HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Haridusameti hallatava asutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi kord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2019, 26

Tallinna Haridusameti hallatava asutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi kord

Vastu võetud 29.05.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 6, kutseõppeasutuse seaduse § 16 lg 3, huvikooli seaduse § 15 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 22. veebruari 2007 määruse nr 4 „Tallinna Haridusameti põhimäärus” § 6 lg 1 p 3, 15. novembri 2007 määruse nr 37„Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine” § 1 ja 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale” § 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse koolieelse munitsipaallasteasutuse, -üldhariduskooli, -kutseõppeasutuse ning -huvikooli, Tallinna Õpetajate Maja ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse (edaspidi koos haridusasutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi haridusasutuse direktori ametikoha täitmiseks kuulutab välja Tallinna Haridusamet (edaspidi amet).

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui haridusasutuse direktori ametikoht on vaba või vabanemas.

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Konkursiteade avaldatakse üleriigilises päevalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid, Õpetajate Lehes, Tallinna veebilehe ameti alamlehel ning veebipõhises otsingukanalis. Konkursiteade avaldatakse arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kolm nädalat.

  (2) Konkursiteates märgitakse:
  1) haridusasutuse nimetus, aadress ja lühitutvustus;
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  3) kandidaadile esitatavad nõuded;
  4) avalduse esitamise tähtpäev;
  5) koos avaldusega komisjonile esitatavad dokumendid, nende esitamise tähtpäev ja koht.

§ 4.   Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:
  1) avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina;
  5) muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid tuleb postitada või elektrooniliselt edastada hiljemalt konkursiteates märgitud tähtpäeval.

§ 5.   Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab ameti juhataja käskkirjaga hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks seitsmeliikmelise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon), nimetab selle koosseisus esimehe ning määrab sekretäri.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) kolm ameti esindajat;
  2) Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse või Eesti Koolijuhtide Ühenduse Tallinna piirkonna nimetatud esindaja;
  3) haridusasutuse hoolekogu või kutseõppeasutuse nõunike kogu nimetatud esindaja;
  4) haridusasutuse asukoha järgse linnaosa valitsuse esindaja;
  5) linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja.

§ 6.   Komisjon

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni sekretär.

  (3) Komisjon võib kandidaatide hindamisel kasutada eksperte.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad peale komisjoni esimehe osa vähemalt pooled komisjoni liikmed.

  (5) Komisjoni otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel. Igal komisjoniliikmel on üks hääl.

§ 7.   Dokumentide läbivaatamine

  (1) Amet korraldab kandidaatide esitatud dokumentide läbivaatamise. Kandidaadile, kelle esitatud dokumentides esineb puudusi, antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Kui kandidaat ei vasta esitatud nõuetele või kandidaat ei ole dokumentides esinevaid puudusi tähtaja jooksul kõrvaldanud, jäetakse avaldus läbi vaatamata ning kandidaati teavitatakse sellest.

§ 8.   Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni sekretär edastab komisjoni liikmetele ülevaate konkursile esitatud kandidaatidest, kandideerijate dokumendid ning komisjoni esimehe ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta.

  (2) Komisjon teeb otsuse konkursi edasise korraldamise kohta, sealhulgas otsustab:
  1) vestluse toimumise aja;
  2) vajaduse korral muud kandidaatide hindamise viisid.

§ 9.   Vestluse korraldamine

  (1) Kandidaati teavitatakse vestluse toimumise ajast ja kohast vähemalt kolm tööpäeva enne vestlust.

  (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult temaga peetava vestluse ajal.

§ 10.   Komisjoni otsus ja sellest teavitamine

  (1) Komisjon valib hääletuse teel ametikohale sobiva kandidaadi.

  (2) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul viibivatest komisjoniliikmetest.

  (3) Kui ükski kandidaat ei kogunud nõutavat arvu hääli, korraldatakse samal koosolekul kordushääletus enam hääli saanud kandidaatide vahel. Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

  (4) Komisjon teeb ameti juhatajale ettepaneku esitada ametikohale valitud kandidaat ametisse kinnitamiseks linna õigusaktide kohaselt.

  (5) Kandidaate teavitatakse komisjoni otsusest viie tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

§ 11.   Konkursi tulemuse tühistamine

  Kui komisjon on rikkunud käesolevas korras sätestatud protseduurireegleid, tühistab ameti juhataja konkursi tulemuse.

§ 12.   Konkursi luhtumine ja uue konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkurss on luhtunud, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) ükski kandidaat ei vastanud ametikoha nõuetele;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat arvu hääli;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut;
  5) ameti juhataja tühistab protseduurireeglite rikkumise tõttu konkursi tulemuse.

  (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab amet välja uue konkursi.

§ 13.   Konkursi teave ja dokumendid

  (1) Kõik komisjoni töös osalevad isikud on kohustatud hoidma kandidaadi kohta kogutud teavet konfidentsiaalsena.

  (2) Kandidaatidelt saadud dokumente säilitatakse 150 päeva valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse, v.a juhul, kui kandidaat annab kirjaliku loa dokumentide säilitamiseks.

  (3) Kandidaadil on õigus saada teavet konkursi käigus tema kohta kogutud andmete ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 määrus nr 53 „Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord" tunnistatakse kehtetuks.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json