Teksti suurus:

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise korra kinnitamine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2014, 27

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise korra kinnitamine

Vastu võetud 16.11.2010 nr 38

Käesolev Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise kord kinnitatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 8 ja § 23 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eesmärk

  Käesoleva Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste (edaspidi Toetus) maksmise korra eesmärgiks on vähekindlustatud vallaelaniku toimetuleku soodustamine.

2. peatükk Toetuste liigid 

§ 2.  Rae valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

 (1) Rae valla eelarvest makstakse järgnevaid sotsiaaltoetusi:
 1) matusetoetus;
 2) asenduskodust elluastumise toetus;
 3) lasteaialapse kohatasu ja toidukulu soodustus;
 4) vähekindlustatud pere lapse koolitoetus;
 5) toetus ravimite, prillide, invavahendite ja osutatud rehabilitatsiooniteenuse maksumuse osaliseks tasumiseks;
 6) toetus puudega inimesele küttekulude eest osaliseks tasumiseks;
 7) toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks tasumiseks õppeasutuse poolt esitatud arve alusel;
 8) toetus puudega inimese ja vanuri ülalpidamiskuludeks hoolekandeasutuses;
 9) toidutoetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule;
 10) vältimatu sotsiaalabi;
 11) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus;
 12) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse jõulutoetus;
 13) alates 85. eluaastase eaka tähtpäevatoetus;
 14) muu toimetulekut soodustav toetus.

 (2) (Kehtetu - Rae Vvk 15.05.2012 määrus nr 84, jõustunud 19.05.2012)

3. peatükk Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 3.  Toetuse taotlemine, taotluste menetlusalluvus ning toetuse maksest keeldumine

 (1) Toetust on õigustaotleda isikul, kelle elukohana Pereregistris on registreeritud Rae vald juhul, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Kui toetust taotletakse lapsest või lastest lähtuvalt, siis peab Pereregistris olema Rae valla elanikuna registreeritud ka laps.

 (2) Käesolevas korras nimetatud toetuse taotlemiseks tuleb esitada:
 1) taotleja avaldus;
 2) taotleja isikut tõendav dokument;
 3) sissetulekut tõendavad dokumendid (välja arvatud § 2 punktides 1 – 2 ja 7 - 9 ning 11-14 loetletud toetuste taotlemisel);
 4) paragrahv 2 punktis 8 sätestatud toetuse puhul isiku puude raskusastet tõendav dokument (Vaegurluse Ekspertiisi Komisjoni otsus) ja hoolekandeasutustega sõlmitud leping;
 5) paragrahv 2 punktis 9 sätestatud toetuse puhul vabastamisõiend.

 (3) Toetuse taotluse menetlejaks on Rae Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalamet.
(Rae Vvk 15.05.2012 määrus nr 84, jõustunud 19.05.2012)

 (4) Paragrahvis 2 nimetatud toetuse taotlus esitatakse Rae Vallavalitsuse sotsiaalametile.
 1) (Kehtetu – Rae Vvk 15.05.2012 määrus nr 84, jõustunud 19.05.2012)
 2) (Kehtetu – Rae Vvk 15.05.2012 määrus nr 84, jõustunud 19.05.2012)

 (5) Vajadusel võib vallavalitsus nõuda toetuse taotlejalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele lisaks muid taotleja kulusid tõendavaid dokumente.

 (6) Paragrahvis 2 loetletud toetuste (välja arvatud § 2 punktides 1 – 2, 7 ja 9 ning 11-13 loetletud toetuste taotlemisel) avalduste menetlemisel võetakse pere või leibkonna sissetulekute määratlemisel arvesse kõikide perekonnaliikmete või leibkonna sissetulekud.

 (7) Paragrahv 2 punktis 8 nimetatud toetuse määramise ja maksmise eeltingimuseks on kolmepoolse lepingu olemasolu.

 (8) Leibkonnaks loetakse ühist eluruumi ja ühtset tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega isikuid.

 (9) Avalduse mitterahuldamisest teatatakse avaldajale kirjalikult.

 (10) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest oma allkirjaga.

 (11) Paragrahvis 2 loetletud toetusi võib isikule või perekonnale taotleda ka kolmas isik (hooldaja või eestkostja, klassijuhataja, sotsiaaltöötaja vm).

 (12) Paragrahvis 2 nimetatud toetuste piirmäärad kinnitatakse Rae Vallavalitsuse määrusega hiljemalt kuu aja jooksul valla eelarve või selle muudatuse jõustumisest.

 (13) Toetus määratakse rahaliste vahendite olemasolul Rae Vallavalitsuse korraldusega vallavalitsuse komisjoni ettepanekul.
(Rae Vvk 15.05.2012 määrus nr 84, jõustunud 19.05.2012)

 (14) Paragrahvis 2 nimetatud toetuste eraldamise üle peab arvestust Rae Vallavalitsus.

