EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2021, 11

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Vastu võetud 27.05.2021 nr 80

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 367 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded ja kord Sillamäe linna haldusterritooriumil avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamiseks.

  (2) Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamine hõlmab endas tänavakaubandust, turukaubandust, kauplemist avalikul üritusel ning müügikoha hooajalist laiendamist.

  (3) Käesoleva määruse sätted, mis on kehtestatud Sillamäe linna omandis oleval maa-alal (edaspidi munitsipaalmaa) kaubanduse korraldamisele, ei laiene teiste isikute omandis oleval maa-alal kaubandusele korraldamisele, v.a sätted turukaubanduse korraldamiseks ja müügikoha hooajaliseks laiendamiseks.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalikult kasutatav maa-ala – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa, kus kaubanduse korraldamine on võimalik, mis on üldjuhul hooneteta ja millel võivad paikneda üksnes abihooned, nt tee, tänav, väljak, park, puhke- või virgestusala vms;
  2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust;
  3) kaubanduse korraldaja – Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), linnavalitsuse hallatav asutus, avaliku ürituse korraldaja või maa-ala valdaja või omanik;
  4) müügikoht – kavandatava kauba müügiks sobiv koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  5) tänavakaubandus – avalikult kasutataval maa-alal kauba või teenuse müük kaupleja paigaldatud ajutiselt müügikohalt, müügiletilt või -kärult, autolt või selle haagiselt või kandekaubanduse korras; tänavakaubanduseks ei loeta müügikoha hooajalist laiendamist;
  6) müügikoha hooajaline laiendus – müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuv ja müügikoha juurde kuuluv piiritletud ala;
  7) kandekaubandus – kauba jaemüük, mis toimub käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast või liigutatavast inventarist;
  8) müügipilet – linnavalitsuse väljastatud dokument kauplemiseks munitsipaalmaal, v.a avalike ürituste puhul, mille korraldajaks ei ole linnavalitsus või linnavalitsuse hallatav asutus.

§ 3.   Nõuded tänavakaubanduse müügikohale

  (1) Tänavakaubandus võib toimuda kaupleja paigaldatud ajutiselt müügiletilt või autolt, müügiautomaadist, müügikärult või kandekaubandusena. Kaupleja võib püstitada müügikohale kauba müügi või teenuse pakkumise ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse.

  (2) Tänavakaubanduse müügikoht peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) müügikoht vastab müügipileti tingimustele;
  2) müügikoht ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust;
  3) müügikohta välimus sobib ümbritsevasse keskkonda;
  4) müügikoha tegevus tagab heakorra ja ei takista linnal heakorranõuete täitmist;
  5) müügikoht on kavandatava kauba või teenuse müügiks sobiv, arvestades teisi ohutuse nõudeid;
  6) müügikoht ei sega linna poolt korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
  7) müügivälisel ajal on müügikoht tänavalt või üldsusele avatud samalaadsest kohast eemaldatud või võetud kasutusele piisavad meetmed müügikoha lõhkumise või omavolilise ümberpaigutamise vastu;
  8) kaupleja on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja pärast kauplemise lõppu ning vajadusel paigaldama heakorra tagamiseks vajalikul arvul prügiurne ja tagama nende õigeaegse tühjendamise;
  9) kaupleja peab tagama müügikohas heakorra. Müügikohale paigaldatud varikatus ei tohi olla määrdunud, rebenenud või narmendav;
  10) müügikohas on lubatud müügi ajal väikesemõõduline esmavajalik müügikohaga seostatav inventar (nt toolid, pingid jms);
  11) kauplejal on kohustus korraldada kauba väljapanek ja kaubatagavarade paigutus sellisel viisil, et müügilaudade vahekäigud on jalakäijatele liikumiseks piisava laiusega. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale ei ole lubatud;
  12) müügiperioodi lõppemisel taastab müüja tänavakaubanduse müügikoha paigaldamisega rikutud tänavakatte, muru, haljastuse jmt.

§ 4.   Nõuded müügikoha hooajalisele laiendusele

  (1) Müügikoha hooajaline laiendus võib toimuda alaliselt siseruumides tegutseva müügikoha vahetuses läheduses ning üldjuhul kauplejale kuuluval või tema valduses oleval avalikult kasutataval maa-alal.

  (2) Müügikoha hooajaline laiendamine:
  1) ei tohi häirida vahetus läheduses elavaid või püsivalt viibivaid inimesi;
  2) ei tohi takistada liiklust ja piirata liiklejate nähtavust;
  3) ei tohi takistada heakorranõuete täitmist;
  4) peab välimuselt sobima ümbritsevasse keskkonda;
  5) ei tohi segada linna poolt kooskõlastatud avalike ürituste läbiviimist.

