Teksti suurus:

Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2019, 22

Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 189

Alajõe Vallavolikogu 27.12.2016. a otsusega nr 32, Iisaku Vallavolikogu 28.12.2016. a otsusega nr 161, Mäetaguse Vallavolikogu 29.12.2016 otsusega nr 174 ja Tudulinna Vallavolikogu 28.12.2016 otsusega nr 37 kinnitati Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemisleping. Ühinevate valdade volikogud võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks ja erandi kohaldamiseks, eesmärgiga moodustada nimetatud valdade ühinemisel uus omavalitsusüksus. Vabariigi Valitsus otsustas 22.06.2017 määrusega nr 95 „Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemise teel moodustada uue haldusüksuse – Alutaguse valla.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 alusel otsustab haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise vallavolikogu. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lõike 6 alusel kinnitatakse ühinemisleping ja selle lisad asjaomase volikogu otsusega.
Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 46 lõike 1 kohaselt viiakse seaduses sätestatud juhtudel haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Kui see on vajalik asja lahendamiseks ega kahjusta oluliselt menetlusosaliste huve, võib haldusorgan viia avatud menetluse läbi ka muudel juhtudel. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt kui avatud menetluse läbiviimine on kohustuslik õigusakti andmiseks, viiakse avatud menetlus läbi ka õigusakti muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks.
Vastavalt ETHS §-le 91 kohalduvad ühinemislepingu muutmisele ühinemislepingu menetlemise põhimõtted.
ETHS-i § 91 lõike 4 alusel pannakse ühinemisleping ja selle lisad avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest arvates. Alutaguse Vallavolikogu 25.04.2019. a otsusega nr 180 suunati ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu koos seletuskirjaga avalikkusele tutvumiseks. Otsuse eelnõu ja seletuskirjaga oli võimalik tutvuda 26.04.2019 kuni 17.05.2019 Alutaguse vallamajas, Alajõe, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna teenuskeskustes ning valla veebilehel www.alutagusevald.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks määrati 17.05.2019.
ETHS § 91 lõike 5 kohaselt ühinemislepingule lisatakse volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus. Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu muutmise kohta volikogule ei esitatud, mistõttu õiendit ei koostatud.
ETHS-i § 91 lõike 7 kohaselt avalikustatakse pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogude poolt see koos lisadega valla veebilehel. Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõige 6 ja haldusreformi seaduse § 16 lõige 5 näevad ette, et ühinemislepingu muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist on vajalik volikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus. Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu punkti 11.3. kohaselt saab ühinemislepingut muuta Alutaguse Vallavolikogu koosseisu kolmeneljandikulise häälteenamusega.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 ja Alutaguse Vallavolikogu poolt 28.03.2019. a ühinemislepingu muutmiseks moodustatud töörühma poolt esitatud ettepanekuid
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Muuta Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingut järgmiselt:
1.1. punkt 6.14 tunnistatakse kehtetuks;
1.2. punkti 7.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Tagatakse kvaliteetse ja konkurentsivõimelise alus­ ja põhihariduse pakkumine Alutaguse valla haldusterritooriumil“;
1.3. punkti 7.4.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Jätkatakse vee hinna osalist hüvitamist, tagades tarbijale ühtse vee hinna.“;
1.4. punkti 8.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Investeeringuid tehakse lähtuvalt ühinemislepingu lisas 3 väljatoodust, järgides seejuures valla tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestades valla arengukava ja eelarvestrateegiat“;
1.5. punkt 8.4 tunnistatakse kehtetuks;
1.6. ühinemislepingu lisa nr 3 muudetakse ja see vormistatakse uues redaktsioonis.
2. Otsuse lahutamatuks osaks on seletuskiri (lisa 1) ja ühinemislepingu lisa nr 3 uues redaktsioonis (lisa 2).
3. Alutaguse Vallavalitsusel avalikustada ühinemislepingu muutmise otsus koos lisadega Alutaguse valla veebilehel www.alutagusevald.ee ja edastada avaldamiseks Riigi Teatajale.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
5. Otsus jõustub selle teatavakstegemisest.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa 1 Seletuskiri Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmise juurde

Lisa 2 Ühinemislepingu Lisa nr 3 (uues redaktsioonis)

/otsingu_soovitused.json