Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2021, 18

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 30.05.2019 nr 5
RT IV, 04.06.2019, 17
jõustumine 07.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.05.2021RT IV, 03.06.2021, 506.06.2021

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 ning lõike 2 ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Türi valla haldusterritooriumil koera ja kassi (edaspidi koos nimetatud loom) pidamise nõuded.

  (2) Määrusega ei reguleerita looma (õigusaktides nimetatud ka lemmiklooma või hulkuva looma) pidamist ning loomapidaja nõudeid osas, mis on reguleeritud
  1) loomakaitseseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega;
  2) loomatauditõrje seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega;
  3) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 lõikega 41;
  4) jahiseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega jahikoera kasutamise ja pidamise nõuetega;
  5) loomade veoks sätestatud riiklike õigusaktide (sh loomade vedu ühistranspordis) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega;
  6)
[kehtetu - RT IV, 03.06.2021, 5 - jõust. 06.06.2021]
  7) nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel antud nakkushaiguste tõrje nõuetega;
  8) kalmistu kasutamise eeskirjaga.

  (3) Määrusega täiendatakse Türi valla supelrandade kasutamise nõudeid osas, mis reguleerib loomaga supelranna kasutamist.

  (4) Määrus ei laiene seadusega sätestatud alustel teenistuskoera erivahendina kasutamisel ning juhul, kui teenistuskoera pidamiseks on seadusega sätestatud teistsugused nõuded.

§ 2.   Loomapidaja

  Loomapidaja määruse tähenduses on isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kellel on tegelik võim looma üle ehk kelle valduses loom loomaomanikuga kokku lepitud rendi- või muu selletaolise suhte alusel on.

§ 3.   Avalik koht

  Avalik koht määruse tähenduses on Türi valla haldusterritooriumil asuv määratletama isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev
  1) Türi vallale kuuluv maa-ala, ehitis või selle osa;
  2) maa-ala, mis ei ole Türi valla omandis, kuid mida taotletakse maareformi käigus Türi valla omandisse ning mille kasutamist ja hooldamist korraldab tavapäraselt Türi vald;
  3) reformimata riigimaa, mille avalikku kasutamist ei ole maa valitseja keelanud ning mille kasutamiseks ei ole riik sätestanud erinõudeid;
  4) avalikult kasutatav tee.

§ 4.   Nõuded looma pidamisel

  (1) Loomapidaja peab looma pidama endale kuuluvas või üüri- või muu sellesarnase suhte alusel loomaomaniku valduses olevas ruumis või kinnisasjal ning tagama, et talle kuuluv või tema valduses olev loom ei pääseks ilma loomapidajata ruumist või territooriumilt välja.

  (2) Loomapidajal on kohustus avalikus kohas loomaga viibimisel tagada, et loom ei ohusta isikute elu ja tervist ning varalist hüve ega reostaks keskkonda.

  (3) Loomaga avalikus kohas viibimisel peab loomapidaja kasutama meetmeid isikute tervise ja varalise hüve kahjustumise ohu ennetamiseks, arvestades loomakaitse seadusega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

  (4) Loomapidaja on kohustatud avalikust kohast oma looma väljaheited viivitamatult koristama.

  (5) Üldjuhul ei või loomaga viibida Türi vallale kuuluvatel avalikel mänguväljakutel, suusaradadel ja supelrandades. Alad, kus loomaga viibimine on keelatud, tähistatakse vastava keelumärgiga. Keelumärkide paigaldamise tagab Türi Vallavalitsus kui ametiasutus.

  (6) Üldjuhul ei viibita loomaga Türi vallale kuuluvate asutuste ruumides ja avalikel üritustel. Erandkorras võib Türi vallale kuuluvates asutustes ja avalikel üritustel loomaga viibida asutuse juhi või ürituse korraldaja loal, kui on tagatud meetmed looma käitumisest tuleneda võivate ohtude ennetamiseks.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 kehtestatud piirang ei kehti loomapidajale, kes terviseseisundist tulenevalt peab iseseisvaks toimetulekuks kasutama abi- või juhtkoera.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine


[Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json