Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute ja valla kodanike toetamise kord

Prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute ja valla kodanike toetamise kord - sisukord
Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2019, 21

Prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute ja valla kodanike toetamise kord

Vastu võetud 30.05.2019 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus (edaspidi kord) reguleerib prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate (edaspidi töö) korteriühistute ja valla kodanike toetamist Viru-Nigula valla poolt.

  (2) Toetuse eesmärgiks on finantseerida prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist Viru-Nigula vallas.

  (3) Toetust võivad taotleda Viru-Nigula vallas tegutsevad korteriühistud (edaspidi ) ja ühiselt vähemalt kolme kinnistu omanikud.

  (4) Toetust antakse Viru-Nigula valla eelarvest kuni 80% töö kogumaksumusest jooksva kalendriaasta piires, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot ühe taotluse kohta.

  (5) Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 20% töö kogumaksumusest.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama Viru-Nigula vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) vormikohase taotluse (Lisa 1), mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja (te) nimi (ed), registrikood (kui on), asukoht ja kontaktisik;
  2) ülevaade töödest, mille finantseerimist taotletakse.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) KÜ juhatuse otsus tööde teostamise kohta või toetust taotlevate kinnistute omanike ühine lihtkirjalik kokkulepe tööde teostamise kohta;
  2) skeem, kus on märgitud prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamise koht (tööde teostamise koht);
  3) prügimaja eskiis;
  4) kinnistu omaniku nõusolek, kui prügimaja või prügikonteinerite plats rajatakse talle kuuluvale kinnistule.

  (3) Kui taotleja ei ole esitanud käesoleva korra § 2 lõikes 1 nimetatud dokumente või neis esineb puudusi, määratakse talle kirjalikult vähemalt kümne päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus rahuldamata.

  (4) Taotlusi võetakse igal aastal vastu seni, kuni jätkub ettenähtud eelarvelisi vahendeid.

§ 3.   Finantseerimine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks sõlmib ametiasutus taotlejaga finantseerimislepingu (edaspidi leping), kus sätestatakse toetuse saamise otstarve, toetuse suurus ja tööde teostamise tähtaeg.

  (2) Taotleja esitab 30 päeva jooksul pärast tööde teostamist ametiasutusele aruande tööde finantseerimiseks kokkulepitud summa kasutamise kohta. Finantseering makstakse välja 10 päeva jooksul pärast lepingus kirjeldatud projekti elluviimist ja vastava aruande esitamist.

  (3) Ametiasutusel on õigus jätta lepingus fikseeritud summa välja maksmata või makstavat summat vähendada kui ilmneb, et taotluses on esitatud valeandmeid, taotleja on esitanud ebakorrektseid finantsandmeid, taotleja rikub käesolevat korda või sõlmitud lepingu tingimusi.

§ 4.   Ehitustegevus

  (1) Rajatavate prügimajade lukud peavad olema avatavad nullvõtmega. Luku tüüp on ette antud ametiasutuse poolt.

  (2) Nullvõtme puudumisel on jäätmevedajal õigus nõuda täiendavat tasu prügimajade avamise eest vastavalt jäätmevedaja kehtestatud hinnakirjale.

  (3) Ametiasutuse ametnik kooskõlastab prügimaja lahenduse eskiisprojekti.

  (4) Ametiasutuse ametnikul on õigus esitada ettepanekuid ja soovitusi prügimaja kontseptsiooni kohta.

§ 5.   Järelevalve

  (1) Finantseering eraldatakse sihtotstarbeliselt. Kontrolli tööde finantseerimiseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle teostab ametiasutuse ametnik.

  (2) Ametiasutusel on õigus igal ajal nõuda taotlejalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente, mis on seotud tööde teostamisega.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

Lisa Taotlus toetuse saamiseks

/otsingu_soovitused.json