SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2020, 13

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 03.03.2020 nr 6
jõustumine 15.06.2020

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 15 ja § 26, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ning Saarde Vallavolikogu 18. aprilli 2018. a määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord” § 7 lõike 1, § 14, § 28 lõike 1 punkti 9 ja lõike 2, § 29 ja § 37 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab isikutele, kellele on määratud raske või sügav puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel ja kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Saarde vald, hooldaja määramise ning vallaeelarvest makstava hooldajatoetuse määramise tingimused ja korra (edaspidi kord).

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hooldatav – kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega isik, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue;
  2) hooldaja – Saarde vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt määratud teovõimeline isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve;
  3) hooldus – vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja/või suhtlemisega ning kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  4) hooldusvajadus – hooldatava abi, toetuse ja järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel;
  5) hooldajatoetus - Saarde Vallavolikogu poolt kinnitatud suuruses igakuine sotsiaaltoetus hooldust teostavale isikule.

§ 3.   Hoolduse seadmine

  (1) Hooldus seatakse puudega isikule, kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saarde vald ja kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav).

  (2) Hoolduse eesmärk on tagada raske või sügava puudega isikule, kes ei tule iseseisvalt toime, igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve harjumuspärases keskkonnas lähtuvalt tema senisest elulaadist.

  (3) Erandjuhul võib hooldajatoetust määrata Saarde valla elanike registris oleva hooldatava teises omavalitsuses elavale hooldajale, juhul kui hooldatav on asunud elama hooldaja juurde hooldusvajaduse eesmärgil või kui hooldaja ja hooldatava elukoha vahemaa ei ole suurem kui 15 (viisteist) kilomeetrit.

  (4) Hooldust ei seata üldjuhul, kui isiku toimetulekut on võimalik tagada muude sotsiaalteenuste osutamise või muu abi osutamise teel.

2. peatükk Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 

1. jagu Puudega lapsele hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 

§ 4.   Puudega lapse hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Puudega lapse hooldaja (edaspidi hooldaja) on käesoleva korra mõistes vanem, last kasvatava vanema abikaasa, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetus (edaspidi hooldajatoetus) puudega lapse hooldajale on igakuine sotsiaaltoetus:
  1) 3 kuni 18-aastase hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lapse hooldamise eest;
  2) erandkorras võidakse maksta hooldajatoetust 3 kuni 16-aastase suure hooldusvajadusega keskmise puudega lapse hooldamise eest.

  (3) Hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Saarde vald ja kelle tegelik elukoht on Saarde vallas, puudega lapse eest.

  (4) Hooldajatoetuse saamiseks esitab hooldaja lastekaitsespetsialistile (sotsiaaltöötajale) taotluse koos alljärgnevate lisadokumentidega:
  1) hooldaja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  2) Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava puude määramise kohta;
  3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan ja/või juhtumiplaan;
  4) eestkostjaks määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või last kasvatava vanema abikaasa.

  (5) Kui hooldajatoetust taotleb last kasvatava vanema abikaasa, lisatakse avaldusele vanema nõusolek toetuse määramiseks last kasvatava vanema abikaasale.

  (6) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaaltöötaja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

§ 5.   Puudega lapse hooldusvajaduse hindamine

  (1) Hooldusvajadus on puudega lapse osaline või pidev kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus.

  (2) Lastekaitsespetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide, kodukülastuse ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused puudega lapsele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks ning teeb vallavalitsusele ettepaneku hooldajatoetuse määramise kohta.

  (3) Hindamismetoodika kinnitab vallavalitsus.

  (4) Lastekaitsespetsialistil on õigus konsulteerida hinnangu saamiseks teiste erialaspetsialistidega. Kui spetsialisti arvamus või hinnang viibib, võib hindamise ja otsustamise läbiviimise aega pikendada. Lastekaitsespetsialist on kohustatud sellest taotlejat koheselt informeerima.

§ 6.   Puudega lapse hooldajatoetuse määramine ja maksmine

  (1) Vallavalitsus teeb spetsialistide arvamust ja muid asjas kogutuid andmeid arvestades otsuse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Hooldajatoetust makstakse jooksva kuu eest alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust.

  (3) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt 28. kuupäevaks hooldaja arvelduskontole.

  (4) Hooldajatoetust makstakse tagasiulatuvalt puude määramise kuupäevast, kui hooldajatoetuse saaja on esitanud avalduse hooldajatoetuse tähtaja pikendamiseks 30 päeva jooksul pärast puude määramise otsuse tegemist.

