Teksti suurus:

Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2020, 31

Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Vastu võetud 28.12.2017 nr 11
RT IV, 09.01.2018, 3
jõustumine 12.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2020RT IV, 04.06.2020, 2707.06.2020, rakendatakse alates 01.05.2020.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ning § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tartu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele ja aseesimehele makstava hüvituse ning komisjoni esimehele ja volikogu liikmele volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord ning lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.   Korraline ja erakorraline volikogu istung

  Korralise volikogu istungina mõistetakse käesolevas määruses kalendrikuu jooksul üks kord toimuvat volikogu istungit. Kui kalendrikuu jooksul toimub rohkem kui üks volikogu istung, siis iga järgnev istung on erakorraline.

§ 3.   Volikogu esimehele makstavad hüvitised

  (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning esimehe ülesannete täitmise eest hüvitust 400 eurot kalendrikuus.

  (2) Korralise volikogu istungi eest ei maksta volikogu esimehele käesoleva määruse § 6lg-s 1 sätestatud tasu.

  (3) Erakorralise volikogu istungi eest makstakse volikogu esimehele käesoleva määruse § 6 lg-s 1 sätestatud tasu.

§ 4.   Volikogu aseesimehele makstavad hüvitised

  (1) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning aseesimehe ülesannete täitmise eest hüvitust 200 eurot kalendrikuus.

  (2) Korralise volikogu istungi eest ei maksta volikogu aseesimehele käesoleva määruse § 6lg-s 1 sätestatud tasu.

  (3) Erakorralise volikogu istungi eest makstakse volikogu aseesimehele käesoleva määruse § 6 lg-s 1 sätestatud tasu.

§ 5.   Komisjoni esimehele makstav tasu

  (1) Volikogu alatise komisjoni esimehele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 100 eurot koosolek.

  (2) Komisjoni esimehele ei maksta käesoleva määruse § 7 sätestatud tasu.

§ 6.   Volikogu liikmele makstav tasu

  (1) Volikogu liikmele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 50 eurot istung.

  (2) Piirissaarel elavale volinikule makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 100 eurot istung.

§ 7.   Komisjoni liikmele makstav tasu

  (1) Komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 50 eurot koosolek.

  (2) Piirissaarel elavale komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 100 eurot koosolek.

§ 8.   Volikogu liikmele ja komisjoni liikmele tasu arvestamine

  (1) Volikogu liikmele ja komisjoni liikmele tasu arvestamise aluseks on volikogu istungist või komisjoni koosolekust osavõtu registreerimisleht.

  (2) Tasumisele kuuluvad summad arvutab registreerimislehtede alusel ning maksete tegemise korraldab raamatupidamine.

§ 9.   Hüvitise ja tasu maksmine

  (1) Volikogu esimehele ja aseesimehele makstakse hüvitist ning komisjoni esimehele makstakse tasu üks kord kuus, hiljemalt tasustatavale kuule järgneva kuu 11. kuupäevaks ülekandega pangakontole.

  (2) Volikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele makstakse tasu vastavalt istungite või koosolekute toimumiste kordadele kalendrikuus, hiljemalt tasustatavale kuule järgneva kuu 11. kuupäevaks ülekandega pangakontole.

§ 10.   Lähetuskulude hüvitamine

  Volikogu esimehe poolt lähetusse suunatud volikogu liikmele hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud. Välislähetuses viibimise aja eest makstakse päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud, ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimuste ja korra alusel.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 25.10.2017. Käesoleva määruse § 3 lg 1, § 4 lg 1, § 5 lg-s 1, §-s 6 ja §-s 7 sätestatud tasu ei maksta alates 01.05.2020 kuni 31.12.2020.
[RT IV, 04.06.2020, 27 - jõust. 07.06.2020, rakendatakse alates 01.05.2020.]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) Kuni 2017. aasta lõpuni kasutatakse tasu ja hüvituste maksmiseks rahalisi vahendeid Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikes 2 sätestatud korras, s.o ühinenud omavalitsusüksused teevad väljamaksed nendele vallavolikogu liikmetele, kelle püsiv elukoht kuni 24. oktoobrini 2017 oli vastavas vallas.

/otsingu_soovitused.json