Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Kadrina valla hankekord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2019, 7

Kadrina valla hankekord

Vastu võetud 29.05.2019 nr 29

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kadrina valla hankekord (edaspidi hankekord) reguleerib Kadrina Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) ja ametiasutuse hallatavates asutustes (edaspidi allasutused) riigihangete korraldamist.

  (2) Riigihange on käesoleva määruse kohaselt asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine. Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Riigihangete maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena ilma käibemaksuta.

  (3) Hankekorda rakendatakse koostoimes RHS-i ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse hanked alates lihthanke piirmäärast.

  (2) Hankeplaani koostamiseks esitavad ametiasutuse struktuuriüksuste juhid ja allasutuste juhid iga aasta 1. detsembriks vallavanemale järgneval eelarveaastal planeeritavate hangete kohta järgneva informatsiooni:
  1) planeeritava hanke nimetus;
  2) hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtpäev ja hankelepingu kestus;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus.

  (3) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

  (4) Hankeplaani märgitakse vähemalt:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hanke läbiviimise ja hankelepingu eeldatav täitmise aeg kuu(de) täpsusega;
  4) hanke eest vastutava isiku nimi.

  (5) Hankeplaan avalikustatakse valla veebilehel.

  (6) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele.

  (7) Hange alates lihthanke piirmäärast viiakse läbi riigihangete registris e-menetlusena.
Riigihangete registris koostatud dokumente ametiasutuse dokumendiregistris ei registreerita.

  (8) Riigihanke võib korraldada riigihangete registris e-menetlusena ka juhul, kui käesolev hankekord või riigihangete seadus seda ei nõua.

  (9) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamise ja menetlemise dokumendid sealhulgas alusdokumendid, taotlused, selgitused, pakkumused, otsused registreeritakse ametiasutuse dokumendiregistris.

  (10) Hangete planeerimisel võib enne hanke alustamist hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja hanke ettevalmistamiseks teha vastavalt RHS-i § 10 toodud tingimustele turu-uuringu, mille käigus võib konsulteerida asjaomases valdkonnas tegutsevate isikute ja ettevõtjatega. Saadud nõuandeid võib kasutada hanke kavandamisel ja korraldamisel tingimusel, et see ei moonuta konkurentsi. Turu-uuringu tegemisel ja selle käigus saadud nõuannete kasutamisel hankes tagab hankija mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete järgimise.

§ 3.   Riigihanke ja üle riigihanke piirmäära hanke korraldamine

  (1) Riigihanke piirmääraks on:
  1) asjade ostmisel või teenuste, sh eriteenuste ja eriteenuste kontsessiooni ning ideekonkursi korraldamisel on 60 000 eurot;
  2) ehitustööde tellimisel 150 000 eurot;
  3) sotsiaalteenuste, kontsessiooni sealhulgas sotsiaalteenuste kontsessiooni korraldamisel 300 000 eurot;
  4) eriteenuste tellimisel 60 000 eurot.

  (2) Riigihanke korraldamisel, mille maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda, kohaldatakse RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 4.   Lihthanke korraldamine

  (1) Lihthanke piirmääraks on:
  1) asjade ostmisel ja teenuste tellimisel 30 000 eurot;
  2) ehitustööde tellimisel 60 000 eurot;
  3) teenuste kontsessiooni korraldamisel 60 000 eurot;

  (2) Lihthankemenetluse korraldamisel tuleb järgida RHS § 125 ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 5.   Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hanke erimenetluse korda kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas nimetatud sotsiaal- või eriteenuste tellimiseks.

  (2) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korral tuleb järgida RHS § 126, 127, 144 ja käesolevas määruses sätestatud korda, kui eriteenuste maksumus on 60 000 eurot või üle selle ja sotsiaalteenuste maksumus on 300 000 või üle selle.

