Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Saue valla hallatavate asutuste koosseisu kinnitamise kord ja palgakorralduse põhimõtted

Saue valla hallatavate asutuste koosseisu kinnitamise kord ja palgakorralduse põhimõtted - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2020, 33

Saue valla hallatavate asutuste koosseisu kinnitamise kord ja palgakorralduse põhimõtted

Vastu võetud 27.05.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse Saue Vallavolikogu 22. veebruari 2019 määruse nr 11 „Saue valla põhimäärus“ § 57 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Saue valla ametiasutuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) töötajate koosseisu ja palgakorralduse põhimõtete kehtestamise tingimused ja kord.

  (2) Määrus reguleerib hallatavate asutuste töötajate koosseisu kinnitamist ja palgakorralduse põhimõtteid osas, mis ei ole reguleeritud hallatavate asutuste põhimäärustes või muudes õigusaktides.

§ 2.   Koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Töötajate koosseisus määratakse kindlaks töökoha nimetus, töökoormus, tähtaegsus ja töökohtade arv.

  (2) Hallatava asutuse töötajate koosseisu muudab eelarve piires hallatava asutuse juht käskkirjaga.

  (3) Saue Vallavalitsus kui omavalitsusüksuse täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) kinnitab hallatava asutuse töötajate koosseisu vastuvõetud eelarve piires:
  1) kui Saue Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsustab hallatava asutuse asutamise või ümberkorraldamise;
  2) kui muudatus omab suurt mõju hallatava asutuse toimimismudelile.

  (4) Kui hallatava asutuse eelarvesse planeeritud vahendid on koosseisu muutmiseks ebapiisavad, teeb asutuse juht vallavalitsusele eelarve muutmise ettepaneku. Vallavalitsus hindab ettepaneku põhjendatust ja algatab vajadusel lisaeelarve menetluse. Töötajate koosseisu muutmine käesolevas sättes nimetatud juhul on lubatud üksnes pärast lisaeelarve vastuvõtmist.

§ 3.   Palgakorralduse põhimõtted

  (1) Hallatava asutuse palgakorralduse põhimõtted kehtestab ja palgad määrab hallatava asutuse juht vastavalt volikogu kinnitatud palgafondile.

  (2) Töötasu määramisel lähtub asutuse juht valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, töö sisust ja töökoha vastutuse määrast ning võrdse kohtlemise printsiibist, võttes sealjuures arvesse töötaja haridust, teadmisi ja oskusi.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Andres Laisk
vallavanem

Kirsti Saar
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json