KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Haabneeme ranna kasutamise ja hooldamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2021, 13

Haabneeme ranna kasutamise ja hooldamise kord

Vastu võetud 02.06.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 42 lõike 3 ja Viimsi Vallavolikogu 18.05.2021 määruse nr 16 „Supelranna eeskirjade kehtestamise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Haabneeme ranna kasutamise ja hooldamise kord reguleerib Viimsi valla haldusterritooriumil asuvat Haabneeme ranna (edaspidi supelrand) kasutamist ja hooldamist ning Haabneeme rannas suplushooajal rannavalveteenuse osutamist.

  (2) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Haabneeme rannas viibivatele isikutele.

  (3) Haabneeme ranna kasutamisel ja hooldamisel tuleb järgida Viimsi valla heakorra eeskirja, Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja ning Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskirja.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) lemmikloom - inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom;
  2) supelrand – supluskoht ehk veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks, ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt (Lisa 1 skeem);
  3) suplushooaeg – ajavahemik 15. juunist kuni 15.septembrini;
  4) surfiala- ala supluskohas (Rannakuuse tee ja Vahtra tee pikenduste vaheline ala), mida kasutatakse aerusurfi ja purjelaua harrastamiseks ja õppetegevuse läbiviimiseks.

§ 3.   Haabneeme ranna kasutamise nõuded

  (1) Haabneeme rannas on keelatud:
  1) müüa jooke klaastaaras ega kasutada mistahes viisil klaastaarat;
  2) telkida või teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas, välja arvatud Viimsi vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul;
  3) ujuda joobeseisundis (olles tarvitanud alkoholi, narkootikume või muid psühhotoksilisi aineid);
  4) võtta suplushooajal tähistatud supelranda kaasa lemmikloomi;
  5) suitsetamine;
  6) liigelda ja parkida mootorsõidukiga supelrannas, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks;
  7) siseneda poidega tähistatud supluskohta ja selle välispiirile lähemale kui 100 meetrit, mistahes liiki mootoriga veesõidukiga välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks;
  8) viibida alasti (v.a väikelapsed);
  9) pesta pesu, lemmikloomi, liiklusvahendeid;
  10) kala püüda;
  11) tegevus, millega seatakse ohtu enda või teiste supelranda kasutatavate isikute elu ja tervis või häiritakse teisi kodanikke;
  12) igasugune majandustegevus ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta.

  (2) Haabneeme rannas on lubatud:
  1) viia läbi aerusurfi ja purjelaua koolitusi;
  2) korraldada avalikke üritusi avalike ürituste loa olemasolul;
  3) lemmikloomadega viibida, neid jalutada ja ujutada Vahtra teest põhja suunas jääval alal.

§ 4.   Haabneeme ranna hooldus

  Viimsi Vallavalitsus tagab suplushooajal:
  1) heakorra ja vajaliku rannainventari olemasolu supelrannas;
  2) korraldab koostöös Terviseametiga suplusvee seiret;
  3) korraldab rannaliiva mehaanilise sõelumise supelranna maismaaosal üks kord enne suplushooaja algust ja vähemalt üks kord suplushooaja jooksul;
  4) korraldab maismaaosal adru ja vetikate koristust;
  5) korraldab jäätmete käitlemise ja ranna wc hoolduse;
  6) korraldab õigusaktidele vastava rannavalveteenuse olemasolu.

§ 5.   Rannavalveteenus Haabneeme rannas suplushooajal

  (1) Viimsi Vallavalitsus tagab supelrannas rannavalveteenuse osutamise, mille ülesanneteks on:
  1) avaliku korra tagamine supelrannas;
  2) õigusrikkumiste ennetamine ja tõkestamine;
  3) vetelpääste- ja esmaabiteenuse tagamine;
  4) õhu- ja veetemperatuuri ning suplusvee nõuetele vastavusest teavitamine.

  (2) Rannavalveteenuse osutaja tagab suplushooajal vahetuses kolm rannavalvurit, v.a ajal, kui õhutemperatuur on 13 kraadi ja vähem, mil peab vahetuses olema vähemalt kaks rannavalvurit.

§ 6.   Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas määruses toodud tingimuste täitmise üle teostavad kehtivates õigusaktides ettenähtud isikud ja Viimsi Vallavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Illar Lemetti
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

Lisa Haabneeme supelranna skeem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json