kanda jäävast abivahendi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 200 euro ulatuses.

§ 8.  Raviteenuste transpordi toetus

 (1) Toetust raviteenuste saamiseks tehtud transpordikulude hüvitamiseks makstakse:
 1) puudega lapsele kuni 128 eurot aastas;
 2) raske või sügava puudega täiskasvanule ja riiklikku toimetulekutoetust saavale isikule kuni 51 eurot aastas.

 (2) Transpordikulude hüvitamisel võetakse arvesse ühistranspordi sõidupileti maksumus või isikliku sõiduauto kasutamisel läbitud teekonna pikkust tariifiga 0,14 eurot/km.

§ 9.  Toetus raviteenuse ja haiglavoodipäevatasu hüvitamiseks

 (1) Toetust raviteenuste saamiseks ning psühholoogilise nõustamise kulude katteks makstakse riskigruppi kuuluvale ja ravikindlustuseta isikule tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud arve alusel kuni 26 eurot aastas.

 (2) Haiglavoodipäevatasu hüvitatakse riskigruppi kuuluvale ja ravikindlustuseta isikule maksedokumendi alusel kuni 32 eurot aastas.

§ 10.  Toetus kriisiolukorra puhul

 (1) Toetust makstakse ettenägematute vajaduste rahuldamiseks riskigruppi kuuluvale isikule või perekonnale, kes on sattunud tulekahju, üleujutuse või mõne muu raske õnnetuse ohvriks või muu elukondliku vajaduse korral.

 (2) Toetuse suurus sõltub konkreetsest juhtumist, kuid ei ole suurem kui 500 eurot.

§ 11.  Hooldajatoetus

 (1) Toetust makstakse:
 1) 18-aastase ja vanema raske või sügava puudega isiku hooldajale või eestkostjale;
 2) 3 kuni 18 aastase raske või sügava puudega lapse vanemale või eestkostjale, kes ei saa puudega lapse hooldamise tõttu töötada.

 (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud toetuse saamise eelduseks on kehtiva rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

 (3) Hooldajatoetuse suurus on:
 1) raske puudega isiku hooldajale 25 eurot kuus;
 2) sügava puudega isiku hooldajale 70 eurot kuus.

 (4) Hooldaja eest maksab sotsiaalmaksu Albu Vallavalitsus.

 (5) Hooldajatoetus määratakse puude raskusastme kehtivuse ajaks ja makstakse kord kuus hiljemalt kalendrikuu viimaseks tööpäevaks.

 (6) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldusvajaduse lõppemisel, rehabilitatsiooniplaani kehtivusaja lõppemisel või lapsevanema tööle asumisel.

 (7) Toetust ei maksta pensionärile, kes elab hooldatavaga samas eluruumis, välja arvatud sügava puudega inimese hooldajale.

§ 12.  Tugiisiku toetus

 (1) Tugiisiku toetust makstakse isikule, kes on toeks:
 1) perele laste hoolekande korraldamisel ning laste arenguks soodsa keskkonna kujundamisel;
 2) kinnipidamiskohast vabanenule oma tavapärase elu sisseseadmisel;
 3) asenduskodus elanud või perekonnas hooldamisel olnud ja täisealiseks saanud isikule iseseisva elu alustamisel.

 (2) Tugiisikutoetust makstakse üks kord kuus:
 1) kuni 2 lapsega pere tugiisikule 45 eurot;
 2) 3 ja enama lapsega pere tugiisikule 55 eurot;
 3) kinnipidamiskohast vabanenu, asenduskodust tulnud või perekonnas hooldamisel olnud isiku tugiisikule 45 eurot.

 (3) Toetuse maksmine lõpetatakse abivajaduse äralangemisel, mida hindab sotsiaal- ja lastekaitsenõunik tehes vajadusel ettepaneku tugiisikuks olemise lõpetamiseks vallavalitsusele.

§ 13.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele vanemale, üksikvanemale või lapse lapsendajale.

 (2) Toetuse taotlemisel lisatakse taotlusele sünnitõendi koopia.

 (3) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas.

 (4) Sünnitoetuse esimene osa 200 eurot makstakse kahe kuu jooksul pärast sünni registreerimist, juhul, kui üks lapsevanem või lapsendaja on olnud rahvastikuregistri andmetel Albu valla elanik vähemalt pool aastat enne lapse sündi ja teine lapsevanem või lapsendaja lapse sünni registreerimise ajaks.

 (5) Sünnitoetuse teine osa 200 eurot makstakse ühe kuu jooksul pärast lapse aastaseks saamist juhul, kui mõlemad lapsevanemad või lapsendajad või üksikvanem on olnud alates lapse sünni registreerimisest katkematult Albu valla elanikud.

§ 14.  Eaka tervisetoetus

 (1) Toetust makstakse 70-aastasele ja vanemale inimesele tervise parandamiseks ostetud ravimite kulude katteks.

 (2) Toetuse suurus on kuni 20 eurot aastas.

§ 15.  Matusetoetus

 (1) Toetust makstakse isikule, kes kannab matmise kulud juhul, kui surnud isiku viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Albu vallas.

 (2) Toetuse suurus on 130 eurot.

 (3) Toetuse taotlemisel lisatakse taotlusele surmatõendi koopia.

§ 16.  Ranitsatoetus

 (1) Ranitsatoetus on ühekordne toetus, mida makstakse Albu valla koolide 1. klassi õppima asuva lapse vanemale, lapsendajale, võõrasvanemale, eestkostjale või hooldajale, kellega on sõlmitud kirjalik lapse perekonnas hooldamise leping sotsiaalhoolekande seaduse § 15 alusel.

 (2) Ranitsatoetuse suurus on 125 eurot.

 (3) Toetuse taotlemine toimub septembrikuus.

§ 17.  Kooli lõpetamise toetus

 (1) Kooli lõpetamise toetust makstakse üldhariduskooli või kutseõppeasutuse päevase õppevormi lõpetajale.

 (2) Kooli lõpetamise toetust makstakse:
 1) põhikooli lõpetamise puhul 25 eurot;
 2) gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetamise puhul 50 eurot;
 3) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise puhul 100 eurot ja hõbemedaliga lõpetamise puhul 75 eurot.

 (3) Lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud toetuse puhul peavad lõpetaja hinded lõputunnistusel olema vähemalt rahuldavad.

 (4) Kutseõppeasutuse lõpetajale makstakse toetus Albu Vallavalitsusele esitatud taotluse alusel.

 (5) Põhikooli- ja gümnaasiumi lõpetajatele makstakse toetus koolidest laekunud nimekirjade alusel välja sularahas. Koondnimekirja koostamise ning toetuse üleandmise korraldab sotsiaal- ja lastekaitsenõunik.

§ 18.  Rakendussätted

 (1) Albu Vallavolikogu 31. jaanuari 2013. a määrus nr 1 „Albu valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees