HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilaste sõidusoodustuse andmise kord Puhja vallas

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2015, 40

Õpilaste sõidusoodustuse andmise kord Puhja vallas

Vastu võetud 27.05.2015 nr 5
jõustumine 01.09.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja p 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lg 3, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega reguleeritakse üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kelle elukoha aadressiandmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Puhja vald, sõidusoodustuse andmine ning sõidukulutuste hüvitamine.

 (2) Sõidusoodustust võimaldatakse õppeperioodi vältel 1. septembrist kuni 30. juunini, v.a koolivaheaegadel.

§ 2.  Sõidusoodustuse liigid

  Sõidusoodustuse liigid on:
 1) sõidusoodustus Tartumaa avalikel bussiliinidel bussisõitu võimaldava sõidukaardi alusel;
 2) sõidukulutuste hüvitamine kuludokumentide (sõidupiletite) alusel.

§ 3.  Sõidusoodustuste ulatus

 (1) Sõidukaarti või tehtud sõidukulude hüvitamist kuludokumentide (piletite) alusel sõiduks kooli ja koolist koju on õppeaasta jooksul õigustatud saama üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) statsionaarses õppes õppivad õpilased.

 (2) Taotlejal on õigus saada ainult ühte liiki sõidusoodustust.

 (3) Puhja valla territooriumil asuvas koolis õppivatele õpilastele võimaldatakse alalisest elukohast õppeasutusse ja tagasi sõiduks sõidusoodustust 100% ulatuses.

 (4) Väljaspool Puhja valda põhiharidust omandavatele õpilastele sõidukulusid ei hüvitata, välja arvatud kui õpilane õpib nõustamiskomisjoni soovitusel erivajadustega õpilaste koolis, sel juhul antakse sõidusoodustust 100 % ulatuses arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas kuni viie päeva ulatuses nädalas.

 (5) Gümnaasiumides (välja arvatud riigigümnaasiumides) õppivatele Puhja valla õpilastele antakse sõidusoodustust 100 % ulatuses arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas kuni viie päeva ulatuses nädalas.

 (6) Erandjuhtumid, mida ei ole loetletud käesolevas korras, lahendab Puhja Vallavalitsus kirjaliku avalduse alusel.

§ 4.  Sõidukaardi alusel sõidusoodustuse andmise tingimused

 (1) Tartumaa avalikel bussiliinidel bussisõitu võimaldava sõidukaardi taotlemiseks:
 1) esitab esimesse klassi õppima asuva õpilase vanem või eestkostja Puhja valla koolile andmed õpilase nime, isikukoodi, klassi ja sõidumarsruudi kohta;
 2) esitab kooli ja/või elukohta vahetanud õpilase vanem või eestkostja Puhja valla koolile andmed õpilase nime, isikukoodi, klassi ja sõidumarsruudi kohta.

 (2) Puhja valla koolis õppivatele õpilastele antava sõidusoodustuse saamiseks esitab Puhja valla kool Puhja vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) iga aasta 1. septembriks elukohast õppeasutusse ja tagasi sõiduks bussitransporti kasutavate õpilaste nimekirja, kuhu kantakse õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood ning kooli- ja tagasisõidu algus- ja lõpp-peatus. Vallavalitsuse lastekaitsetöötaja edastab õpilaste andmed teenuse osutajale.

 (3) Puhja valla koolis õppivatele õpilastele kehtib tasuta sõiduõigus õppeperioodil kooli poolt väljastatud elektroonilise sõidukaardi esitamisel.

 (4) Õpilase koolist väljaarvamisel teavitab valla õppeasutus hiljemalt 7 tööpäeva jooksul väljaarvamise päevast arvates sellest vallavalitsuse lastekaitsetöötajale, kes edastab info teenuse osutajale ning õpilase sõiduõigus kaotab kehtivuse.

§ 5.  Kuludokumentid (sõidupiletite) alusel sõidukulutuste hüvitamise tingimused

 (1) Sõidusoodustuste taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja, hooldaja või õpilane vormikohase avalduse koos sõidupiletitega Puhja Vallavalitsuse kantseleisse kulutuste tegemisele järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.

 (2) Avaldus täidetakse iga õpilase kohta eraldi.

 (3) Kuludokumendid (sõidupiletid), mis esitatakse vallavalitsusele, peavad olema selgesti loetavad. Vanemaid kui eelmise kalendrikuu sõidupileteid ei hüvitata.

 (4) Hüvitis kantakse taotluse esitamise kuu kahekümnendaks kuupäevaks taotluses märgitud õpilase, vanema või eestkostja pangakontole vallavalitsuse korralduse alusel.

 (5) Sõidutoetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmete esitamisel on vallavalitsusel õigus väljamakstud raha tagasi nõuda.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Sõidusoodustus taotlemisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

 (2) Tunnistada kehtetuks Puhja Vallavolikogu 30.05.2001 määrus nr 32 "Õpilaste sõidusoodustuse määramise ja väljamaksmise korra kinnitamine Puhja vallas" ja Puhja Vallavolikogu 27.10.2004 määrus nr 6 "Muudatused õpilaste sõidusoodustuse määramise ja väljamaksmise korras".

 (3) Määrus jõustub 1. septembril 2015. a.

Vahur Jaakma
Volikogu esimees