Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saue valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2014, 36

Saue valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 29.05.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse „Noorsootöö seaduse“ § 9 lõigete 1, 2 ja 3 ning „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Saue Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutseva Saue valla Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) valimise kord ning tegevuse alused.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Noortevolikogu moodustamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev Saue valla noortest koosnev nõu andva õigusega osaluskogu, mis esindab Saue vallas noorte huve ja tegutseb vabatahtlikkuse alusel.

 (3) Noortevolikogu tegevus tugineb demokraatia põhimõtetele, liikmete omaalgatusele ja ühistegevusele. Noortevolikogu on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

 (4) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule soovitusliku iseloomuga.

 (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

 (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Saue valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (7) Rahalised vahendid noortevolikogu tegevuseks eraldatakse võimalusel ja vajadusel vallavolikogu eelarvest. Eelarve kasutamine lepitakse kokku vallavolikogu ja noortevolikogu juhatuse vahel.

§ 3.  Eesmärk

 (1) Noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

 (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
 1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb vallavolikogule noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
 2) teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade ning maakondade noortevolikogudega/noortekogudega;
 3) algatab ülevallalisi üritusi;
 4) esindab Saue valla noori valla siseselt, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel;
 5) vahendab noori puudutavat infot Saue valla ja noorte vahel.

§ 4.  Liikmed ja valimiskord

 (1) Noortevolikogul on seitse liiget, kes valitakse salajase hääletamise teel kaheks aastaks.

 (2) Noortevolikogusse saavad kandideerida Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavad noored vanuses 13–26 aastat.

 (3) Noortevolikogusse kandideerimiseks esitab 13–26 aastane noor sooviavalduse, märkides sellel ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva ja aasta, rahvastikuregistrijärgse elukoha aadressi, töö- või tegevusala.

 (4) Kandidaate noortevolikogusse saavad esitada ka koolide õpilasesindused, külakeskused ja vallas tegutsevad noorteühendused.

 (5) Sooviavaldus või esildis kandidaadi ülesseadmiseks koos kandidaadi nõusolekuga esitatakse valimiskomisjonile 30 päeva enne noortevolikogu valimiste toimumise päeva.

 (6) Valimiskomisjon registreerib noortevolikogu liikmete kandidaadid ja avalikustab kandideerijate nimekirja hiljemalt 21 päeva enne valimiste toimumist.

 (7) Noortevolikogu valimistel saavad hääleõigusega osaleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavad noored vanuses 13–26 aastat.

 (8) Noortevolikogu otsuse alusel korraldatakse vähemalt 21 päeva enne noortevolikogu volituste aja lõppemist uue koosseisu valimised. Teave valimiste toimumise päeva ja aja kohta avaldatakse 60 päeva enne valimisi Saue valla lehes Koduvald, valla kodulehel ja teistes Saue vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kasutatavates infokanalites.

 (9) Valimiste läbiviimiseks moodustab noortevolikogu vähemalt kolmeliikmelise(d) valimiskomisjoni(d). Komisjon valib esimehe, kelle ülesandeks on komisjoni tegevuse korraldamine. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerijad. Noortevolikogu esimesteks valimisteks moodustab valimiskomisjoni vallavalitsus.

 (10) Valimiskomisjoni asukoht või kohad ja kontaktandmed teavitatakse vallalehes Koduvald, Saue valla kodulehel ja teistes vallavalitsuse poolt kasutatavates infokanalites vähemalt 30 kalendripäeva enne valimiste toimumist.

 (11) Valimistoimingu ajal registreeritakse valijad nimekirjas, milles on valija järjekorranumber, ees- ja perekonnanimi, vanus, elukohaaadress ja allkiri valimissedeli kättesaamise kohta.

 (12) Valija märgib valimissedelile kandidaatide nimekirjas eelistatud kandidaadi numbri ja laseb täidetud sedeli hääletuskasti. Valijale tagatakse hääletamise salajasus.

 (13) Valimiskomisjon teeb hääletustulemused kindlaks vahetult pärast hääletamise lõppemist ja koostab vastava protokolli.

 (14) Valituks osutuvad kandidaadid, kes said enim hääli. Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt otsusega ja avaldatakse koheselt.

 (15) Noortevolikogu uue valitud koosseisu kutsub kokku valitud noortevolikogu liikmetest vanim.

§ 5.  Liikme väljaarvamine

 (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
 1) istungi koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhikirja kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
 2) juhatuse otsusega, kui ta mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil;
 3) isikliku avalduse alusel.

 (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta esimese valimistulemuste järjestuse alusel välja jäänud kandidaadiga.

§ 6.  Juhtimine

 (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees ja kuni kaks aseesimeest.

 (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimehed valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel, mis toimub uue koosseisu esimesel istungil. Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni valitud noortevolikogu liikmetest vanim.

 (3) Noortevolikogu juhib esimees, tema äraolekul esimehe määratud aseesimees.

 (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

 (5) Juhatus:
 1) korraldab noortevolikogu asjaajamist;
 2) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule;
 3) täidab teisi põhimäärusega ja noortevolikogu otsustega pandud ülesandeid.

§ 7.  Töökorraldus

 (1) Noortevolikogu töövormiks on istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus.

 (2) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

 (3) Erakorraline istung kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

 (4) Noortevolikogu istungid toimuvad reeglina Saue Valla Kultuurikeskuse ruumides.

 (5) Noortevolikogu istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija. Protokollid avaldatakse Saue valla noortevolikogu blogis või noortevolikogu kodulehel.

 (6) Noortevolikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust. Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

 (7) Noortevolikogu istungid on avalikud.

 (8) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks kuni kolm komisjoni, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu. Komisjon on kuni viieliikmeline ning vähemalt pooled liikmetest peavad olema noortevolikogu liikmed.

 (9) Noortevolikogu täpsema töökorralduse kehtestab vajadusel noortevolikogu.

 (10) Noortevolikogu liikmed osalevad soovi korral vallavolikogu komisjonide töös külalistena komisjoni esimehe nõusolekul, igas komisjonis vähemalt üks noortevolikogu liige.

§ 8.  Kohustused

 (1) Noortevolikogu on aruandekohuslane vallavolikogu ees.

 (2) Noortevolikogu esitab istungite protokollid vallavolikogule üks kord kuus.

§ 9.  Õigused

  Noortevolikogul on õigus:
 1) arutada Saue valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule;
 2) esitada ettepanekuid vallavolikogu vastavale komisjonile vallavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
 3) kaasata oma tegevusse eksperte;
 4) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid, noorteprojekte;
 5) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes.

§ 10.  Põhimääruse vastuvõtmine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul või omal algatusel.

§ 11.  Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu:
 1) noortevolikogu ettepanekul;
 2) noortevolikogu liikmete arvu vähenemisel alla seitsme liikme;
 3) kui noortevolikogu oma volituste lõppedes ei ole välja kuulutanud noortevolikogu valimisi;
 4) muudel seaduses sätestatud alusel.

Rein Riga
Saue Vallavolikogu esimees