  (3) Sotsiaalteenuste hanke korraldamisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 30 000 eurost kuni 300 000 euroni ja eriteenuste puhul 10 000 eurost kuni 60 000 euroni tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.
Eduka pakkumuse valiku põhjendus fikseeritakse hanke läbiviija poolt vormistatud protokollis.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ja puuduvad võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuse hind peab olema mõistlik ja põhjendatud.

  (5) Sotsiaalteenuste hanke korraldamisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 30 000 euro, ja eriteenuste hanke korraldamisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule. Pakkumuses esitatud teenuse hind peab olema mõistlik ja põhjendatud.

§ 6.   Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära

  (1) Hanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära juhindutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) rahalisi vahendeid peab kasutama säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
  2) peab tagama hanke läbipaistvuse, kontrollitavuse ja proportsionaalsuse;
  3) kõiki isikuid peab kohtlema võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatud piirangud ja kriteeriumid oleksid hanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
  4) peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise;
  5) vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
  6) võimaluse korral peab eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi;
  7) kui hanke objekti, mille hooldust, tarvikuid jms on edaspidi võimalik hankida ainult samalt pakkujalt, korraldatakse hange koos hanke objekti teenindamisega ning pakkumuste hindamisel võetakse arvesse ka hanke objektiga kaasnevad hoolduskulud;
  8) hanget ei või jaotada osadeks hanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete eiramiseks, eriti kui hankelepinguesemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd;
  9) võimalusel kasutatakse pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilist esitamist.

  (2) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5000 eurost kuni 30 000 euroni ning ehitustööde tellimisel ja ideekonkursi korraldamisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 eurost kuni 60 000 euroni koostab hanke läbiviimise eest vastutav isik või ametnik või töötaja või allasutuse juht pakkumuse küsimiseks lähteülesande (hinnapakkumise päring) ja edastab selle konkurentsi korral vähemalt kolmele pakkujale vältides huvide konflikti.
Teade pakkumuse küsimise kohta avaldada valla kodulehel.

  (3) Lähteülesanne peab sisaldama järgmist:
  1) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldust;
  2) vajadusel nõudeid pakkuja kvalifikatsioonile;
  3) pakkumuse esitamise tähtaega;
  4) lepingu eeldatavat täitmise tähtaega;
  5) muud pakkuja jaoks olulist informatsiooni.

  (4) Pakkumused esitatakse e-posti teel asutuse ametlikule e-posti aadressile. Vallavalitsuse ametnike poolt läbi viidavate hangete korral on aadressiks kadrina@kadrina.ee.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik peab vajadusel läbirääkimisi ja koostab hinnapakkumuse edukaks tunnistamise kohta protokolli. Juhul kui pakkumust küsitakse vähem kui kolmelt isikult, tuleb protokollis selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.

  (6) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 eurot ning ehitustööde tellimisel ja ideekonkursi korraldamisel, mille maksumus jääb alla 10 000 eurot, võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele pakkujale. Saadud pakkumuses esitatud hind peab olema mõistlik ja põhjendatud.

  (7) Käeolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida erakorralistel juhtudel:
  1) avarii- ja kiireloomuliste tööde teenuste tellimisel.

§ 7.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Kadrina Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsustab loa andmise hanke korraldamiseks, kui sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta.

  (2) Hangete korraldamise alates lihthanke piirmäärast otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Vallavalitsuse korraldusega kinnitatakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankekomisjoni koosseis;
  4) hanke eest vastutav isik;
  5) vajadusel muu informatsioon.

  (4) Hangete korraldamise alla lihthanke piirmäära otsustab hanget korraldav ametnik või töötaja kooskõlastatult struktuuriüksuse juhiga või allasutuse juht.

§ 8.   Hanke eest vastutav isik

  (1) Hanke eest vastutav isik on isik, kelle tegevusvaldkonnas on tööülesandeks riigihanke läbiviimine, või vallavanema või abivallavanema/osakonnajuhataja poolt määratud isik.
Allasutuses on vastutavaks isikuks asutuse juht või tema poolt määratud isik.

