EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2015, 38

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 23.04.2015 nr 48

Määrus kehtestatakse reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Välireklaami (edaspidi reklaami) paigaldamise eeskiri reguleerib reklaami paigaldamist ja likvideerimist Anija valla haldusterritooriumil.

  (2) Reklaamina ei käsitleta:
  1) majandus- või kutsetegevuse kohas, kus müüakse kaupa või osutatakse teenust, antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta, ning käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teavet;
  2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
  3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;
  4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
  5) märgistust kauba müügipakendil. Müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta märgistuseks. Müügipakendit käsitatakse pakendiseaduse tähenduses;
  6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta.

  (3) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja asub Anija valla valduses oleval rajatisel või selle osal või Anija valla omandis oleval kinnistul või selle osal, lähtutakse vallarajatise või vallakinnistu kasutusse andmisel reklaamikandja paigaldamiseks Anija Vallavolikogu 26.06.2013 määrusest nr 90 “Anija vallavara valitsemise kord”.

§ 2.   Mõisted

  Lisaks reklaamiseadusele kasutatakse määruses mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam;
  3) reklaamikandja – reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis (seinapannoo, konsool, transparendid jms), mis paigaldatakse hoonetele ja rajatistele ning konstruktsioon (reklaamipost, -tahvel, treiler jms), mis paigaldatakse maapinnale;
  4) vallavalitsuse reklaamikandja – vallavalitsuse poolt reklaamipaigaldamiseks avalikku ruumi paigaldatud alus või seadeldis;
  5) mittestatsionaarne reklaam – reklaam, mis paigaldatakse ettevõtja tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäevas, kusjuures mõlema poole pind summaarselt ei ületa 1 m² ja reklaam ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega;
  6) mobiilne konstruktsioon – sõiduk, haagis või pukseeritav seade, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil avalikku ruumi spetsiaalselt paigutatud või pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused, müügikuulutused, toodete kaubamärgid, liigid jm) sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse.
  7) domeeninimi – füüsilise või juriidilise isiku tähtede ja numbrite kombinatsioon, mis on õiguspäraselt registreeritud, nt Eesti Interneti SA-s viimase poolt volitatud registripidaja kaudu.
  8) spondeerija – toetuse (sponsorluse) andja

§ 3.   Reklaami avalikustamise õiguslik alus

  (1) Reklaami paigaldamine on lubatud Anija Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt määratud ametniku (edaspidi ametnik) poolt väljastatud reklaamiloa alusel.

  (2) Vallavalitsuse reklaamikandjatele on lubatud avaldada Anija vallas toimuvate kultuuri- ja spordiürituste reklaami ja kuulutusi ilma reklaamiloata. Vallavalitsuse reklaamikandjate asukohad määrab vallavalitsus.

2. peatükk REKLAAMI PAIGALDAMISE NÕUDED 

§ 4.   Reklaami paigaldamise üldnõuded

  (1) Reklaami paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest, teeseadusest, keeleseadusest ja muinsuskaitseseadusest tulenevaid nõudeid.

  (2) Reklaam paigaldatakse üksnes reklaamikandjale.

  (3) Vallavalitsuse reklaamikandjatele ei ole lubatud poliitilise reklaami paigaldamine.

  (4) Reklaam peab oma välisilmelt sobima arhitektuursesse keskkonda, ajaloolisesse konteksti ja vastama headele tavadele ja olema esteetiliselt kõlblik.

  (5) Kui hoonel on mitu reklaami, peavad need moodustama ühtse kompositsioonilise terviku.

  (6) Reklaami paigaldamine olemasoleva reklaami vahetusse lähedusse ei tohi kahjustada vaadet varem paigaldatud reklaamile, samuti ei tohi reklaam varjata hoone arhitektuuri olulisi detaile ja tekkivaid olulisi vaateid.

  (7) Mobiilset konstruktsiooni, mida kasutatakse reklaamikandjana, ei paigaldata haljasalale.

