Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rae valla Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2023, 29

Rae valla Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.05.2014 nr 14
RT IV, 04.06.2014, 26
jõustumine 07.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.09.2016RT IV, 20.09.2016, 423.09.2016
20.10.2020RT IV, 28.10.2020, 2031.10.2020
27.10.2020RT IV, 03.11.2020, 2506.11.2020
12.12.2023RT IV, 28.12.2023, 1431.12.2023

Määrus kehtestatakse Rae valla põhimääruse § 54 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Asutuse nimetus

  (1) Rae valla Spordikeskus (edaspidi Spordikeskus) on Rae Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on Rae valla Spordikeskus

§ 2.   Asutuse asukoht

  (1) Spordikeskus asub Jüri alevikus ning postiaadress on Laste tn 3, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa 75301, Eesti Vabariik.

  (2) Spordikeskuse struktuuri kuuluvad:
  1) Jüri spordihoone (aadress Laste tn 3, Jüri alevik, Harjumaa 75301);
  2) Peetri spordihoone (aadress Pargi tee 6, Peetri alevik, Harjumaa 75312);
  3) Lagedi spordihoone (aadress Kooli tn 18, Lagedi alevik, Harjumaa 75303);
  4) Vaida spordihoone (aadress Vana- Vaida tee 15, Vaida alevik, Harjumaa 75302;
  5) Järveküla spordihoone (aadress Reti tee 20, Peetri alevik, Harjumaa 75312);
[RT IV, 28.10.2020, 20 - jõust. 31.10.2020]
  6) Kindluse spordihoone (aadress Roheluse tee 4, Järveküla, Harjumaa 75304);
[RT IV, 28.10.2020, 20 - jõust. 31.10.2020]
  7) Tuule Spordihoone (aadress Talli tn 2, Jüri alevik, 75305 Harjumaa).
[RT IV, 28.12.2023, 14 - jõust. 31.12.2023]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 03.11.2020, 25 - jõust. 06.11.2020]

§ 3.   Asutuse tegevuse alused
[Kehtetu - RT IV, 28.10.2020, 20 - jõust. 31.10.2020]

§ 31.   Asutuse tegevuse alused

  Spordikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Rae Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrustest ja otsustest, Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.
[RT IV, 03.11.2020, 25 - jõust. 06.11.2020]

§ 4.   Asutuse sümboolika

  Spordikeskusel on vallavalitsuse kinnitatud sümboolika.

2. peatükk Tegevusalad ja ülesanded 

§ 5.   Põhiülesanded

  (1) Spordikeskuse põhiülesanneteks on:
  1) koostöös valla koolidega õppetöö tulemuslikuks täitmiseks tingimuste tagamine;
  2) Rae vallas spordi edendamisega seotud tegevuse korraldamine, koordineerimine ja propageerimine;
  3) Rae valla spordirajatiste haldamine.

  (2) Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks Spordikeskus:
  1) korraldab oma valduses olevate ruumide ja spordirajatiste kasutamist ning teeb selle info avalikkusele kättesaadavaks;
  2) teeb koostööd üksikisikute, spordiklubide, ettevõtjate ja Rae valla asutustega;
  3) korraldab spordiüritusi;
  4) kogub, säilitab ja teeb külastajatele nähtavaks tema valduses olevad valla spordielu kajastavad trükised, fotod, auhinnad ja muud spordieluga seotud esemed;
  5) koostab võistkonnad valla esindamiseks maakondlikel ja üleriigilistel spordivõistlustel;
  6) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Õigused ja kohustused

  Spordikeskusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) osutada tasulisi teenuseid (ruumide või vahendite rentimine, treeningute, võistluste või muude spordiürituste korraldamine jne);
  2) saada oma tööks vajalikku teavet kõikidelt Rae valla asutustelt;
  3) vallata ja kasutada spordikeskuse valduses olevat vara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  4) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

3. peatükk Juhtimine 

§ 7.   Asutuse juhtimine

  (1) Spordikeskuse tööd juhib direktor, kellega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Direktori ametikoht kuulub vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgaastmestikus juhtide kategooriasse.

  (3) Direktori vaba ametikoht täidetakse konkursi korras.

  (4) Direktor:
  1) korraldab Spordikeskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid Spordikeskuse töötajatega;
  3) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  4) sõlmib ülesannete täitmiseks ja Spordikeskuse eelarve piires lepinguid vastavalt Rae valla raamatupidamiseeskirjale;
  5) hangib ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja materjale vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarvele;
  6) korraldab Spordikeskuse aruandlust ja analüüsi;
  7) koostab järgneva aasta spordiürituste ajakava, kooskõlastab selle nõukoguga ja kinnitab hiljemalt 1.detsembriks;
[RT IV, 28.12.2023, 14 - jõust. 31.12.2023]
  8) koostab kalendriaasta eelarve eelnõu vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  9) esindab Spordikeskust;
  10) tagab Spordikeskuse valdusse antud vallavara säilimise, asjakohase korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid valla sporditöö edendamise kohta;
  12) kooskõlastab koolide õppetöö ja klassivälise sporditegevuse spordirajatistel;
  13) vastutab Spordikeskuse tegevuse eest, sealhulgas asutuse majandustegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  14) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.   Nõukogu

  (1) Spordikeskuse nõukogu on 3-6 liikmeline. Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus 3 (kolmeks) aastaks.