 (15) Paragrahv 2 lõike 1 punktides 3, 7, 8, 11 nimetatud toetus ning selle eraldamise periood määratakse vallavalitsuse korraldusega kahe nädala jooksul alates avalduse laekumisest sotsiaalametile, välja arvatud juhul, kui käesolevast korrast või teistest Rae valla õigusaktidest ei tulene see teisiti.

 (16) Paragrahv 2 lõike 1 punktides 1 – 2, 4 - 6 ja 9 - 10 nimetatud toetuste menetluskord on sätestatud ametite põhimäärustes ja valla raamatupidamise siseeeskirjas ning menetleja määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (17) Rahaliste vahendite olemasolul on vallavalitsusel erandjuhtudel õigus määrata toetusi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel või suunata toetuste taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule.

 (18) Käesolevas korras nimetatud toetust ei ole õigus saada isikul juhul, kui taotleja(te)l on taotluse esitamise hetkel makse tähtaja ületanud võlgnevus Rae Vallavalitsuse või selle allasutuse ees, välja arvatud juhul kui võlgnevus on ajatatud. Ajatatud võib olla ainult üks võlgnevus.
 1) (Kehtetu – Rae Vvk 15.05.2012 määrus nr 84, jõustunud 19.05.2012)
 2) (Kehtetu – Rae Vvk 15.05.2012 määrus nr 84, jõustunud 19.05.2012)

 (19) Toetus on õigustagasi nõuda, kui selle määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Toetuse alusetult saanud isik on kohustatud saadu tagasi maksma viieteistkümne päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest. Alusetult makstu, mida ei ole ette nähtud viieteistkümne päeva jooksul tagastatud, on vallavalitsusel õigus nõuda tagasi kohtu korras. Sellisel juhul on isik kohustatud lisaks alusetult saadule vallavalitsusele hüvitama ka sissenõudmisega seotud kulutused.

§ 31.  Taotluste menetlemine, rahuldamine ja rahuldamata jätmine

 (1) Taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks moodustatakse Rae vallavalitsuse otsusega vastav komisjon. Komisjoni üheks liikmeks on vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees.

 (2) Lõikes 1 nimetatud komisjon lähtub otsustamisel järgnevast:
 1) Komisjoni otsuste vastuvõtmine toimub hääletamise teel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
 2) Kui komisjoni liikmel esineb huvide konflikt toetuse taotluse menetlemisel, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis. Taotluste hindamisel ja toetuse määramisel lähtuvad komisjon ja vallavalitsus taotluse ja taotleja või isiku kellele toetust taotletakse, vastavust käesolevas korras toodud tingimustele.

 (3) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepanekud toetuse andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale taotluse läbivaatamist. Kui taotluse rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib komisjon teha Vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemiseks.

 (4) Vallavalitsusel on õigus jätta komisjoni ettepanekud arvestamata, kui selleks puuduvad eelarvelised vahendid ja/või vallavalitsuse hinnangul ei ole toetuse maksmine põhjendatud.

 (5) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitatakse toetuse Taotlejat viie tööpäeva jooksul vallavalitsuse vastava otsuse tegemise päevast.
(Rae Vvk 15.05.2012 määrus nr 84, jõustunud 19.05.2012)

4. peatükk Toetuse saamise tingimused 

§ 4.  Matusetoetus

 (1) Rahvastikuregistris Rae valla elanikuks registreeritud isiku surma korral makstakse matusetoetust tema lähedasele isikule.

 (2) Toetus määratakse surmatunnistuse ja vastava avalduse alusel.

§ 5.  Asenduskodust elluastumise toetus

  Toetus määratakse asenduskodust iseseisvasse ellu astuvale isikule tingimusel, et isik on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanik.

§ 6.  Lasteaialapse kohatasu ja toidukulu soodustus

 (1) Lapsevanem või eestkostja esitab lasteaia hoolekogule vastavasisulise põhjendatud taotluse 01. oktoobriks ja 20. jaanuariks.

 (2) Erandkorras võib vabastust taotleda aasta kestel (nt perekonna materiaalse olukorra ootamatu halvenemine või mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja registreeritud töötus kui töötuskindlustuse hüvitise maksmine on lõppenud, pikaajaline töötus jm).

 (3) Avalduse esitamise õigus on ka õpetajal, sotsiaaltöötajal, lastekaitsetöötajal ja lasteasutuse juhil, kui last kasvatav isik ei ole esitanud ise avaldust vabastuse saamiseks.

 (4) Toidukulu ja kohamaksumuse soodustuse andmise otsustab eelarveliste vahendite olemasolul Rae vallavalitsus, määrates soodustuse suuruse ja perioodi, võttes aluseks lasteaia hoolekogu ja Rae Vallavalitsuse Sotsiaalameti esitatud ettepaneku. Avalduse rahuldamisel hakkab soodustus kehtima järgnevast kuust.