  (5) Puudega lapse hooldajatoetust makstakse tähtajaliselt:
  1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba;
  3) seatud tähtajalise eestkoste või perekonnas hooldamise teenuse lõppemiseni.

  (6) Puudega lapse hooldajatoetust ei maksta:
  1) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
  2) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
  3) taotlejale, kelle lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  4) taotlejale, kelle lapse hooldusvajadus ei põhjusta olulisi takistusi tööturul osalemiseks;
  5) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue;
  6) taotlejale, kes õpib statsionaarses õppevormis.

  (7) Puudega lapse hooldajatoetuse suuruse muutmist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetuse suurus ümber asjaolude lastekaitsespetsialistile (sotsiaaltöötajale) teatavaks saamise kuupäevaga ning see kajastub hiljemalt järgneva kuu toetuse väljamaksmisel.

  (8) Puudega lapse hooldajatoetust ei maksta, juhul kui taotleja on teadvalt andmeid varjanud või valeandmeid esitanud.

  (9) Hooldajatoetuse määramiseks paragrahvi lõikes 5 sätestatud tähtaja möödumisel, esitab taotleja uue avalduse koos käesolevas korras nõutud dokumentidega.

§ 7.   Puudega lapse hooldajatoetuse määramise tähtaja lühendamine ja pikendamine

  (1) Hooldajatoetuse määramise tähtaja möödumisel on taotlejal õigus esitada avaldus hooldajatoetuse määramise tähtaja pikendamiseks, lisades avaldusele käesoleva määruse paragrahvis 4 lõike 4 punktis 2, 4 ja 5 nimetatud dokumendid.

  (2) Hooldajatoetuse määramise tähtaja pikendamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Hooldajatoetuse tähtaja määramise pikendamisele eelneb puudega lapse hooldusvajaduse kordushindamine.

  (4) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt § 6 lõikes 5 sätestatust lühemaks ajaks, kui on eeldada hooldamise tähtajalisust.

§ 8.   Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise peatamine ja lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse saajad on kohustatud teavitama vallavalitsust kirjalikult tööleasumisest või teistest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse lõpetamise või suuruse muutumise, 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

  (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

  (4) Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine peatatakse:
  1) lapse õppima asumisel õpilaskoduga õppeasutusse;
  2) lapse hooldamise tagamisel teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega;
  3) lapse viibimisel ravi- või hooldusteenusel üle ühe kuu.

  (5) Puudega lapse hooldajatoetuse maksmist jätkatakse puudega lapse hooldaja taotluse alusel pärast peatamist tinginud asjaolude äralangemist kuni § 6 lõikes 5 nimetatud tähtaegadeni.

  (6) Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
  1) toetuse määramise aluste äralangemisel;
  2) puudega lapse või hooldaja alalisel elamaasumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  3) puudega lapse hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
  4) hooldajale raske või sügava puude määramisel;
  5) juhul, kui hooldaja ei täida tema hooldajaks määramisega temale pandud kohustusi;
  6) puudega lapse või tema hooldaja surma korral.

2. jagu Täisealisele isikule hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 

§ 9.   Täisealisele isikule hoolduse seadmine

  (1) Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule (edaspidi hooldatav), kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.

  (2) Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps) või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada muude sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.

  (3) Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldust vajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust või kui ülalpidamiskohustuslane ei ole võimeline tagama hooldatavale hooldust enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist või elukorraldust oluliselt kahjustamata.

  (4) Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja vallavalitsuse korraldusega 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest.

§ 10.   Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramise taotlemine

  (1) Hooldajaks taotleja esitab vallavalitsusele taotluse koos alljärgnevate lisadokumentidega:
  1) Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta;
  2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid;
  3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta.

  (2) Sotsiaaltöötaja selgitab vestluse, esitatud dokumentide, kodukülastuse ja hindamismetoodika alusel välja hooldatava hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks.

  (3) Sotsiaaltöötajal on õigus konsulteerida hinnangu saamiseks teiste erialaspetsialistidega.

  (4) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaaltöötaja taotlejale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (5) Taotluse koos lisadokumentidega vaatab läbi sotsiaaltöötaja ja teeb vallavalitsusele ettepaneku

§ 11.   Täisealisele isikule hooldaja määramine

  (1) Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja vallavalitsuse korraldusega 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest.

  (2) Hoolduse seadmisest ning hooldaja määramisest või määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad hoolduse seadmise ja hooldusvajaduse hindamise tulemustest.