  (8) Reklaam paigaldatakse kõnniteel hoonete seina äärde selliselt, et kõnnitee vabaks jääva osa laius on vähemalt 120 cm.

§ 5.   Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami paigaldamine

  (1) Reklaami võib teele ja tee kaitsevööndi alale paigaldada juhul, kui see:
  1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit,
  2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist,
  3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega,
  4) ei piira nähtavust ristmikul.

  (2) Teele ja tee kaitsevööndi alale ei või paigaldada reklaami, mis oma kujult, värvilt või kujunduselt on selline, et teda võidakse pidada liikluskorraldusvahendiks.

  (3) Reklaami on keelatud paigaldada liikluskorraldusvahendiga samale tugikonstruktsioonile ja teepiiretele.

§ 6.   Reklaami paigaldamine muinsuskaitsealale

  Reklaami paigaldamisel muinsuskaitsealal asuvatele hoonetele, rajatistele, maa-aladele ning ajaloolistele hoonetele, kuhu on paigaldatud mälestustahvlid, järgitakse l isaks käesolevale eeskirjale muinsuskaitseseadusest tulenevat regulatsiooni.

3. peatükk REKLAAMILOA TAOTLEMINE JA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 7.   Reklaamiloa taotlemine

  (1) Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja vallavalitsusele vormikohase reklaamiloa taotluse (lisa nr 1) koos järgmiste dokumentidega:
  1) reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega, mittestatsionaarse reklaami puhul värviline joonis;
  2) asendiskeem, millel näidatakse ära reklaami paigaldamise asukoht;
  3) hoonele või rajatisele paigaldatava reklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaži koos reklaami paigalduskoha äranäitamisega;
  4) territooriumi-, hoone- või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike nõusolek;
  5) tehnovõrgu või -rajatise omaniku/valdaja kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike nõusolek;
  6) kasutusluba, kui reklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele;
  7) Maanteeameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui reklaam paigaldatakse teemaale riigimaanteel või teekaitsevööndi alal;
  8) Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale.

  (2) Reklaami konstruktsioonist ja paigaldamisjuhistest lähtuvalt on ametnikul õigus nõuda reklaami paigaldamiseks kaevamisluba.

  (3) Kui reklaami avalikustaja poolt jäetakse koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab ametnik taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 5 tööpäeva. Viimasel juhul loetakse taotluse menetlemise algusajaks hetke, kui taotlusest on kõrvaldatud puudused või esitatud lisadokumendid. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 8.   Reklaamiloa väljastamine

  (1) Ametnik väljastab reklaami avalikustajale reklaamiloa 10 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

  (2) Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni kolm aastat.

  (3) Mittestatsionaarse reklaami reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni üks aasta.

  (4) Reklaamiloas märgitakse järgmised andmed:
  1) reklaami avalikustaja (registri- või isikukood, aadress, telefon, e-post);
  2) reklaami asukoht;
  3) reklaami mõõdud;
  4) reklaamiloa tähtaeg;
  5) likvideerimise tähtaeg;
  6) reklaami paigaldaja (aadress, telefon, e-post, registri- või isikukood) ja reklaamikandja mõõdud reklaamikandja paigaldamisel.

  (5) Reklaamiloa tähtaja möödumisel on reklaami avalikustajal eelisõigustaotleda reklaamiluba samale paigalduskohale tingimusel, et ta on varem täitnud kõik kehtestatud kohustused ja tingimused.