 (5) Rae Vallavalitsuse Sotsiaalamet edastab toidukulu ja kohamaksu soodustust saanud laste nimekirjad ja perioodi lasteasutustele.

§ 7.  Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus

 (1) Koolitoetus määratakse vähekindlustatud pere Rae valla elanike registris olevale lapsele õppevahendite ostmiseks ja töövihikute ning muude kooliskäimisega seotud põhjendatud kulutuste osaliseks või täielikuks tasumiseks. Toetus määratakse üks kord aastas.

 (2) Koolitoetuse saamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja avalduse vallavalitsusele. Avalduse võib esitada ka klassijuhataja, sotsiaaltöötaja või ka teised lapsega tegelevad isikud.

 (3) Vallavalitsuse korralduses ette nähtud juhtudel soetab vajalikud õppevahendid sotsiaalamet.

§ 8.  Toetus ravimite, prillide, invavahendite ja osutatud rehabilitatsiooniteenuse maksumuse osaliseks tasumiseks

 (1) Toetust makstakse pensionärile ja puudega isikule.

 (2) Toetus on mõeldud makstud ravimite osaliseks hüvitamiseks ning ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite rentimiseks või soetamiseks maksedokumentide alusel.

 (3) Ravimite, prillide, proteeside (v.a. hambaproteesid) ja abivahendite ostmiseks võib toetust saada üks kord aastas.

§ 9.  Toetus puudega inimesele küttekulude eest osaliseks tasumiseks

 (1) Toetust makstakse puudega isikule.

 (2) Toetust makstakse ainult taotleja poolt esitatud maksedokumendi alusel. Toetust makstakse üks kord aastas.

§ 10.  Toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks hüvitamiseks

  Toetust vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks hüvitamiseks makstakse eestkostja taotluse ja õppeasutuse poolt esitatud arve alusel.

§ 11.  Toetus puudega isikule ja eakale ülalpidamiskuludeks hoolekandeasutuses

  Osaline toetus hoolduskulude katteks on ette nähtud pidevat hooldust vajavale puudega isikule või eakale, kelle sissetulek ei võimalda katta hoolduskulusid ja tal puudub seadusjärgne ülalpidaja või kui isiku perekonna või seadusjärgse ülalpidaja materiaalne olukord ei võimalda katta hoolduskulusid.

§ 12.  Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku toidutoetus

  Toetust makstakse kinnipidamisasutusest vabanenud isikule esmaseks toimetuleku kindlustamiseks vabastamisõiendi alusel.

§ 13.  Vältimatu sotsiaalabi

  Vältimatu sotsiaalabi on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

§ 14.  Suurpere, eestkostepere ja puudega lapsevanemaemadepäeva toetus

 (1) Toetust makstakse juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last.

 (2) Toetust makstakse vanemale või eestkostjale kui peres kasvab puudega laps.

 (3) Juhul kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja ka puudega laps, makstakse käesolevas paragrahvis nimetatud toetust vanemale või eestkostjale toetuse kahekordses piirmääras.

 (4) Toetus makstakse perele välja maikuus.

§ 15.  Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse jõulutoetus

 (1) Suurpere jõulutoetust makstakse juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last.

 (2) Eestkostepere jõulutoetust makstakse perele, kus kasvab vanemliku hoolitsuseta jäänud laps, kelle üle on seatud eestkoste.

 (3) Puudega lapse jõulutoetust makstakse vanemale kui peres kasvab puudega laps.

 (4) Käesolevas paragrahvis nimetatud toetust makstakse vanemale või eestkostjale toetuse kahekordses piirmääras järgmistel juhtudel:
 1) peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja puudega laps või eestkostel olev vanemliku hoolituseta jäänud laps;
 2) peres kasvab puudega laps ja eestkostel olev vanemliku hoolituseta jäänud laps;
 3) peres kasvab eestkostel olev vanemliku hoolituseta jäänud puudega laps.

 (5) Jõulutoetus makstakse välja detsembrikuus, lisaks kingitakse lapsele jõuludeks kommipakk.

§ 16.  Eaka (alates 85. eluaastast) tähtpäevatoetus

  Toetust makstakse alates 85. eluaastast Rae valla elaniku sünnipäeval.

§ 17.  Muu toimetulekut soodustav toetus

  Toetust makstakse leibkonnale toimetulekuks leibkonna ootamatu ja raske majandusliku olukorra tekkimisel.

§ 18.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 13. aprilli 2010 määrusega nr 21 kinnitatud “Rae valla eelarvest toetuste maksmise kord”.

 (2) Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

 (3) Käesolev määrus jõustub 01.01.2011

Agu Laius
Vallavolikogu esimees