  (2) Hanke eest vastutava isiku pädevus:
  1) hanke läbiviimiseks vajalike eelotsustuste ja toimingute teostamine;
  2) hanketeate ja hankedokumentide koostamise korraldamine;
  3) riigihangete registris vajalike toimingute teostamine;
  4) pakkujate küsimustele vastamine ja selgituste andmine;
  5) vajadusel vallavalitsuse ja volikogu haldusaktide eelnõude koostamine;
  6) hankekomisjoni protokollide koostamine;
  7) vajadusel valla veebilehel hanke kohta teabe avaldamine;
  8) muude käesolevast määrusest tulenevaid hanke eest vastutava isiku ülesannete täitmine.

§ 9.   Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

  (1) Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse käesoleva korra § 3, § 4 nimetatud hangete läbiviimiseks vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon, mille koosseisus on esimees, hanke eest vastutav isik ja komisjoni liikmed. Komisjoni tegevus lõpeb hanke lõppemisega.

  (2) Hankekomisjoni pädevus:
  1) hanketeate ja hankedokumentide kooskõlastamine;
  2) pakkumuste avamine;
  3) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine;
  4) pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine;
  5) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine;
  6) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine;
  7) pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse valimine.

  (3) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest.

  (4) Hankekomisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta sõltumatuid eksperte.

  (5) Hankekomisjoni koosolekute kohta koostatakse protokollid, millele kirjutavad alla komisjoni koosolekul osalejad. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

§ 10.   Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  (1) Vallavalitsus võtab vastu otsused hangetes maksumusega 10 000 eurot ja üle selle.

  (2) Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
  1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
  2) pakkuja kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
  4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  5) kõigi pakkumuste tagasilükkamine;
  6) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  7) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  8) hankemenetluse lõpetamine;
  9) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

  (3) Hanget korraldav ametnik või töötaja või allasutuse juht võtab vastu hankija otsused hangetes maksumusega kuni 10 000 eurot.

§ 11.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui hankelepingu alusel teostatud ettemaksu või hanke maksumus ületab või on võrdne 10 000 euroga.

  (2) Alla 10 000 euro maksumusega asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise/teenuse tellimise/tööde teostamise aluseks hanget korraldava ametniku või töötaja või allasutuse juhi kinnitatud protokoll ning hinnapakkumine ja arve.

  (3) Hankelepingud allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 12.   Vastutus

  (1) Käesolevas hankekorras sätestatud kohustuste rikkumise eest vastutavad struktuuriüksuste ja allasutuste juhid, komisjoni liikmed ning teised hankemenetluses osalenud isikud tsiviil- ja süüteokorras vastavalt õigusaktidele.

  (2) Kui hanke korraldamisega rikuti RHS-i või hankekorda, millega tekitati kahju Kadrina vallale, on Kadrina vallal õigus nõuda kahju hüvitamist struktuuriüksuste ja allasutuste juhtidelt, komisjoni liikmetelt ja teistelt hankemenetluses osalenud isikutelt õigusaktidega kehtestatud korras ja ulatuses.

  (3) Kui hanke korraldamisega rikuti RHS-i või hankekorda, esitab rikkumise tuvastanud isik teate vallavanemale.

§ 13.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks hankel

  (1) Huvide konflikt on olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud hanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle hanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena.

  (2) Pakkumuse esitamisel kontrollitakse pakkuja kohta äriregistris avaldatud andmeid, millest selguvad pakkujaga seotud isikud.

  (3) Huvide konflikti selgumisel kõrvaldatakse pakkuja hankemenetlusest vastavalt RHS-i § 95 lõike 4 punktile 6, kui huvide konflikti ei ole muude vahenditega võimalik vältida.

  (4) Lisameetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks on kehtestatud Kadrina Vallavolikogu 26.03.2014. a määruses nr 5 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 16. augusti 2017. aasta määrus nr 90 „Kadrina valla hankekord“.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json