Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saue Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2019, 18

Saue Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 30.05.2019 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimäärusega määratakse kindlaks Saue Noortekeskuse tegutsemise õiguslikud alused, tegevuse eesmärk ja põhimõtted, põhiülesanded ning töökord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Asutuse nimetus on Saue Noortekeskus (edaspidi noortekeskus), mille ametlik lühend on SNK.

  (2) Noortekeskus on Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Noortekeskuse registreeritud aadress on Koondise 20, Saue linn, Saue vald, Harju maakond, 76505.

  (4) Noortekeskuse struktuuriüksused Saue valla halduskeskustes on:
  1) Haiba Noortetuba asukohaga Haiba, Saue vald;
  2) Laagri Noortetuba asukohaga Laagri, Saue vald;
  3) Riisipere Noortetuba asukohaga Riisipere, Saue vald.

  (5) Noortekeskus koordineerib noorsootööteenuse osutamist Saue valla teenuskeskustes võrgustikupõhiselt, koolide juures (Ruila-Kaasiku, Turba, Ääsmäe) ja koostöös asumiseltsidega.

  (6) Noortekeskuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Saue Vallavolikogu vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  (7) Noortekeskus juhindub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  Noortekeskusel võib olla oma nimetusega pitsat, logo ja sümboolika.

§ 4.   Noortekeskuse arengukava

  (1) Noortekeskuse järjepideva arengu tagamiseks koostatakse noortekeskuse arengukava.

  (2) Noortekeskuse arengukava kinnitab vallavalitsus.

§ 5.   Noortekeskuse tegevuse eesmärk ja põhimõtted

  (1) Noortekeskuse eesmärgiks on luua tingimused Saue valla noorte mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab neil tegutseda vaba tahte alusel perekonna-, tasemehariduse- ja tööväliselt.

  (2) Noortekeskus lähtub oma töös põhimõtetest:
  1) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates noori otsuste tegemisse;
  2) tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
  3) noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
  4) noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
  5) noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

§ 6.   Noortekeskuse põhiülesanded

  (1) Seatud eesmärgi saavutamiseks täidab noortekeskus järgmisi ülesandeid:
  1) noortekeskuse üksuste haldamine ja avatud noorsootöö korraldamine, pakkudes noortele täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks läbi aktiivse kaasamise ja osaluse;
  2) noorte vaimse ja kehalise arengu soodustamine ning toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemise toetamine läbi noorte kultuuri-, tervise- ja kodanikukasvatuslike tegevuste;
  3) tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks noorte osaluse, kaasamise ja vahetu kogemuse kaudu;
  4) Saue valla noorteinfo vahendamine noortele;
  5) noorte omaalgatuslike projektide toetamine ning ülevallaliste noorteprojektide ja noorteürituste korraldamine;
  6) erinoorsootöö korraldamine, sh võimaluste loomine erivajadustega noortele;
  7) noorte mitteformaalse ja informaalse õppimise ning sotsiaalse arengu soodustamine;
  8) Saue valla noorsootöö arendamine ja noorsootöö kvaliteedi tõstmine;
  9) koostöö teiste Saue valla asutustega ja partneritega väljaspool valda.

  (2) Noortekeskus võib vastavalt vajadusele täita põhitegevusega seotud ülesandeid, sh:
  1) anda mitteformaalõpet teistele sihtrühmadele (sh kuni 7-aastased lapsed, täiskasvanud);
  2) korraldada info- ja õppematerjalide kirjastamist;
  3) üürida ja/või rentida noortekeskuse kasutuses olevat vara kooskõlas „Saue vallavara valitsemise korraga“.

§ 7.   Tegevused ülesannete täitmiseks

  (1) Ülesannete täitmisel lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest.

  (2) Tegevuste läbiviimisel kasutatakse erinevaid meetodeid (avatud noorsootöö meetod, seminarid, õpitoad, üritused jt).