  (3) Hooajaline laiendus tuleb sulgeda hiljemalt kell 24.00. Ööl vastu laupäeva ja pühapäeva ning vastu puhkepäeva tuleb hooajaline laiendus sulgeda hiljemalt kell 01.30.

  (4) Sillamäe Linnavalitsusel on õigus piirata täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud hooajalise laienduse kauplemisaega, kui klientide käitumine hooajalisel laiendusel häirib või seab ohtu teisi isikuid või tekitab teisi isikuid oluliselt häirivat müra.

§ 5.   Nõuded kauplemisele avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kooskõlastatult avaliku ürituse korraldajaga ja vastavalt avaliku ürituse teate kooskõlastuse tingimustele. Linnavalitsuse või linnavalitsuse hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana väljastab müügipileti linnavalitsuse poolt määratud isik linnavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Eraõiguslikule isikule kuuluval või valduses oleval maa-alal kauplemine avaliku ürituse raames toimub kokkuleppel maa omaniku või valdajaga.

  (3) Kauplemine avalikul üritusel toimub kaubanduse korraldaja või kaupleja paigaldatud ajutises müügikohas. Müügikohtade arvu ja paiknemise korraldab ürituse korraldaja.

  (4) Müügipileti taotlemisele, väljastamisele, väljastamisest keeldumisele ja muutmisele või kehtetuks tunnistamisele munitsipaalmaal avaliku ürituse korraldamisel kohaldatakse käesoleva korra paragrahvide 7 ja 8 asjakohaseid sätteid.

§ 6.   Müügi piirangud

  Avalikult kasutataval maa-alal on keelatud müüa:
  1) kaupa või teenust, mille müügiga seoses esitatavas majandustegevusteates tuleb märkida seaduses sätestatud müüdava kauba või teenuse määratlus või mille müügiks on vajalik tegevusluba;
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
  5) muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.

§ 7.   Tänavakaubanduse müügipileti taotlemine

  (1) Kauplemine tänavakaubanduse korras on lubatud linnavalitsuse määratud kohtades väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Müügipilet väljastatakse kauplejale piletil loetletud kaupade müügiks või teenuste osutamiseks piletil näidatud tingimustel ja müügikoha paiknemise asukohas. Müügipilet ei ole võõrandatav ega edasiantav.

  (3) Müügipileti hinna munitsipaalmaal kauplemiseks kehtestab linnavalitsus.

  (4) Tänavakaubanduse müügipileti taotlus esitatakse käesoleva määruse lisas toodud vormil linnavalitsuse arenguosakonnale.

  (5) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumisel sünniaeg ja kontaktandmed;
  2) kaupade või teenuste loetelu, millega soovitakse kaubelda;
  3) kauplemisperioodi alguse ja lõpu kuupäev;
  4) kasutatava inventari kirjeldus;
  5) piirkond/koht, kus soovitakse kaubelda;
  6) kauplemisaeg;
  7) toidukaupadega kauplemisel andmed majandustegevusteate või tegevusloa kohta toiduseaduse tähenduses;
  8) kinnitus, et linna võrgust vee- ja kanalisatsiooniteenuse või elektri tarbimisel tagab kaupleja nõuetekohaste ühenduste loomise, teenuse mõõtmise ja teenuse eest tasumise;
  9) taotleja allkiri.

  (6) Taotlusele lisatakse:
  1) müügikoha inventari joonised või fotod;
  2) kinnistu omaniku nõusolek, kui taotletav müügikoht ei asu linna omandis oleval kinnistul.

  (7) Linnavalitsuse arenguosakond kontrollib taotluse saamisel selle vastavust nõuetele ning puuduste tuvastamisel annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (8) Kui taotlus vastab nõuetele, valmistab linnavalitsuse arenguosakond ette linnavalitsuse korralduse eelnõu tänavakaubanduse kohtade piiritlemiseks ja volituse andmiseks müügipileti väljastamiseks ning kooskõlastab korralduse eelnõu:
  1) linnavalitsuse linnamajanduse osakonnaga;
  2) linnavalitsuse ehitus- ja maakorralduse osakonnaga, kui tänavakaubanduse müügikohas soovitakse püstitada ajutist ehitist või paigaldada suuremõõtmelist inventari;
  3) linnavalitsuse keskkonnaspetsialistiga;
  4) tehnovõrgu valdajaga, kui taotletava müügikoha osas kehtib tehnovõrgust tulenev piirang, mille puhul tuleb tegevus tehnovõrgu valdajaga kooskõlastada.