  (3) Hooldajaks võib määrata teovõimelise isiku, kelle rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht on Saarde vallas.

  (4) Hooldajaks ei määrata isikut, kes ei tule toime hooldust vajava isiku hooldusvajaduse rahuldamisega (isiku tervis, elukoha kaugus või elukorraldus ei võimalda hooldust vajava isiku hooldusvajadust rahuldada jne).

  (5) Erandkorras võib hooldajaks võib määrata teovõimelise isiku, kelle rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht ei ole Saarde vallas, kuid hooldaja ja hooldatava elukoha vahemaa ei ole suurem kui 15 (viisteist) kilomeetrit.

  (6) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
  1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) kordushindamise läbiviimise tähtajani;
  3) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

  (7) Üks hooldaja võib hooldada kuni kahte hooldatavat.

§ 12.   Täisealise isiku hooldajale toetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse jooksva kuu eest alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust.

  (2) Hooldajatoetus makstakse hiljemalt 28. kuupäevaks hooldaja arvelduskontole.

  (3) Hooldajatoetust makstakse tagasiulatuvalt puude määramise kuupäevast, kui hooldajatoetuse saaja on esitanud avalduse hooldajatoetuse tähtaja pikendamiseks 30 päeva jooksul pärast puude määramise otsuse tegemist.

  (4) Täisealise puudega isiku hooldajatoetust makstakse kuni:
  1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba;
  3) hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste korduvhindamise läbiviimise tähtajani;
  4) seatud eestkoste lõpptähtajani või kuni eestkostetava ööpäevaringsele hooldusteenusele paigutamiseni.

§ 13.   Täisealise isiku hooldajale toetuse määramise tähtaja lühendamine ja pikendamine

  (1) Täisealise puudega isiku hooldaja toetuse maksmist pikendatakse:
  1) hooldatavale Sotsiaalkindlustusameti otsusega puude raskusastme pikendamise kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest;
  2) elamisloa andmise kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos kehtiva elamisloaga hiljemalt 30 päeva jooksul elamisloa saamisest;
  3) eestkoste pikendamise kohtumääruse kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos kohtumäärusega hiljemalt 30 päeva jooksul kohtumääruse tegemisest.

  (2) Täisealise puudega isiku hooldajatoetuse maksmine peatatakse:
  1) kui hooldatav või eestkostetav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil alates teisest kuust;
  2) süüdimõistetud toetuse saaja vanglas või arestimajas karistuse kandmise ajaks.

§ 14.   Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamine

  (1) Hoolduse seadmine ja/või hooldajaks määramine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega kui:
  1) on ära langenud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tinginud asjaolud;
  2) hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
  3) hooldatav on paigutatud ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse;
  4) hooldatav asub alaliselt elama teise omavalitsusüksuse territooriumile;
  5) isiku hooldusvajadus tagatakse muul viisil;
  6) hooldaja ei täida või ei saa täita hooldaja kohustusi;
  7) hooldaja ja/või hooldatava surma korral;
  8) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine lõpetada.

  (3) Hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine lõpetatakse alates hooldusvajaduse möödumisest või hooldusvajaduse äralangemisest.

3. peatükk Hooldajatoetuse suurus ja hooldaja kohustused 

§ 15.   Hooldajatoetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2) Hooldajatoetuse suuruse kinnitab Saarde Vallavolikogu.

  (3) Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

  (4) Hooldajatoetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 28. kuupäevaks hooldaja pangakontole või sularahas.

  (5) Hooldajaks määratud isiku eest tasub sotsiaalmaksu vallavalitsus, juhul kui isikul ei ole võimalust taotleda sotsiaalkindlustust muudel alustel.

§ 16.   Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
  1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
  2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  3) teavitama sotsiaaltöötajat hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
  4) teavitama sotsiaaltöötajat hooldusvajaduse lõppemisest, edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest või hooldaja või hooldatava elukohavahetusest kümne päeva jooksul nimetatud asjaolude tekkimisest.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Üleminekusätted

  Ühinemiseelselt Surju vallas ja Saarde vallas õigusaktidega määratud hooldajad ja hooldajatoetused kehtivad kuni vastavas õigusaktis märgitud tähtajani või käesolevas korras väljatoodud hooldaja ja hooldajatoetuse määramise aluste äralangemiseni.

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu 21. veebruari 2011. a määrus nr 4 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“ (RT IV, 01.04.2016, 60).

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juunil 2020. a.

Eiko Tammist
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär

Lisa Taotlus hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks vallaeelarvest

/otsingu_soovitused.json