  (2) Nõukogu koostöös vallavalitsusega kavandab Spordikeskuse tegevust ja teostab järelevalvet Spordikeskuse tegevuse üle.

  (3) Nõukogu ülesanded:
  1) analüüsida ja hinnata Spordikeskuse tegevust ning teha Spordikeskusele ja vallavalitsusele ettepanekuid Spordikeskuse tegevuse, struktuuri või juhtimise muutmiseks;
  2) teha vallavalitsusele ettepanekuid Spordikeskuse eelarve ja aasta ürituste kava osas;
  3) analüüsida teenuste hinnakirja ja vajadusel esitada ettepanekud hinnakirja muutmiseks;
  4) analüüsida regulaarselt vähemalt 2 korda aastas Spordikeskuse eelarve täitmist.

  (4) Nõukogu liikmetel on oma ülesannete täitmiseks õigus tutvuda kõigi Spordikeskuse dokumentidega..

  (5) Nõukogu tööd juhib tema liikmete hulgast valitav nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Nõukogu esimees:
  1) korraldab nõukogu tegevust;
  2) juhatab nõukogu koosolekuid;
  3) kontrollib nõukogu otsuste täitmist;
  4) esindab nõukogu;
  5) teeb vallavalitsusele vajadusel ettepaneku nõukogu liikme tagasikutsumise ja määramise kohta.

  (7) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav aseesimees. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vallavalitsus, nõukogu liige või juhatus. Koosolekukutse saadetakse nõukogu liikmetele kirjalikult või elektroonselt vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist. Kutses peab olema ära märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord.

  (8) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või teda asendav aseesimees. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks nõukogu esimehe hääl.

  (9) Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal nõukogu liikmel on üks (1) hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või jääda erapooletuks, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Nõukogu töö lõppemisel annab esimees nõukogu töö käigus koostatud materjalid üle Rae Vallavalitsusele.

  (10) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus juhul, kui ta seda soovib. Protokoll saadetakse nõukogu liikmetele ülevaatamiseks elektrooniliselt hiljemalt 7-ndal päeval pärast koosoleku toimumist.

  (11) Protokollid allkirjastatakse. Protokollile kirjutavad alla kõik nõukogu liikmed, kindlasti aga koosolekust osavõtnud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokollide ja nende lisade hoidmise korraldab ning nende säilitamise eest vastutab Spordikeskus.

  (12) Nõukogu liikmel on õigus tagasi astuda, kui ta teatab tagasiastumisest nõukogu esimehele kirjalikult vähemalt üks (1) kuu ette. Nõukogu esimehel on kohustus edastada taotlus vallavalitsusele.

  (13) Nõukogu liikmeid seoses osalemisega nõukogu koosolekutel ei tasustata ja nende võimalikke kulusid ei hüvitata.

§ 9.   Struktuur ja töökorraldus

  (1) Spordikeskuse personal koosneb direktorist ja teistest töötajatest vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud struktuurile.

  (2) Töötajate ametijuhendid, töökorraldusreeglid, tööohutuse juhendid ja muud vajalikud juhendid kinnitab ja teeb asjaomastele isikutele teatavaks Spordikeskuse direktor.

  (3) Spordirajatiste kasutamise kodukorra, külastajate õigused ja kohustused kehtestab vallavalitsus direktori ettepanekul.

  (4) Spordikeskuse poolt osutatavate teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul ja selle avalikustamise tagab Spordikeskuse direktor.

4. peatükk Finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 10.   Majandus- ja finantstegevuse korraldamine
[RT IV, 28.12.2023, 14 - jõust. 31.12.2023]

  (1) Spordikeskuse majandus- ja finantstegevust korraldab direktor vastavalt kinnitatud eelarvele.
[RT IV, 28.12.2023, 14 - jõust. 31.12.2023]

  (2) Spordikeskuse tegevusega seotud kulud kaetakse valla eelarvest, tulud saadakse järgmistest allikatest:
  1) Rae valla eelarvest;
  2) piletitulust;
  3) tulust tasulistelt teenustelt;
  4) toetustest;
  5) annetustest;
  6) muudest tuludest.
[RT IV, 28.12.2023, 14 - jõust. 31.12.2023]

§ 11.   Raamatupidamine ja järelevalve

  (1) Spordikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (11) Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.
[RT IV, 28.12.2023, 14 - jõust. 31.12.2023]

  (12) Spordikeskus esitab iga aasta 01. märtsiks vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.
[RT IV, 28.12.2023, 14 - jõust. 31.12.2023]

  (2) Spordikeskuse raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (3) Spordikeskuse põhimääruse järgsete ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

5. peatükk Põhimääruse muutmine, tegevuse lõpetamine 

§ 12.   Põhimääruse muutmine

  Põhimääruse muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavalitsus.

§ 13.   Asutuse reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Spordikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Likvideerimisel määrab Spordikeskuse vara kasutamise korra kindlaks vallavolikogu.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 15.   Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json