§ 8.   Müügipileti väljastamine, muutmine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Müügipilet tänavakaubanduseks väljastatakse või väljastamisest keeldutakse linnavalitsuse korralduse alusel. Müügipilet antakse linnavalitsusega kokkulepitud piirkonnas/kohas kauplemiseks, kuid mitte kauemaks kui kauplemise hooaeg või mitte kauemaks kui kalendriaasta.

  (2) Müügipilet väljastatakse koheselt, kuid mitte hiljem kui seitsme tööpäeva jooksul alates müügipileti eest tasumisest.

  (3) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) kaubanduse korraldaja nimi ja asukoht;
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number;
  4) müügikoha asukoht;
  5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) kauplemisaeg;
  7) müügipileti kehtivusaeg;
  8) müügipileti hind.

  (4) Müügipileti väljastamisel otsustab linnavalitsus kõrvaltingimused tänavakaubanduse müügikoha avalikku ruumi sobimiseks ning ohutuse ja heakorranõuete tagamiseks.

  (5) Müügipileti väljastamisest võib linnavalitsus põhjendatult keelduda, kui:
  1) taotletav tänavakaubandus ei vasta seaduses või käesolevas määruses toodud nõuetele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotletud müügikoht ei ole sobiv tänavakaubanduseks.

  (6) Müügipilet väljastatakse pärast selle eest tasumist.

  (7) Müügipiletit võib muuta kaupleja kirjalikul taotlusel.

  (8) Müügipileti võib tunnistada kehtetuks, kui taotleja:
  1) on teatanud kirjalikult soovist müügipilet kehtetuks tunnistada;
  2) kaupleja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  3) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

  (9) Müügipileti tunnistab kehtetuks käesoleva korra § 7 lõikes 8 linnavalitsuse poolt määratud isik linnavalitsuse korralduse alusel. Müügipileti kehtetuks tunnistamisel müügipileti ette makstud perioodi eest raha ei tagastata.

§ 9.   Müügikoha hooajalise laienduse korraldus

  (1) Müügikoha hooajaline laiendus avalikult kasutatavale maa-alale on lubatud kooskõlastatult linnavalitsusega.

  (2) Kooskõlastamine või sellest keeldumine otsustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (3) Kui müügikoha hooajalist laiendust kavandatakse eraõigusliku isiku omandis olevale maa-alale, tuleb enne kooskõlastuse taotlemist linnavalitsuselt saada kooskõlastus maa omanikult või valdajalt.

§ 10.   Kooskõlastuse taotlemine ja andmine

  (1) Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamiseks esitab kaupleja linnavalitsusele taotluse, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) kaupleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms);
  2) müügikoha, millele soovitakse hooajalist laiendust, nimi ja asukoht;
  3) müügikoha hooajalise laienduse ajavahemik(ud);
  4) paigaldatav inventar;
  5) kauplemise aeg hooajalisel laiendusel;
  6) müügikoha laiendamisel eraisikule kuuluvale või omandis olevale maa-alale, maa omaniku või valdaja kooskõlastus;
  7) taotlusele lisatakse soovitava laiendusala paiknemise skeem.

  (2) Müügikoha hooajalist laiendust võib taotleda kuni kaheks järjestikuseks aastaks.

  (3) Müügikoha hooajalise laienduse taotluse vaatab läbi ja kontrollib taotluses esitatud andmeid linnavalitsuse arenguosakond, kes hindab laiendatava ala vastavust käesolevale määrusele ja vajadusel kasutatava müügiinventari sobivust ümbruskonda.

  (4) Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastab linnavalitsus.

  (5) Ettepaneku kooskõlastuse andmiseks müügikoha hooajalise laienduseks teeb linnavalitsuse arenguosakond.

§ 11.   Kooskõlastuse muutmine, keeldumine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Hooajalise laienduse kooskõlastust võib muuta kaupleja kirjalikul taotlusel.

  (2) Hooajalise laienduse kooskõlastamisest võib keelduda eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) esitatud taotluses või dokumentides on puudusi ning kaupleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud;
  2) tegevus hooajalisel laiendusel võib häirida vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi;
  3) hooajaline laiendus ei sobi taotletud asukohta;
  4) hooajaline laiendus on vastuolus muude õigusaktidega;
  5) kaupleja on esitanud taotluses või sellele lisatud dokumentides valeandmeid;
  6) kaupleja on rikkunud eelmisel hooajal hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi ning on jätnud rikkumise määratud tähtajaks kõrvaldamata.

  (3) Linnavalitsus võib hooajalise laienduse kooskõlastuse arenguosakonna ettepanekul edasiulatuvalt kehtetuks tunnistada kui:
  1) kaupleja on teatanud kirjalikult tegevuse lõpetamisest hooajalisel laiendusel;
  2) kaupleja on lõpetanud müügikohas, mille juurde hooajaliselt tegevust laiendati, tegevuse;
  3) kaupleja ei täida hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi või käesolevas määruses sätestatud nõudeid;
  4) kaupleja ei täida hooajalisel laiendusel muudes õigusaktides sätestatud nõudeid.