  (3) Ülesannete täitmiseks noortekeskus:
  1) pakub avatud noorsootöö teenust kõikides oma üksustes;
  2) korraldab töö-, projekt- ja puhkelaagreid;
  3) korraldab koolivaheaja programme;
  4) korraldab huvitegevust ja mitteformaalset õpet;
  5) korraldab nii rahvusvahelisi kui siseriiklikke noorteprojekte ja noortevahetusi;
  6) korraldab ülevallalisi ning piirkondlikke üritusi ja tegevusi noortele;
  7) korraldab ennetusalaseid tegevusi ja mobiilset noorsootööd;
  8) loob tingimused erinevate huvigruppide tegevusteks;
  9) korraldab noorte jaoks olulise info kogumist, säilitamist, edastamist ja nõustamist mitmesuguste infokanalite ning tegevuste kaudu;
  10) tegeleb noorsootöö arendustegevusega ja osaleb valla noortepoliitika kujundamisel;
  11) korraldab ja vahendab noorsootööalaseid täiendkoolitusi;
  12) arendab piirkondlikult ja ülevallaliselt noorte võimalusi ühiskonnaelus kaasa rääkida;
  13) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
  14) esindab Saue valla noorsootööd Eestis ja välismaal.

§ 8.   Noortekeskuse juhtimine

  (1) Noortekeskuse igapäevast tegevust juhib noortekeskuse juhataja. Noortekeskuse juhataja valitakse konkursi korras.

  (2) Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem või volitatud ametiisik.

  (3) Juhataja ülesanne on tagada noortekeskusele pandud ülesannete ja kohustuste õiguspärane ning otstarbekas täitmine.

  (4) Juhataja on töölepingu kehtivuse ajal noortekeskuse seadusjärgne esindaja.

  (5) Juhataja äraolekul asendab teda juhataja käskkirjaga määratud noortekeskuse töötaja.

  (6) Juhatajale alluvad noortekeskuse töötajad.

  (7) Juhataja võib töö paremaks korraldamiseks kaasata noortekeskuse töösse vabatahtlikke nii Eestist kui välisriikidest.

  (8) Noortekeskuse juhataja:
  1) koordineerib noortekeskuses ja oma üksustes tehtavat tööd, tagades noortekeskuse põhimääruses ettenähtud eesmärgi ja ülesannete täitmise, vastutab noortekeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) tegutseb noortekeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja
omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  4) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse põhimääruse, arengukava ja eelarve muutmise ja kinnitamise kohta;
  5) kontrollib ja teeb ettepanekuid eelarveliste vahendite ja muude vahendite kasutamise ja materiaalse baasi arendamise kohta;
  6) käsutab noortekeskuse vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
  7) võtab osa kõrgemalseisvate organite poolt korraldatavatest noorsootöö valdkonna nõupidamistest ja koosolekutest;
  8) vastutab noorteprojektide ja -programmide läbiviimise, koolituste ja seminaride korraldamise eest;
  9) kehtestab noortekeskuse töökorralduse reeglid ja kooskõlastab vallavalitsusega;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks ja noortekeskuse tegevuse arendamiseks;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid personali koosseisu kohta vastavalt kinnitatud eelarvele;
  12) tagab noortekeskuses toimiva meeskonna, kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  13) tegeleb enesetäiendamisega ja võtab osa koolitustest;
  14) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

§ 9.   Vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Noortekeskuse vara moodustavad noortekeskusele valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Noortekeskuse vara on Saue valla omand.

  (2) Noortekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Saue valla põhimäärusele.

  (3) Noortekeskusel on oma eelarve Saue valla eelarves.

  (4) Noortekeskuse eelarve kinnitab volikogu Saue valla eelarve koosseisus.

  (5) Noortekeskuse eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, sihtotstarbelistest laekumistest, annetustest ning tasuliste teenuste osutamisest saadud tuludest ja muudest tuludest.

  (6) Noortekeskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldiste või annetatud vahendite kasutamisel järgitakse annetaja soovi. Juhataja peab eraldistest ja annetusest teavitama vallavalitsust.

  (7) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (8) Juhataja tagab noortekeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise vallavalitsusele vastavalt Saue valla põhimääruses kehtestatud korrale. Juhataja jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Noortekeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on noortekeskuse juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 11.   Tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Noortekeskuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Noortekeskuse lõpetamisega seotud kulud kaetakse Saue valla eelarvest.

  (3) Tegevuse lõpetanud noortekeskuse õigused ja kohustused lähevad üle vallavalitsusele või volikogu poolt määratud asutusele.

  (4) Noortekeskuse tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 18. mai 2006. a määrus nr 8 „Saue Noortekeskuse põhimäärus“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json