§ 9.   R eklaamiloa väljastamisest keeldumine

  Ametnik võib reklaamiloa väljastamisest keelduda, kui:
  1) reklaamiloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) reklaam ei vasta nõuetele reklaami paigaldamiseks;
  4) reklaami avalikustaja ei ole taotluse esitamise hetkeks täitnud Anija valla ees varem võetud kohustusi;
  5) taotluses nimetatud reklaami paigaldamise asukoht on vastuolus lepinguliste kohustustega, mille Anija vald on varem enda kanda võtnud;
  6) on menetluses või rahuldatud reklaamiluba teise isiku varem esitatud taotlus reklaamiloa väljastamiseks samale kohale;
  7) taotluses nimetatud asukohas on lähiajal planeeritud alustada ehitustegevust;
  8) vald ei pea ehitise või maa-ala omaniku või valdajana reklaami paigaldamist antud asukohta sobilikuks;
  9) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel

§ 10.   Reklaamiloa kehtetuks tunnistamine

  V allavalitsusel on õigus reklaamiluba kehtetuks tunnistada juhul, kui:
  1) reklaam ei ole paigaldatud ühe kuu jooksul reklaamiloa väljaandmise kuupäevast arvates;
  2) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaami paigaldamise asukoha territooriumi-, hoone-, rajatise või ühissõiduki omanik või valdaja;
  3) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaami avalikustaja;
  4) reklaam ei ole paigaldatud kooskõlas nõuetega reklaami paigaldamiseks;
  5) reklaami avalikustaja on jätnud täitmata vallavalitsuse poolt volitatud ametiisiku ettekirjutuse;
  6) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

4. peatükk REKLAAMI AVALIKUSTAJA KOHUSTUSED 

§ 11.   Reklaami avalikustaja kohustused

  (1) Reklaami ohutu paigaldamise ja likvideerimise eest vastutab reklaami avalikustaja.

  (2) Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) tagama enne reklaami avalikustamist reklaamiloa olemasolu;
  2) paigaldama reklaami vastavalt reklaamiloale;
  3) paigaldama reklaami kooskõlas nõuetega reklaami paigaldamiseks;
  4) paigaldama reklaami kooskõlas seadustega;
  5) tagama reklaami korrektse väljanägemise reklaamiloa kehtivuse ajal;
  6) esitama vallavalitsusele teatise reklaami avalikustamise ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 5 tööpäeva ette;
  7) likvideerima reklaami reklaamiloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval;
  8) likvideerima reklaami 5 päeva jooksul pärast reklaamiloa kehtetuks tunnistamise haldusakti kättesaamist;
  9) likvideerima omavoliliselt paigaldatud reklaami oma kulul;
  10) täitma vallavalitsuse poolt volitatud ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
  11) tagama võimaluse teehoiu- ja kaevetöödeks ning vajadusel antud tööde ajaks reklaami likvideerima;
  12) tagama reklaami korrektse väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul. Määrdunud või muul viisil rikutud reklaam tuleb koheselt korrastada või eemaldada.

  (3) Kui vallavalitsus nõuab reklaami ennetähtaegset maha võtmist, seoses planeeritava ehitustegevusega, teehoiu- või kaevetöödest vms tulenevalt, teatakse sellest reklaami avalikustajale üks kuu ette. Kirjeldatud nõude esitamisel kannab reklaami maha võtmisega seotud kulud vallavalitsus. Võimalikku saamata jäänud tulu, mis on seotud reklaami maha võtmisega planeeritust varasemalt, ei kompenseerita.

5. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Käesoleva määruse ja reklaamiseaduse järgimist Anija valla haldusterritooriumil teostab vallavalitsus.

  (2) Avastatud puuduste korral on järelevalvet teostaval ametnikul õigus teha käesoleva eeskirja rikkujale täitmiseks kohustuslik ettekirjutus, nõudega rikkumine lõpetada. Nõude täitmata jätmisel võib ametiisik teha vallavalitsusele ettepaneku reklaamiloa tühistamiseks.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam kuulub järelevalvet teostava ametniku ettekirjutusel mahavõtmisele. Juhul, kui reklaami avalikustajat ei ole võimalik tuvastada, kohustub reklaami mahavõtmise korraldama hoonete, rajatise või maa-alade omanik omal kulul.

  (4) Käesoleva eeskirja rikkujate suhtes kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.   Määruse rakendus sätted

  Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud reklaamile tuleb võtta reklaamiluba kahe kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.07.2015

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

Lisa Reklaamiloa taotlus

/otsingu_soovitused.json