§ 12.   Nõuded turukaubandusele

  Turukaubandus on lubatud piiritletud paik ja müügikohad peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) maa sihtotstarve peab olema ärimaa;
  2) turukaubanduse paik peab sobima linnapilti, st paigutus, rajatised ja müügiinventar sobivad ümbruskonna hoonestusega;
  3) turukaubanduse tegevus tagab heakorra ja ei takista linnal heakorranõuete täitmist;
  4) paik peab olema piiritletud piirdeaiaga;
  5) kaubagrupid peavad olema eraldi piiritletud aladel, mis on ühtselt kujundatud ja ostjate jaoks arusaadavalt tähistatud;
  6) müügikohtade vahekäigud peavad olema jalakäijatele liiklemiseks piisavalt laiad ja nendele ei ole kauba ladustamine ega väljapanek lubatud;
  7) toidukaupade ja aiasaaduste müük on lubatud ainult lettidelt;
  8) parkimine peab olema korraldatud krundisiseselt (ei pea asuma turu piiritletud territooriumil) minimaalselt arvestusega 1 parkimiskoht 4 müügikoha kohta;
  9) turukaubanduse koht peab olema varustatud joogivee, kätepesuvõimaluse ning WCga;
  10) liikumisteede, sh parkimisala kate peab vastama normatiividele, müügikohtadel peab olema pinnasekate, mis võimaldab tagada maa-ala puhtuse;
  11) turukaubanduse paigas peab olema tagatud kõikide tekkivate jäätmeliikide kogumine ja äravedu, samuti piisaval arvul prügikonteinereid.

§ 13.   Turukaubanduse loa taotlemine

  (1) Turukaubanduse loa taotlus esitatakse linnavalitsuse arenguosakonnale.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumisel sünniaeg ja kontaktandmed;
  2) kaupade või teenuste loetelu, millega soovitakse kaubelda;
  3) kauplemisperioodi alguse ja lõpu kuupäev;
  4) kasutatava inventari kirjeldus;
  5) piirkond/koht, kus soovitakse kaubelda;
  6) kauplemisaeg;
  7) taotleja allkiri.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) asendiskeem, kus on märgitud juurdepääsud, rajatised, müügiinventari paiknemine, piirded, parkimine;
  2) müügikoha inventari joonised või fotod;
  3) kinnistu omandi- ja kasutamisõigust tõendavad dokumendid;
  4) leping jäätmeveo korraldamise kohta.

  (4) Linnavalitsuse arenguosakond kontrollib taotluse saamisel selle vastavust nõuetele ning puuduste tuvastamisel annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Kui taotlus vastab nõuetele, valmistab linnavalitsuse arenguosakond ette linnavalitsuse korralduse eelnõu turukaubanduse loa andmiseks ja kooskõlastab korralduse eelnõu:
  1) linnavalitsuse linnamajanduse osakonnaga;
  2) linnavalitsuse ehitus- ja maakorralduse osakonnaga, kui turukaubanduse müügikohas soovitakse püstitada ajutist ehitist või paigaldada suuremõõtmelist inventari;
  3) linnavalitsuse keskkonnaspetsialistiga;
  4) tehnovõrgu valdajaga, kui taotletava müügikoha osas kehtib tehnovõrgust tulenev piirang, mille puhul tuleb tegevus tehnovõrgu valdajaga kooskõlastada.

§ 14.   Turukaubanduse loa andmine

  (1) Turukaubanduse luba väljastatakse või väljastamisest keeldutakse linnavalitsuse korralduse alusel. Turukaubanduse luba antakse piiritletud paigale mitte kauemaks kui kolmeks, esmakordsel loa taotlemisel mitte kauemaks kui üheks aastaks.

  (2) Turukaubanduse loa väljastamisel otsustab linnavalitsus kõrvaltingimused turukaubanduse korraldamisel ohutuse ja heakorranõuete tagamiseks.

  (3) Turukaubanduse loa väljastamisest võib linnavalitsus põhjendatult keelduda, kui:
  1) taotletav turukaubandus ei vasta seaduses või käesolevas määruses toodud nõuetele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotletud paik ei ole sobiv turukaubanduseks.

§ 15.   Järelevalve

  Sillamäe linna haldusterritooriumil avalikult kasutataval maa-alal kaubandust kontrollivad vastavalt oma pädevusele linnavalitsuse teenistujad.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Tänavakaubanduse müügipileti taotlus

/otsingu_soovitused.json